Procedura selekcji projektów unijnych – ocena i możliwości zastosowania w zamówieniach publicznych

  • Olga Szołno UMCS/IF
  • Renata Kwiatkowska Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Abstrakt

Cel – Głównym celem opracowania jest wieloaspektowa ocena procesu pozyskiwania środków unijnych przez przedsiębiorstwa i identyfikacja możliwości wykorzystania w innych obszarach, w których w proces wyboru projektu zaangażowane są podmioty publiczne.


Metoda badań – By zrealizować założony cel, dokonano ukierunkowanego przeglądu literatury, aktów prawnych, analizy dokumentacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020 (RPO WL 2014–2020). Ponadto przeprowadzono indywidualne i grupowe wywiady nieustrukturyzowane oraz zastosowano metodę analizy i konstrukcji logicznej.


Wnioski – Ujawnione cechy procesu selekcji projektów unijnych i stwierdzone możliwości jego adaptacji w obszarze zamówień publicznych na innowacje potwierdzają jego użyteczność jako narzędzia pobudzania wzrostu gospodarczego.


Oryginalność / wartość / implikacje / rekomendacje – Opracowanie prezentuje oryginalne podejście do oceny procedury selekcji projektów finansowanych ze środków unijnych, która prowadzona jest w celu weryfikacji pod kątem użyteczności w innych przedsięwzięciach. Sformułowany w artykule postulat wykorzystania procedury w zamówieniach publicznych na innowacje wpisuje się w postulaty zgłaszane przez Unię Europejską w zakresie jakości i innowacyjności w zamówieniach publicznych oraz wyboru najbardziej korzystnych ekonomicznie
ofert zamiast tych z najniższą ceną [Opinion of the…, 2012].

Bibliografia

Adjei‐Bamfo, P., Djajadikerta, H. G., Jie, F., Brown, K., Kiani Mavi, R., 2023, Public procurement for innovation through supplier firms' sustainability lens: A systematic review and research agenda, “Business Strategy and the Environment” 32(1), s. 387-407, https://doi.org/10.1002/bse.3137.
Alhola, K., Ryding, S. O., Salmenperä, H., Busch, N. J., 2019, Exploiting the potential of public procurement: Opportunities for circular economy, “Journal of Industrial Ecology”, 23(1), s. 96-109 https://doi.org/10.1111/jiec.12770.
Balcewicz J., 2011, Innowacyjność na rynku zamówień publicznych, „Finanse Komunalne” nr 10, s. 46-54.
Chapman Ch., Ward S., 2003, Project Risk Management. Process, Techniques and Insights. Second Edition , Chichester, UK. John Wiley and Sons.
Ciechan-Kujawa M., Goldmann K., 2018, Kluczowe czynniki sukcesu projektów crowdfundingowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 513, s. 55-65, DOI: 10.15611/pn.2018.513.05.
Efektywność projektów inwestycyjnych, 2010, Czarnek J. (red.), Dom Organizatora TNOiK, Toruń.
Gotze U., Northcott D., Schuster P., 2008, Investment Appraisal, Methods and Models, Springer-Verlag, Berlin&Heidelberg, DOI: 10.1007/978-3-540-39969-8.
Górski, M., Skorupka, D., 2011, Wybrane metody identyfikacji czynników ryzyka na tle cyklu życia projektu i budowlanego procesu inwestycyjnego, Zeszyty Naukowe/Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Gen. T. Kościuszki, Nr 4 (162), s. 307-324.
Grucza B., 2015, Metodyka zarządzania projektem europejskim [w:] Zarzadzanie projektem europejskim Trocki M., Grucza B., (red.), PWE, Warszawa.
Grucza B.,2007, Podstawowe pojęcia i zasady zarzadzania projektami europejskimi [w:] Zarządzanie projektem europejskim, Trocki M., Grucza B., (red.), PWE, Warszawa.
Instrukcją Wykonawczą IP RPO WL
Kurowski L., Ocena projektów gospodarczych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004.
Komunikat Komisji Europejskiej „EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” KOM, Bruksela.
Krzos G., 2013, Zarządzanie projektem europejskim – uwarunkowania organizacyjne i międzyorganizacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
Kundu O., James A.D., Rigby J., 2011, Public procurement and innovation: a systematic literature review. Science and Public Policy, https://doi.org/10.1093/scipol/scaa029.
Podręcznik Zarządzania cyklem projektu, 2001, Komisja Europejska, Bruksela.
Project Cycle Management Handbook, 2002, European Commission.
Project Cycle Management. Integrated approach and logical framework: manual, 1993, Commission of the European Communities Evaluation Unit and Instruments for project cycle Management, https://op.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/58c406ab-f247-47df-8d77-a7b003e00faf (dostęp: 04.01.2023).
Przychodzeń J., 2013, Realizacja polityki w zakresie wspierania innowacyjności w Polsce w okresie ostatniego kryzysu finansowego, „Management and Business Administration. Central Europe” nr 21, 2 (121), s. 106–116.
Przygotowanie i ocena projektów inwestycyjnych, 2013, Kałowski A., Wysocki J. (red.), SGH, Warszawa.
Opinion of the European Economic and Social Committee, 2012, INT/624-625-626, Public procurement and concession contracts, Brussels.
Raport końcowy z badania „Ewaluacja systemu wyboru projektów PO IR – etap II” realizowanego przez konsorcjum IMAPP, Fundacji Idea Rozwoju, PAG Uniconsult oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego – Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w okresie styczeń 2016 r. – luty 2017 r. Projekt współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, 2022, Skowrońska A., Tarnowska A. (red.), PARP, Warszawa.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego oraz na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, ,Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2003.
Sosińska-Wit M., 2015, Ocena wykorzystania funduszy unijnych w małych i średnich przedsiębiorstwach województwa lubelskiego, „Economics and Management” nr. 3, s.157-172, DOI: 10.12846/j.em.2014.03.11.
Starachowiak M. 2021, Art. 189, [w:] Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Dzierżanowski W., Jaźwiński Ł., Jerzykowski J., Kittel M., Stachowiak M. (red.), Warszawa.
Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030r.), 2014, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie.
Trocki M., 2015, Podstawy planowania przebiegu projektów, [w:] Planowanie przebiegu projektów, Trocki M., Wyrozębski P. (red.), SGH, Warszawa.
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U. 2022, poz. 1710 z późn zm.
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, Dz. U. 2020 r. poz. 818 z późn zm.
Wasilewski A., 2016, Przesłanki i uwarunkowania instytucjonalnego wsparcia transferu innowacji do sektora przetwórstwa spożywczego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 439, s. 362-373, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=425447, DOI: 10.15611/pn.2016.439.31.
Weiss E., 2011, Pozyskiwanie środków unijnych przez przedsiębiorstwa innowacyjne. Podejście procesowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Wójtowicz –Dawid A., 2020, Zamówienia publiczne na innowacje, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” t. 8, nr 2, s. 67–94. [udostępniono 31.1.2023]. DOI 10.12775/PBPS.2020.011.
Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 17 września 2019 r. w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020, MIiR/2014-2020/17(03).
Załącznik nr 2 do uchwały nr CCCXCIX/6965/2022 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 13 października 2022 r. – Szczegółowy Opis Psi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu (RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/16/17/18/19), Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 3.7 Wzrost Konkurencyjności MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego oraz produktu dla Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP.
Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu (RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/16/17/18/19), Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 3.7 Wzrost Konkurencyjności MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – Kryteria wyboru projektów w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP.
Załącznik do uchwały nr CCCXIII/6142/2018 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 31 października 2018 r. – Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnych Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Opublikowane
2023-11-13
Jak cytować
Dział
Miscellanea