KRYZYS I INNOWACJE. CO JEST GRANE?

Autor

  • Ewa Teresa Okoń-Horodyńska Uniwersytet Jagielloński Autor

DOI:

https://doi.org/10.15290/

Słowa kluczowe:

kryzys, bezpieczeństwo, innowacje paroksyzmowe, innowacje graniczne, polityka innowacji

Abstrakt

Cel – Celem jest wykazanie teoretycznych i praktycznych konsekwencji wynikających z nieprecyzyjnego i niejednoznacznego definiowania pojęć w sferze aktywności innowacyjnej, szczególnie w okresie zmultiplikowanego kryzysu.
Metoda badań – Zastosowano następujące metody badawcze: hermeneutykę, analizę porównawczą i diachroniczną z wykorzystaniem źródeł pierwotnych i wtórnych oraz krytycznej analizy literatury oraz metodę ekspercką.
Wnioski – Autorka zderza powszechne rozumienie innowacji dla rozwoju gospodarczego ze znacznym skomplikowaniem w osiąganiu wysokiego poziomu innowacyjności gospodarki na skutek rozlicznych „montaży” instytucjonalnych w warunkach zmultiplikowanego kryzysu. Wskazuje na konieczność ograniczenia modyfikacji definicji i mierzenia innowacyjności, aby uchwycić rzetelne rezultaty innowacyjnej działalności gospodarczej.
Oryginalność / wartość / implikacje / rekomendacje – Badania wykazują istnienie nowych wyzwań dla innowacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa jako najbardziej pożądanego zjawiska w XXI w., ograniczenia porażek polityki innowacji. Wskazują również na konieczność analizy tych porażek, aby racjonalizować rekomendacje badawcze, wprowadzają nowe pojęcia innowacji granicznych i paroksyzmowych w związku z nakładającymi się skutkami zmultiplikowanego kryzysu.

Bibliografia

Banasik M., 2018, Znaczenie nowoczesnych technologii dla bezpieczeństwa, „Rocznik Bezpieczeństwa Narodowego”,
vol.12, nr 2, s.125 - 139
Berkun S., 2011, Stop Saying Innovation. When Words Lose all Meaning, “The Economist”, posted 1 January 2011 http://ideas.economist.com/blog/stop-saying-innovation-scott-berkun [data dostępu: 21.05. 2023]
Bezpieczeństwo: współczesne wymiary, 2014, Osiński J (red.), Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
Boczek K., 2023, Astronomiczne rachunki za leczenie w USA, „Służba Zdrowia” Nr 1-16;
Bober B. ,2016, Bezpieczeństwo zdrowotne jako istotny komponent bezpieczeństwa państwa, „Studia nad Bezpieczeństwem”, nr 1, s.33-64
Cable V.,1995, What is International Economic Security, “International Affairs”, t. 71, nr 2.
CEO Toaday, 2020, Why the ‘Innovate or Die’ Mindset is Misguided, ceotodaymagazine.com, 20.07.2020 [data dostępu: 25.06.2023]
ChangeMakers, 2023, Skąd się biorą innowacje? Mit1: Wojna sprzyja rozwojowi nauki , Dyskusja, https://blog.krolartur.com/skad- sie-biora-innowacje-mit-1-wojna-sprzyja-rozwojowi-nauki/, [data dostępu: 12.07.2023)
Cieślarczyk M.,2009, Teoretyczne i metodologiczne podstawy badania problemów bezpieczeństwa i obronności państwa, UPH, Siedlce
Cieślarczyk M., 2011, Kultura bezpieczeństwa i obronności, UPH, Siedlce
CNN, 2023, Innowacje wojenne. Tym Ukraińcy zaimponowali Amerykanom, https://dorzeczy.pl/opinie/392809/cnn-tym-ukraincy- zaimponowali-amerykanom-podczas-wojny.html, [data dostępu: 15.01.2023]
Christensen Clyton M.,2010, Przełomowe innowacje, PWN, Warszawa
Czaja J., 2008, Kulturowe czynniki bezpieczeństwa, Wydawnictwo KSW im. Frycza Modrzewskiego, Kraków
Černe M. , Kaše R., Škerlavaj M.,2016, Non-technological innovation research: evaluating the intellectual structure and prospects of an emerging field, “Scandinavian Journal of Management”, Vol.32, Issue 2, pp.69-85
Dahl, R.A, Stinebrickner B., 2007, Współczesna analiza polityczna, Scholar, Warszawa
Dance J., 2008, What Is Innovation? 30+ Definitions Lead to One Fresh Summary, https:// www.freshconsulting.com/what-is- innovation/ [data dostępu: 30.04.2022].
DEFENCE24, 2023, Polityka Obronna z 24.04, https://defence24.pl/polityka-obronna/sipri-wydatki-na-zbrojenia-w-2022- roku-najwieksze-od-lat-szescdziesiatych, [data dostępu: 21.04.2023]
Defense Industry Daily, 2023: Wiadomości dotyczące programów obronnych, dane budżetowe. https://www.defenseindustrydaily.com/, [data dostępu: 22.07.2023]
Deloitte, 2023, Trendy Technologiczne 2023 – Raport Deloitte https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/technology/articles/trendy-technologiczne-tech-trends-raport.html [data dostępu: 23.05.2023]
Dent Ch.M., 2007, Economic Security, [w:], Contemporary Security Studies, Collins A. (red.), Oxford University Press, New York
Dossi G.,2000, Innovation, Organization and Economic Dynamics. “Selected Essays”, Edward Elgar, Cheltenham UK
Drucker P.,1992, Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa
Dymek J., 2023, Wojenny kapitalizm, „Przegląd”, Nr 26, 26.06-2.07, s.8-11
EaSI, 2021-27, Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych, https://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0238:0252:PL:PDF, [data dostępu: 2.07.2023]
EC, 2013, Guideto Social Innovation, https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/brochure/social_innovation/social_innovation_2013.pdf, [data dostępu: 12.06.2023]
EC, 2020, 2020 Strategic Foresight Report, European Commission,
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/strategic-planning/strategic-foresight/2020-strategic-foresight- report_en, [data dostępu: 17.05.2022]
EIS, 2022, European Innovation Scoreboard, European Commission, Brussels
EIT, 2020, 207 przełomowych innowacji i przedsięwzięć nagrodzonych łączną kwotą 60 milionów euro w ramach inicjatywy reagowania kryzysowego , „EIT Crisis Response Initiative”, 8 września, https://eit.europa.eu/sites/default/files/pl-pr _eit_cri_sept_2020.pdf [data dostępu: 30.03.2022]
ESPAS, 2017, Światowe tendencje do 2030r.: czy UE jest w stanie sprostać przyszłym wyzwaniom? Urząd Publikacji UE, Luksemburg
EU, 2023, Europejska unia bezpieczeństwa, https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/promoting- our-european-way-life/european-security-union_pl#informacje-o-europejskiej-unii-bezpiecze%C5%84stwa, [data dostępu: 20.06.2023]
EU-NATO, 2016-2023, EU-NATO cooperation, https://www.consilium.europa.eu/en/policies/defence-security/eu-nato- cooperation/, [data dostępu: 12.06.2023]
Fehler W., 2002, O pojęciu bezpieczeństwa państwa, [w:] Bezpieczeństwo państw i narodów w procesie integracji europejskiej , Śmiałek W., Tymanowski J., (red.), wyd. A.Marszałek, Toruń
FESTOS, 2011, Foresight of Evolving Security Threats Posed by Emerging Technologies, Specific Programme “Cooperation” Security, CORDIS, https://cordis.europa.eu/article/id/85979-security-risks-of-emerging-technologies/pl, [data dostępu: 12.05.2023]
Freeman Ch. & Soete, L., 1997, The Economics of Industrial Innovation, Third Edition, Pinter, London
Freeman Ch.,1986, The Role of Technical Change in National Economic Development, [w:]Technological Change, Industrial Restructuring and Regional Development, Amin A., Goodard J., (red.),Allen & Unwin, London
Gazeta Prawna , 2023, Sytuacja w Ukrainie daje wgląd w wojnę przyszłości, 2.04.2023 Eric Schmidt, b.szef Google’a, doradca Pentagonu ds. technologii i innowacji- wywiad
GOV.pl,2022, Zwiększamy wydatki na obronność, Kancelaria Rady Ministrów, komunikat z 21.09.2022, https://www.gov.pl/web/premier/zwiekszamy-wydatki-na-obronnosc--to-w-sumie-okolo-98-mld-zlotych, [data dostępu: 20.07.2023]
GUS, 2022, Działalność badawcza i rozwojowa w 2021 r., Warszawa-Szczecin
Haliżak E., 1997, Ekonomiczny wymiar Bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, [w:] Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, Bobrow D.B., Haliżak E., Zięba R.,(red.), Scholar, Warszawa
Innovation Coach, 2020, Innowacyjnie o innowacjach, MFiPR, https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/innowacyjnie-o- innowacjach-witrtualny-trening--realne-efekty, [data dostępu: 12.05.2022]
Innowacje dla bezpieczeństwa i obronności, 2023, Konkurs Szefa BBN i dyrektora NCBiR, Warszawa 21.06, https://www.wojsko- polskie.pl/wat/articles/aktualnosci-w/laureaci-konkursu-innowacje-dla-bezpieczenstwa-i- obronnosci-odebrali- nagrody/pdf/ , [data dostępu: 2.10.2023]
Jacko J., 2018, Innowacje a pseudoinnowacje. Niektóre normatywne założenia dystynkcji. „Zarządzanie Publiczne” 4(44), s 427-440, DOI:10.4467/20843968ZP.18.033.9936
Kaczmarek J., Skowroński A., 1998, Bezpieczeństwo: świat – Europa –Polska, Atla 2, Wrocław,
Kadtke J., Wells II L., 2014, Policy Challenges of Accelerating Technological Change: Security Policy and Strategy Implications of Parallel Scientific Revolutions. Center for Technology and National Security Policy. National Defense University Washington. http://ctnsp.dodlive.mil/files/2014/09/DTP106.pdf [data dostępu:17.03.2020],
Kasprowicz D., Murzyn D., 2014, Innowacje społeczne – skuteczna odpowiedź na kryzys gospodarczy w Unii Europejskiej. „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego”, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
Keeley L., Walters H., Pikkel R., Quinn B., 2013, Ten Types of Innovation: The Discipline of Buildeing Breakthroughs, Wiley.Online Library, https://onlinelibrary.wiley.com/, [data dostępu: 17.05.2023]
Kesselring A., Leitner M.,2008, Soziale Innovationen in Unternehmen. “Study, compiled by order of the Unruhe Stiftung”, Vienna, http://www.zsi.at/attach/Soziale_ Innovation_in_Unternehmen_ENDBERICHT.pdf [data dostępu: 30.09.2021]
Kocowski T., 1982 , Potrzeby człowieka. Koncepcja systemowa, Ossolineum , Warszawa
Kołodko G.W.,2023, Szaleństwo do kwadratu, „Rzeczpospolita”, 06.03.2023,
Kotler PH.,1994, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Gebethner i Ska, Warszawa.
Koziej S., 2011, Teoria sztuki wojennej, Bellona, Warszawa
Księżopolski K.,2011, Bezpieczeństwo ekonomiczne., Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa
Kulik T.,2023, Polska staje się poligonem doświadczalnym dla nowych innowacji, CEO PZU SA, Światowe Forum Ekonomiczne w Davos, Forsal.pl
Kuźniar R., 2005, Polityka i siła. Studia strategiczne – zarys problematyki, Scholar, Warszawa
Kwaśnicki W.,2015, Innowacje społeczne – nowy paradygmat czy kolejny etap w rozwoju kreatywności człowieka?, [w:] Obywatelskość wobec kryzysu: uśpieni czy innowatorzy? , Misztala W., Chimiak G. i Kościanski A. (red.),, VII PR UE FP7/2007-2013, Warszawa
Liderman K., 2017, Bezpieczeństwo informacyjne, PWN, Warszawa
Lim, C., Fujimoto, T.,2019, Frugal innovation and design changes expanding the cost-performance frontier: A Schumpeterian approach. “Research Policy”, 48(4), 1016-1029. https://doi.org/10.1016/j.respol.2018.10.014 [data dostępu: 20.05.2020]
Luttwak E., 2000, Turbokapitalizm. Zwycięzcy i przegrani światowej gospodarki, 2000, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław ISBN 83- 7023-768-1
Mahken T.G. (2009), Teoria strategii, [w:] Strategia we współczesnym świecie. Wprowadzenie do studiów strategicznych, Baylis J., Writz J.,Gray C.S., Cohen E., (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009
Marciniak S., 2010, Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki, wyd. C.H.Beck, Warszawa
Mertens M., 2018, Liminal innovation practices: questioning three common assumptions in responsible
innovation, “Journal of Responsible Innovation”, 5(3), 280-298
Minsky, P.H.,2008, Securitization notes prepared for discussion. The Jerome Levy Economics Institute of Bard College. “Working Paper “, 2(2008)
Moczulski L., 2010, Geopolityka –potęga w czasie i przestrzeni, wyd. Bellona, Warszawa
Mulgan, G., Tucker, S., Ali, R., Sanders, B., 2007, Social innovation; what is it, why it matters and how it can be accelerated, Oxford Said Business School, Oxford
Mysior J., 2023, Akcje producentów uzbrojenia na celowniku inwestorów. Efekt wojny w Ukrainie. „Rynek Kapitałowy” z 25.02.2023, https://pieniadze.rp.pl/rynek-kapitalowy/art38022101-akcje-producentow-uzbrojenia-efekt-wojny-w-ukrainie, [data dostępu: 20.05.2023]
NCBiR, 2014, Innowacje Społeczne, http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/innowacje-spoleczne/, [data dostępu: 14.11.2022]
NSS i NSD , 2022, National Security Strategy National Defense Strategy ,https://pulaski.pl/pulaski-policy-paper-nowe-strategie-w- zakresie-bezpieczenstwa-i-obrony-administracji-bidena-przewodnik-na-nowa-zimna-wojne-tomasz-smura/, [data dostępu: 20.01.2023]
Nye Joseph S., 2004, Soft Power. The Means to Success in World Politics, New York
Odorzyńska-Kondek J., 2016, Jak mierzyć efekty innowacji społecznych, “Raport z konferencji”, ALK, Warszawa
OECD, 2022, Health at a Glance: Europe 2022, oecd.org/health/health-at-a-glance-europe/, [data dostępu: 12.07.2023]
Okoń-Horodyńska E.,1998, Narodowy system innowacji w Polsce, AE Katowice
Okoń-Horodyńska E., 2018, Przemysł 4.0 : technologiczne bezpieczeństwo UE?, [w:] Bezpieczeństwo Europy w globalnym świecie: szanse i zagrożenia w warunkach przesileń cywilizacyjnych , Kleer J., Prandecki K.,(red.), Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN, Warszawa, s.207-239
Okoń-Horodyńska E., 2021, Crisis and Innovations: Are They Constructive or Destructive?, “Studies in Logic, Grammar and Rhetoric” 66 (79) , s.425-449, DOI: 10.2478/slgr-2021-0024
PARP ,2022, Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw . Wyniki IV edycji badania, Grupa PFR, Warszawa
PARP, 2023, Monitoring trendów innowacyjności. „Raport 14”, Grupa PFR, Warszawa
Phelps E.S.,2013, Mass Flourishing. How Grassroots Innovation Created Jobs, Challenge and Change, Princeton University Press, New York
PIE,2022, Szok pandemiczy, szok wojenny, czyli jak firmy reagują na kryzysy, Polski Instytut Ekonomiczny, Warszawa
Piziak-Rapacz A., 2013, Zarządzanie bezpieczeństwem energetycznym Polski a ekologia, „Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka”, nr 1
PwC, 2019, Zarządzanie kryzysowe.J ak chronić wartość firmy. „Badanie PwC Global Crisis Survey” https://www.pwc.pl/pl/publikacje/2019/badanie-pwc-global-crisis-survey-2019.html, [data dostępu:11.06.2021]
Rdjou R., Prabhu J., Ahuja S.,2012, Jugaad Innovation: Think Frugal, Be Flexible, Generate Breakthrough Growth, Jossey-Bass WileyImprint, San Francisco
Rogers E.M.,1998, The definition and measurement of innovation. Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research, University of Melbourne, Melbourne
ROPS, 2022, Rada Innowacji Społecznych w Inkubatorze Dostępności, Kraków https://rops.krakow.pl/innowacje- spoleczne/inkubator-dostepnosci-projekt-zakonczony/aktualnosci,rada-innowacji-spolecznych-w-inkubatorze- dostepnosci, [data dostępu: 11.06.2023]
Saryusz-Wolski J., 2023, Unia Europejska – oligarchiczne super państwo w budowie, „SIECI” nr 24(550) z 12-18.06.2023
Schumpeter J.A., 1960, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN
SGH, 2022, Raport SGH i Forum Ekonomicznego, SGH, Warszawa
Sierotowicz T.,2020, Ambiguity of Innovation Typology in Innovation Measurement: Towards a Unified Typology of Innovation and Measurement Model, [w:] Proceedings of the 2nd International Conference on Finance, Economics, Management and IT Business, Baudier P., Arami M., Chang V. ,(red.), FEMIB 2020, Prague, May 5-6, 2020. s. 37-48, SCITEPRESS, 2020. [DOI; 10.5220/0009434800370048]
Simon Y.R.,1998, Ogólna teoria władz, Arcana, Kraków
SIPRI Yearbook, 2022, Armaments, Disarmaments and International Security, Oxford University Press, sipri.org on line, [data dostępu: 12.10.2023]
Souza P. de, 2000, Economic Strategy and National Security, Westview, Boulder
Stańczyk J.,1996, Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, ISP PAN, Warszawa
Strategia bezpieczeństwa narodowego RP, 2020, Postanowienie Prezydenta RP, Dz.U. z dnia 12.05.2020, poz.413
Strategiczny Kompas, 2022, Strategiczny kompas”: większe bezpieczeństwo i skuteczniejsza obrona UE w najbliższej dekadzie, Rada UE, https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2022/03/21/a-strategic-compass-for-a- stronger-eu- security-and-defence-in-the-next-decade/, [dostęp: 20.09.2023] oraz https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST- 7371-2022-INIT
Sułek, M., 2017, O potęgonomii i potęgometrii, http://geopolityka.net/o-potegonomii-i-potegometrii/03.03.2017 [data dostępu: 4.04.2020]
Szymański G.,2014, Prankvertising jako kontrowersyjna innowacja marketingowa, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” nr 14 , s.123-131
Thakur R., 2006, The United Nations, Peace and Security: from Collective Security to the Responsibility to Protect, Cambridge University Press, Cambridge
Toffler A. H.,1997, Wojna i antywojna, WWL Muza, Warszawa
Uniwersytet SWPS, 2022, Innowacyjnie o Innowacjach, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, https://www.youtube.com/playlist?list=PLSaekOKQz8Eyz26SsasoEOd5uNAFps4Or, [ data dostępu:12.05.2022]
Ustawa o Obronie Ojczyzny, 2022, z dnia 11 marca, Dz.U. RP. Poz.655
WDI, 2022, World Bank, https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/, [data dostępu: 23.06.2023]
Weresa M.A.,2022 , Polityka innowacyjna, PWN, Warszawa
White Paper, 2020, July), Critical Frontier: Leveraging Technology to Combat COVID-19, “World Economic Forum”, https://www.weforum.org/whitepapers/critical-frontier-leveraging-technology-to-combat-covid-19,[data dostępu: 12.05.2022]
Wilczyński P.L.,2012, Innowacje w zbrojeniach i obronności jako katalizator przemian technologicznych, „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego”, Nr 20, s.125-133
Zalewski S.,2013, Bezpieczeństwo polityczne.Zarys problematyki.UPH, Siedlce
Zięba R.,1999, Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego: koncepcje –struktury – funkcjonowanie. Scholar, Warszawa

Pobrania

Opublikowane

2024-03-29

Numer

Dział

Studia i rozprawy