POZIOM DOCHODU A WZROST GOSPODARCZY I JEGO WAHANIA NA ŚWIECIE

Autor

  • Stanisław Swadźba Katedra Ekonomii, Zakład Systemów Gospodarczych; Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Autor

DOI:

https://doi.org/10.15290/

Słowa kluczowe:

wzrost gospodarczy, wahania koniunkturalne, PKB i PKB per capita na świecie

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest pokazanie wpływu zróżnicowania poziomu dochodu na tempo wzrostu gospodarczego oraz jego wahania w różnych regionach gospodarki światowej.
Metoda badań – Zastosowano różne metody badawcze: analizę opisową, analizę porównawczą oraz analizę danych statystycznych dotyczących wzrostu gospodarczego w gospodarce światowej i regionalnej. Wykorzystano podział świata według Banku Światowego na: low‑income economies (kraje o niskim dochodzie) lower middle‑income economies (kraje o niższym średnim dochodzie), upper middle‑income economies (kraje o wyższym średnim dochodzie) oraz high‑income economies (kraje o wysokim dochodzie).
Wnioski – Średnioroczne tempo wzrostu gospodarczego mierzone poziomem PKB i PKB per capita oraz jego wahania są zróżnicowane w poszczególnych grupach krajów w zależności od poziomu dochodu. Najgorzej ze wzrostem gospodarczym oraz jego stabilnością
radzą sobie kraje o niskim dochodzie. Z kolei najwyższe tempo wzrostu gospodarczego i relatywnie mniejszy problem z jego cyklicznością charakterystyczne są dla krajów o wyższym średnim dochodzie. Bliżej tej grupy sytuują się kraje o niższym średnim dochodzie (większe podobieństwo) niż kraje o wysokim dochodzie.
Oryginalność / wartość / implikacje / rekomendacje – W artykule opisano zagadnienia, które w literaturze są rzadko podejmowane. Na podkreślenie zasługuje zakres czasowy badań, który obejmuje ostatnie 40 lat. W pewnym stopniu tekst uzupełnia zatem istniejącą
lukę badawczą.

Bibliografia

Balcerowicz L., 2008, Institutional Systems and Economic Growth, [in] Challenges of Globalization: Imbalances and Growth, Aslund M., Dąbrowski M. (ed.), Peterson Institute for International Economics, Washington D.C.
Fiedor B., Kociszewski K. (red.), 2010, Ekonomia rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
Gill I. S., Kharas H., 2015, The Middle-Income Trap Turns Ten, “Policy Research Working Paper” 7403. World Bank Group, August, file:///C:/Users/UE/Documents/WPS7403.p [data dostępu: 12.05.2023].
Legiędź T., 2013, Ewolucja ekonomii rozwoju, „Gospodarka w Praktyce i Teorii” Nr 1(32).
Matysiak A., Struś M., 2015, Paradygmat rozwoju zrównoważonego, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, Nr 213.
Meadows D. H., Meadows D., Behrens W., Randers J., 1973, Granice wzrostu, PWE, Warszawa.
Miller T., Kim A.B., Roberts J.M., 2019, 2019 Index of Economic Freedom. 25th Anniversary Edition, The Heritage Foundtion, Washington D.C.
Nasza wspólna przyszłość, 1991, Raport Światowej Komisji do spraw Środowiska i Rozwoju, PWE, Warszawa.
Piasecki R., 2007, Ekonomia rozwoju, PWE, Warszawa.
Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego. Zagadnienia teoretyczne, 2013, Swadźba S. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
Woźniak M. G., 2008, Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
Zagadki wzrostu gospodarczego. Siły napędowe i kryzysy – analiza porównawcza, 2010, Balcerowicz L., Rzońca A. (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Zielińska-Głębocka A., 2016, Dostosowania strukturalne gospodarek do globalizacji, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
www. 1 https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups [data dostępu: 15.05.2023]
www. 2 https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators [data dostępu: 11.05.2023]
www. 3 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG [data dostępu: 30.03.2023]
www. 4 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KD.ZG [data dostępu: 30.03.2023]

Pobrania

Opublikowane

2024-03-29

Numer

Dział

Studia i rozprawy