Wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego i leczniczego oraz kondycja finansowa Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w latach 2017–2021.

  • Joanna Śmiechowicz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Magdalena Jaworzyńska Katedra Finansów Publicznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie http://orcid.org/0000-0001-6668-5127

Abstrakt

Cel – Artykuł dotyczy Narodowego Instytutu Onkologii (NIO), będącego największym badawczym instytutem medycznym w Polsce. Przedstawiono w nim rozwój instytucji i dokonano ewaluacji działalności naukowo‑badawczej i leczniczej oraz sytuacji finansowej tej jednostki.


Metoda badań – Opracowanie jest analizą przypadku. Zastosowano w nim metodę badania dokumentów i danych zawartych w sprawozdaniach Dyrektora Instytutu z działalności oraz sprawozdaniach finansowych NIO za lata 2017–2021. W ewaluacji Instytutu wykorzystano wskaźniki służące do oceny publicznych podmiotów leczniczych z Rozporządzenia Ministra Zdrowia.


Wnioski – NIO realizuje szeroko zakrojone badania i opracowuje nowatorskie metody leczenia, które są praktycznie stosowane w diagnozowaniu oraz leczeniu chorób nowotworowych. Aktywnie uczestniczy w zadaniu o wyjątkowym znaczeniu dla poprawy zdrowia publicznego w Polsce, tj. Narodowej Strategii Onkologicznej. Trudna sytuacja finansowa podmiotu stopniowo ulega poprawie.


Oryginalność / wartość / implikacje / rekomendacje – Problematyka medycznych instytutów badawczych nie jest podejmowana ani w literaturze dotyczącej zdrowia publicznego, ani finansów publicznych. Niniejsza publikacja wypełnia więc w pewnym stopniu istniejącą lukę i wpisuje się w realizowany przez Autorki cykl artykułów poświęconych wyżej wymienionym podmiotom.

Bibliografia

Barcikowska R., 2021, New organizational model for functioning of research institutes in Poland - comparative analysis of Łukasiewicz and Poltrin networks, „Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych”, nr 1(39), DOI 10.2478/minib-2021-0002.
Cilak M., 2015, Instytuty badawcze jako forma działalności naukowej i gospodarczej państwa – problematyka pozycji i formy prawnej, „Prawo budżetowe państwa i samorządu terytorialnego”, nr 4(3), s. 63-76, DOI: 10.12775/PBPS.2015.028.
Didkowska J., Wojciechowska U., Olasek P., Santos F., Michałek I., Nowotwory złośliwe w Polsce w 2019 roku , Warszawa 2021.
Gryzik A., 2017, Instytuty badawcze w nowoczesnej gospodarce, OPI, Warszawa.
OECD 2019, Health at a Glance 2019. OECD indicators, OECD, Paris, DOI: 10.1787/4dd50c09-en.
Koncepcja organizacji i funkcjonowania Krajowej Sieci Onkologicznej, Dokument Zespołu Ministra Zdrowia ds. opracowania projektu koncepcji organizacji i funkcjonowania Narodowego Instytutu Onkologii, Warszawa 2018.
Wiśniowski W., 2011, Rozważania o misji polskich instytutów badawczych, „Prace Instytutu Lotnictwa”, nr 214.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenie analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotne, Dz.U. 2017, poz. 832.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 2019 r. w sprawie reorganizacji Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz nadania Instytutowi statusu państwowego instytutu badawczego.
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, t.j. Dz.U. z 2020, poz, 1383 z późn. zm.
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o Narodowej Strategii Onkologicznej, Dz. U. poz. 969.

www 1, https://www.zwrotnikraka.pl/epidemiologia-nowotworow-w-polsce/ [15.11.2022].
www 2, https://onkologia.org.pl/pl [dostęp: 15.11.2022].
www 3, https://www.pib-nio.pl/o-instytucie/dyrekcja/sprawozdanie-dyrektora/
www 4, https://radon.nauka.gov.pl [dostęp: 15.11.2022].
www 5, https://www.gov.pl/web/zdrowie/sprawozdania-finansowe-instytutow-badawczych-2020-r, [dostęp: 10.11.2022].
Opublikowane
2023-11-13
Jak cytować
Dział
Studia i rozprawy