DOŚWIADCZENIE KRYZYSU JAKO SKŁADNIK ZBIOROWEJ PAMIĘCI PRZEDSIĘBIORCÓW

Autor

  • Sławomir Kamosiński Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Autor

DOI:

https://doi.org/10.15290/

Słowa kluczowe:

przedsiębiorca, przedsiębiorczość, kryzys jako doświadczenie przedsiębiorcy, świadek pomyłek

Abstrakt

Cel – Zidentyfikowanie przyczyn prowadzących firmę do kryzysu w mikroskali.
Metoda badań – Wykorzystanie pogłębionych wywiadów jakościowych z przedsiębiorcami. Objęto nimi przedsiębiorców pracujących w zawodzie minimum od dwudziestu lat i reprezentujących sektor mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm.
Wnioski – Doświadczenie kryzysu firmy w mikroskali jest indywidualnym stanem każdego przedsiębiorcy. Jest on świadkiem własnych pomyłek, co zwiększa jego kompetencje w zakresie zarządzania firmą i pomaga mu zarządzać ryzykiem, które podejmuje każdego dnia.
Oryginalność / wartość / implikacje / rekomendacje – Na podstawie pogłębionych badań jakościowych, przy wykorzystaniu oryginalnych wypowiedzi przedsiębiorców, udowodniono, że kryzys firmy, postrzegany jako wydarzenie nagłe, ma swoją genezę w instytucjach nieformalnych, w tym zasadach etycznych i kulturowych, obserwowanych w relacjach międzyludzkich. Dużą rolę w łagodzeniu skutków kryzysu odgrywa słowo, język codziennej komunikacji przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, a także rządzących z tą grupą zawodową.

Bibliografia

Acemoglu D., Robinson J.A., 2014, Dlaczego narody przegrywają. Źródła władzy, pomyślności i ubóstwa, Warszawa.
Bugdol M., 2010, Wymiary i problemy zarządzania organizacją opartą na zaufaniu, Kraków.
Bugdol M., 2014, Znaczenie sprawiedliwości w zarządzaniu ludźmi. Dlaczego warto być sprawiedliwym, Warszawa.
Drzewiecki M, Kubicki G., 2016, Nie muszę być najmądrzejszy w firmie, „Gazeta Wyborcza”, s. 4.
Exposé Prezesów Rady Ministrów 1989–2019, 2021, Marszałek-Kawa J., Siemiątkowski P. (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
Fukuyama F., 1997, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Warszawa-Wrocław.
Gardawski J., 2001, Powracająca klasa. Sektor prywatny w III Rzeczypospolitej, Warszawa.
Glinka B., 2008, Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Godłów-Legiędź J., 2020, Polska transformacja w świetle sporów o rynek, sprawiedliwość i ekonomię, Łódź.
Gruszewska E., 2012, Transformacja instytucji nieformalnych w Polsce, „Gospodarka Narodowa”, nr 3 (247).
Gruszewska E., 2018, Wpływ interakcji instytucji formalnych i nieformalnych na przedsiębiorczość w Polsce, Oficyna Wydawnicza "Humanitas", Białystok.
Hampden-Turner Ch., Trompenaars A., 2006, Siedem kultur kapitalizmu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Hardt Ł., 2008, Rozwój ekonomii kosztów transakcyjnych. Od koncepcji do operacjonalizacji, Warszawa.
Hausner P., 2019, Społeczna czasoprzestrzeń gospodarowania. W kierunku ekonomii wartości, Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa.
Kamosiński S., 2023, Przedsiębiorcy w Polsce w latach 1989-2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
Kamosiński S., 2019, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa w sferze zarządzania zasobami ludzkimi a społeczna odpowiedzialność pracownika wobec przedsiębiorstwa. Rozwiązanie umowy o pracę, [w:] Społeczna odpowiedzialność biznesu – perspektywa zarządzania i ekonomii, Mazur-Wierzbicka E., Janczewska D. (red.), Studia
i Monografie nr 103, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź-Warszawa.
Kamosiński S., Zalesko E., 2022, Entrepreneurs Confronting the COVID-19 Pandemic Crisis: from Powerlessness
in the Face of the Government’s Policies to Protests, „Studies in Logic, Grammar and Rhetoric”, volume 67, issue 3.
Klimczak B., 2011, Etyka gospodarcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
Kostrzewski L., 2019, Sukcesja w firmie na nowych zasadach, „Gazeta Wyborcza Mój Biznes”, s. 5.
Kowalczyk K.A., 2021, Koronawirus uskrzydlił suszarki, „Rzeczpospolita”, https://archiwum.rp.pl/artykul/1444099-Koronawirus-uskrzydlil--suszarki.html [data dostępu: 20.04.2022].
Mateja A., 2004, Szkodliwy klimat, „Tygodnik Powszechny”, nr 49, s. 6.
Mączyńska E., 2014, Anomiczne podłoże erozji ładu gospodarczego, [w:] Spontaniczne i stanowione elementy ładu gospodarczego w procesie transformacji – dryf ładu czy jego doskonalenie?, Pysz P., Grabska A., Moszyński M. (red.), PTE, Warszawa.
McCloskey D. N., 2017, Burżuazyjna godność. Dlaczego ekonomia nie potrafi wyjaśnić współczesnego świata?, Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa, Wrocław.
North D.C., 2014, Zrozumieć przemiany gospodarcze, Warszawa.
Ochinowski T., 2013, Tradycje przedsiębiorczości w Polsce jako źródło kapitału kulturowego organizacji, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Skwirowski P., 2021, Umiarkowany optymizm przedsiębiorców, „Rzeczpospolita”, https://archiwum.rp.pl/artykul/1450906-Umiarkowany-optymizm-przedsiebiorcow.html#.YpXw9lTP2Uk [data dostępu: 13.07.2023).
Spontaniczne i stanowione elementy ładu gospodarczego w procesie transformacji – dryf ładu czy jego doskonalenie?, 2014, Pysz P., Grabska A., Moszyński M. (red.), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw, t.j. Dz.U. 2021, poz. 170.
Ustawa z dnia 23 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej, Dz.U. 2023, poz. 326.
Wilkin J., 2016, Instytucjonalne i kulturowe postawy gospodarowania. Humanistyczna perspektywa ekonomii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Winiecki J., 1999, Three Crucial Issues in Post-Communist Privatization. A Polish Case in Comparative Perspective, „International Centre for Economic Research”, nr 24.
Zielewski P., 2013, W biznesie nauczyłem się stąpać ostrożnie, „Forbes”, s. 27.
Zook Ch., Allen J., 2017, Mentalność założyciela jak podstawa sukcesu firmy, MT Biznes, Warszawa.
Zrozumieć kapitalizm. Podejście ewolucyjno-instytucjonalne, 2018, Ząbkowicz A., Miszewski M., Chmielnickiego P., Czech S. (red.), Forum Myśli Instytucjonalnej, Sosnowiec-Kraków.

Umieszczone pod numerami 03, 04, 07, 08 i 14 fragmenty wypowiedzi przedsiębiorców są częścią pogłębionych wywiadów jakościowych, które autor przeprowadził z przedsiębiorcami w latach 2017-2021.

Pobrania

Opublikowane

2024-03-29

Numer

Dział

Studia i rozprawy