Zasady etyczne. System antyplagiatowy

Zasady etyczne obowiązujące

w czasopiśmie Optimum. Economic Studies

 

Redakcja czasopisma naukowego Optimum. Economic Studies w celu utrzymania wysokiej jakości publikowanych artykułów i rzetelności naukowej działa w zgodzie z Kodeksem Postępowania Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (COPE - Committee on Publication Ethics). Wszystkie strony zaangażowane w proces publikacji (redaktorzy czasopisma, autor, recenzent) są zobligowane do przestrzegania standardów w zakresie etyki publikacyjnej.

Obowiązki Autorów

Autorstwo pracy

Autorstwo powinno być ograniczone do tych osób, które wniosły znaczący wkład w koncepcję i realizację badań oraz interpretację publikowanych wyników badań. Przed złożeniem artykułu do redakcji należy upewnić się, że wszyscy autorzy zostali wskazani i zaakceptowali ostateczną wersję tekstu.

Ghostwriting i guest autorship stanowiące przejaw nierzetelności naukowej uznaje się za przekroczenie zasad etycznych. Autorzy zobowiązani są do wskazania wkładu poszczególnych osób w powstanie tekstu. W tym celu składane jest stosowne oświadczenie, dostępne na stronie internetowej czasopisma.

ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, jednak nie ujawniono jego lub nie wymieniono jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

guest authorship („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział danej osoby jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to podano ją jakoautora/współautora publikacji.

Ujawnienie i konflikt interesów

Autor powinien ujawnić wszelkie źródła finansowania projektów w swojej pracy, wkład instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów oraz wszelkie istotne konflikty interesów, które mogą wpłynąć na jej wyniki lub interpretację.

Standardy składania tekstu  

Artykuły składane do czasopisma mogą być wyłącznie oryginalnymi dziełami nienaruszającymi praw autorskich osób trzecich oraz dotychczas nie były opublikowane i nie zostały złożone w innym wydawnictwie. W przedkładanym redakcji tekście naukowym wykorzystującym badania własne autora, należy szczegółowo omówić metodologię przeprowadzanych badań. Autor poza tekstem naukowym, powinien dostarczyć redakcji dane nieprzetworzone wykorzystane w pracy. Podawanie fałszywych lub świadomie nieprawdziwych stwierdzeń jest nieetyczne.

Autor nie powinien publikować materiałów opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie lub publikacji pierwotnej. Złożenie tej samej pracy do więcej niż jednej redakcji czasopisma jednocześnie stanowi postępowanie nieetyczne i jest niedozwolone. Za nieetyczne uznaje się także przedkładanie artykułu naukowego będącego tłumaczeniem tekstu opublikowanego lub złożonego do innego czasopisma.

Dostęp do danych i utrzymanie danych

Autor powinien dostarczyć dane nieprzetworzone dotyczące pracy przedłożonej do recenzji lub powinien być gotowy umożliwić dostęp do takich danych. Powinien ponadto zachować te dane przez rok od momentu publikacji.

Błędy wykryte po złożeniu tekstu

W przypadku, gdy po złożeniu artykułu autor odkryje błąd lub nieścisłość w tekście ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie redakcji.

Oryginalność i plagiat

Autor przekazuje do redakcji wyłącznie oryginalną pracę. Powinien upewnić się, że nazwiska autorów cytowanych w pracy i/lub fragmenty prac cytowanych dzieł zostały w prawidłowy sposób zacytowane lub wymienione. Plagiat jest traktowany jako zachowanie nieetyczne i nieakceptowalne.

Wszelkie przypadki naruszenia wskazanych powyżej zasad etycznych stanowią przesłankę odrzucenia artykułu.

 

Obowiązki Redaktora Naczelnego i Redakcji

Odpowiedzialność za publikowane teksty

Redaktor naczelny ma obowiązek stosowania się do aktualnego stanu prawnego w zakresie zniesławienia, naruszenia praw autorskich i plagiatu. Ponosi on także odpowiedzialność za decyzje, które ze złożonych artykułów powinny zostać opublikowane. Decyzja o publikacji artykułu oparta jest na recenzjach, opinii Redaktora tematycznego oraz przedstawicieli Kolegium Wydawniczego. Na decyzję o publikacji wpływa też ryzyko w zakresie naruszenia praw autorskich i innych praw własności intelektualnej, plagiatu lub autoplagiatu oraz wątpliwości, co do autorstwa lub współautorstwa artykułu.

Bezstronność

W procesie podejmowania decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu danego tekstu naukowego istotne są oryginalność, jakość naukowa oraz spójność z tematyką czasopisma, nie zaś pochodzenie autora pracy, jego narodowość, przynależność etniczna, poglądy polityczne, płeć, rasa czy wyznanie.

 Poufność

Redakcja nie ujawnia danych o autorach recenzentom ani danych o recenzentach autorom. Informacje pozyskane w procesie oceny publikacji, jak również odrzucone artykuły bądź ich fragmenty, nie mogą być wykorzystane w badaniach własnych przez członków redakcji bądź recenzentów bez wyraźnej pisemnej zgody autora.

Zapobieganie konfliktowi interesów

Redakcja nie wyznacza na recenzentów osób, które pozostają w stosunku bezpośredniej podległości służbowej z autorami tekstów lub w innych bezpośrednich relacjach osobistych.

 

Obowiązki Recenzentów

Terminowość

Recenzent, który nie może zrecenzować pracy w ogóle lub w wyznaczonym terminie powinien niezwłocznie poinformować o tym sekretarza redakcji.

Obiektywizm

Recenzje powinny być wykonane: obiektywnie, w zgodzie ze standardami etycznymi, w oparciu o argumenty naukowe, w celu podniesienia wartości naukowej tekstu. Krytykę personalną autora uznaje się za niewłaściwą. Recenzenci powinni jasno wyrażać swoje poglądy popierając je odpowiednimi argumentami.

Poufność

Wszystkie recenzowane prace traktowane są jako dokumenty poufne. Nie można ich okazywać innym osobom, dyskutować na ich temat poza Kolegium Wydawniczym. Nie mogą być też wykorzystywane dla uzyskania korzyści osobistych przez recenzenta.

Anonimowość

Wszystkie recenzje wykonywane są anonimowo. Redakcja nie udostępnia danych autorów recenzentom.

Konflikt interesów

Recenzenci nie powinni recenzować prac w stosunku do których występuje konflikt interesów wynikający z relacji z autorem, firmą lub instytucją związanymi z pracą.

Weryfikacja oryginalności tekstu

Recenzent powinien również poinformować sekretarza redakcji o naruszeniach standardów etycznych przez autora tekstu (jeśli takie mają miejsce) w tym o każdym znaczącym podobieństwie, częściowym pokrywaniu się treści recenzowanej pracy z jakąkolwiek inną opublikowaną i znaną mu pracą lub o podejrzeniu plagiatu.

 

 

SYSTEM ANTYPLAGIATOWY iThenticate

Redakcja czasopisma Optimum. Economic Studies, w celu zapobiegania plagiatowi, korzysta z systemu antyplagiatowego https://www.crossref.org/services/similarity-check/

System pozwala sprawdzić domniemane podobieństwo artykułu przesłanego do redakcji z dostępnymi źródłami internetowymi oraz tekstami zdeponowanymi przez wydawców korzystających z Similarity Check.