INFORMACJE DLA AUTORÓW

Teksty zgodne z profilem Czasopisma a niespełniające standardów redakcyjnych będą (na etapie zgłoszenia) zwracane Autorowi w celu dokonania korekt. Prosimy o zapoznanie się z: ogólnymi zasadami przyjmowania i publikowania tekstów;  opłatami; wymogami edytorskimi; zawartością zgłoszenia; etapami obiegu artykułu w systemie OJS Optimum. Economic Studies; zasadami recenzowania.

Uwaga: Na etapie zgłaszania artykułu, tj. przy wprowadzaniu metadanych, prosimy o dodanie wszystkich Autorów: imion i nazwisk, adresów e-mail, afiliacji.

Wsparcie techniczne: Tomasz Poskrobko, t.poskrobko@uwb.edu.pl

OGÓLNE ZASADY PRZYJMOWANIA I PUBLIKOWANIA ARTYKUŁÓW:

 1. Optimum.Economic Studies jest czasopismem ogólnoekonomicznym służącym do dokumentowania dorobku naukowego i wymiany poglądów głównie na tematy związane z metodologią badań ekonomicznych, teorią ekonomii i zarządzania, teorią i praktyką integracji gospodarczej, polityki ekonomicznej, regionalnej i społecznej, ekonomią środowiska i rozwoju zrównoważonego.
 2. Redakcja przyjmuje wyłącznie teksty oryginalne napisane w języku polskim lub angielskim przygotowane specjalnie dla Optimum. Economic Studies. Teksty mogą mieć formę artykułów naukowych, sprawozdań z badań, recenzji, informacji o konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych.
 3. Artykuły należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego w systemie OJS. Wraz z tekstem należy przesłać (dostępne na stronie Redakcji) skan podpisanych dokumentów: umowa licencyjna, oświadczenie autora (linki na dole strony).
 4. Teksty przesyłane do Redakcji powinny mieć wyraźnie wyodrębnione części składowe (wstęp, rozdziały, ewentualne podrozdziały, podsumowanie, literatura). Powinno być do nich dołączone
  w języku polskim i angielskim: streszczenie (zawierające: cel, metodę badań, wyniki, oryginalność/wartość), słowa kluczowe, kody klasyfikacji JEL. Autor zobowiazany jest podać: adres e-mail, ORCID.
 5. W związku z aktualnymi standardami dotyczącymi procedury zabezpieczającej oryginalność publikacji (tzw. zapory ghostwriting), wprowadzonymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla czasopism naukowych, autorzy artykułów złożonych do Optimum. Economic Studies są zobowiązani:
  - do ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji);
  - do udzielenia informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure).
 6. Warunkiem zakwalifikowania tekstu do druku są pozytywne opinie recenzentów. Wszystkie artykuły publikowane w Optimum. Economic Studies są recenzowane przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów, zgodnie z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zasady recenzowania publikacji są dostępne na stronie Redakcji  zasady recenzowania.
 7. Opracowania zakwalifikowane do druku podlegają redakcji naukowej oraz korekcie językowej i technicznej. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian w tytułach i skrótach, poprawek redakcyjnych zgodnie ze standardami pisma.

OPŁATY:

Od 1.01.2022 r. publikacja w czasopiśmie Optimum. Economic Studies podlega opłacie w wysokości 700 zł. W przypadku objętości tekstu większej niż 30 tys. znaków opłata wzrasta proporcjonalnie do przekroczenia limitu znaków. Wniesienie opłaty jest warunkiem przekazania artykułu do Recenzentów. W przypadku uzyskania negatywnych recenzji, bądź odrzucenia artykułu przez Redaktora tematycznego (lub Kolegium wydawnicze) opłata nie będzie zwracana.

Dane do przelewu:

Rachunek odbiorcy: 18 1160 2202 0000 0002 4179 4126
Nazwa odbiorcy: Wydział Ekonomii i Finansów Uniwersytet w Białymstoku, ul. Warszawska 63, 15-062 Białystok
Tytuł przelewu: Optimum_NAZWISKO AUTORA_Nazwa Uczelni (skrót)

 

WYMOGI EDYTORSKIE:

 1. Tytuł i streszczenie powinny być podane w języku polskim i języku angielskim.
 2. Tekst powinien być sformatowany zgodnie z szablonem wydawniczym (PLIK 2. Tekst artykułu / FILE 2. Main text of the article.doc), w edytorze tekstu kompatybilnym z Microsoft Word. Powinien mieć wyraźnie wyodrębnione sekcje: wstęp, rozdziały - ewentualne podrozdziały, podsumowanie, literatura.
 3. Wielkość artykułu wraz z bibliografią nie powinna przekraczać 30 000 znaków ze spacjami, a streszczenia 1 500 znaków ze spacjami.
 4. Streszczenie powinno mieć wyraźnie wyodrębnione części (w odrębnych akapitach): Cel ; Metoda badań; Wnioski; Oryginalność/Wartość/Implikacje/Rekomendacje (zgodnie ze wzorem w szablonem wydawniczym (PLIK 2. Tekst artykułu / FILE 2. Main text of the article.doc).
 5. Słowa kluczowe powinny zawierać istotne terminy z tytułu i abstraktu (należy unikać określeń ogólnych, terminów w liczbie mnogiej oraz pojęć wielowyrazowych; unikać "i", "z"). Konkretne słowa kluczowe można znaleźć w Google Trends i Google AdWords.
 6. Kody klasyfikacji JEL dostępne  na stronie: https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php
 7. Tabele i rysunki należy przygotować zgodnie z wytycznymi zawartymi w szablonem wydawniczym (PLIK 2. Tekst artykułu / FILE 2. Main text of the article.doc), dołączyć na etapie zgłoszenia artykułu do redakcji (plik o nazwie: PLIK_3_Dane_FRAGMENT TYTUŁU ARTYKUŁU).
 8. Przypisy w tekście głównym i bibliografia powinny być sformatowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w szablonem wydawniczym (PLIK 2. Tekst artykułu / FILE 2. Main text of the article.doc).
 9. W spisie literatury powinny być wyłącznie prace cytowane przez Autora.
 10. Bibliografia powinna być zapisana w układzie alfabetycznym.

 ZAWARTOŚĆ ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenie artykułu powinno posiadać pliki (wzory plików poniżej):

PLIK 1. Dane Autora / FILE 1. Author's_details
PLIK 2. Tekst artykułu / FILE 2. Main text of the article.doc
PLIK 3. Rysunki i tabele (plik Excel ze wszystkimi tabelami, wykresami  - obowiązkowo jeżeli występują w tekście artykułu; przygotowane w odcieniach szarości)
Literatura i przypisy - zasady zapisu

UWAGA: W Plik 1.  prosimy o zamieszczenie ORCID (https://orcid.org/register)  przy nazwisku Autora. W plikach: PLIK_2 i PLIK_3 prosimy nie podawać  danych Autora z uwagi na double-blind review proces.

Umowa licencyjna (odnośnik)

Oświadczenie Autora (odnośnik)

 

ETAPY obiegu artykułu w systemie OJS Optimum. Economic Studies:

 1. Zgłoszenie artykułu do czasopisma za pośrednictwem systemu OJS – Autor wypełnia metadane, wgrywa pliki: Plik 1. Dane o Autorze/Autorach, źródle finansowania publikacji, udziale Autorów w publikacji, tytuł artykułu; Plik 2. Tekst artykułu bez danych Autora/Autorów; Plik 3. Pliki Excel z wszystkimi tabelami, wykresami (obowiązkowo jeżeli występują w tekście artykułu; przygotowane w odcieniach szarości); Umowa licencyjna; Oświadczenie.
 2. Sekretarz Redakcji sprawdza, czy artykuł jest zgodny z profilem czasopisma, czy został poprawnie zgłoszony (tj. czy wszystkie elementy zostały poprawnie i w komplecie przesłane do systemu). W przypadkach: niezgodności treści artykułu z profilem czasopisma - artykuł jest odrzucany; braku plików (tj. Plik 1, Plik 2, Plik 3, Umowa licencyjna, Oświadczenie Autora), braków w plikach (tj. niedostosowania się Autora do wymogów formalnych czasopisma) - artykuł jest odsyłany Autorowi do korekty. Czas na dokonanie korekt 7 dni.
 3. Artykuł zgodny z wymogami czasopisma jest kierowany do redaktora naczelnego.
 4. Redaktor naczelny podejmuje decyzję o dalszym procedowaniu bądź odrzuceniu artykułu bez recenzji. W przypadku pozytywnej oceny przekazuje nadzór nad obiegiem artykułu redaktorowi  tematycznemu.
 5. Redaktor tematyczny dokonuje wyboru dwóch Recenzentów merytorycznych i Recenzenta statystycznego (jeżeli treść artykułu tego wymaga).
 6. Recenzenci i Redaktor statystyczny mają: 7 dni na wyrażenie zgody bądź odmowę wykonania recenzji; 14 dni na sporządzenie recenzji.

Uwaga: Etap recenzji wydłuża się w  przypadku braku zgody Recenzentów, bądź opóźnień w wykonaniu recenzji.

 1. Redaktor tematyczny ma 14 dni na zapoznanie się z treścią recenzji. Oceny Recenzentów decydują o przyjęciu bądź odrzuceniu artykułu. W przypadku jednej negatywnej recenzji artykuł jest odrzucany. Uwaga: W uzasadnionych wypadkach artykuł może być skierowany do trzeciej recenzji - gdy dwie wcześniejsze recenzje zawierały oceny skrajne. Decyzję o przekazaniu artykułu do trzeciego Recenzenta podejmuje redaktor tematyczny w porozumieniu z redaktorem naczelnym/kolegium wydawniczym
 1. Redaktor tematyczny zawiadamia Autora o decyzji. W przypadku pozytywnej oceny przesyła Autorowi treści recenzji oraz zalecenia i uwagi recenzentów oraz własne/redaktora naczelnego/kolegium wydawniczego.
 2. Autor w terminie 7 dni od otrzymania wyników recenzji przekazuje poprawiony artykuł (Plik 2) wraz z ustosunkowaniem się do recenzji. Dołącza ponownie pliki z edytowalnymi danymi, wykresami (Plik 3).
 3. Redaktor tematyczny zapoznaje się z poprawionym tekstem. W ciągu 14 dni zawiadamia Autora o decyzji przyjęcia artykułu bądź zgłasza ewentualne uwagi i zalecenia.
 4. Artykuł zaakceptowany przez Redaktora tematycznego jest przekazywany do korekty językowej i składu. Na etapie przygotowań artykułu do druku redakcja/redaktor naczelny/redaktor tematyczny  może wystapić z dodatkowymi uwagami, sugestiami zmian.

 

RECENZOWANIE:

 1. Do oceny każdej publikacji powołanych zostaje dwóch niezależnych Recenzentów merytorycznych spoza jednostki naukowej afiliowanej przez Autora publikacji. Wybór Recenzentów odbywa się na kilka sposobów: przeszukanie baz bibliograficznych i bibliometrycznych; wykorzystanie Systemu Wspomagania Wyboru Recenzentów (https://recenzenci.opi.org.pl/sssr-web/site/home); wyłonienie spośród członków Rady Naukowej Economic Studies.
 2. Kontroli poprawności metod statystycznych dokonuje Redaktor statystyczny Optimum. Economic Studies.
 3. Autorzy i Recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review proces). W pozostałych przypadkach Recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów.
 4. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 5. Kryteria zakwalifikowania lub odrzucenia publikacji są dostępne w załączniku formularz recenzji.
 6. Warunkiem opublikowania artykułu są pozytywne recenzje merytoryczne i statystyczna. W uzasadnionych wypadkach artykuł może być skierowany do trzeciej recenzji, tj. gdy dwie wcześniejsze recenzje zawierały oceny skrajne
 7. Lista recenzentów oceniających artykuły w danym roku jest publikowana w ostatnim numerze czasopisma oraz na stronie internetowej.
 8. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawniane.

 

Pliki do pobrania

 

Licencja: Creative Commons Attribution 4.0 International License