Czy istnieje ekonomia kapitalizmu?

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15290/oes.2019.01.95.01

Słowa kluczowe:

główny nurt teorii ekonomii, liberalizm, ekonomia heterodoksyjna, Karl Polanyi

Abstrakt

Cel – Artykuł ma za zadanie pokazać, że znacząca część myśli ekonomicznej, która nie została włączona w główny nurt teorii ekonomii, swój rozwój zawdzięcza refleksji nad różnymi konfiguracjami kapitalizmu.
Opis – W pierwszej części opracowania wyjaśnia, że w świetle dzieł wybitnych myślicieli na zachodzie Europy utożsamianie kapitalizmu z rynkiem wypada jak daleko idące uproszczenie, a zatem ekonomia oparta na konstrukcie rynku nie jest tym samym co ekonomia kapitalizmu. W drugiej części odwołano się do przykładów „nieortodoksyjnej” myśli po to, aby zaakcentować zbieżność dwóch procesów: rozwoju kapitalizmu i rozwoju myślenia o nim. Przykłady wykorzystane pochodzą z okresu intelektualnego rozrachunku w czasie i bezpośrednio po II wojnie światowej, kiedy ukazały się książki F.A. von Hayeka, K. Polanyi’ego i W. Euckena do dziś oferujące punkty odniesienia w debatach tych, którzy chcą zrozumieć kapitalizm.

Bibliografia

Bauman Z., 2013, Przedmowa, [w:] Skok w nowoczesność. Polityka wzrostu w krajach peryferyjnych 1943-1980, Leszczyński A., Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.

Bayliss K., Fine B., Robertson M., Saad-Filho A., 2015, Thirteen Things You Need to Know about Neoliberalism, referat na konferencji “Impacts of Financialization on Society, Environment and Economy”, FESSUD Annual Conference, 14-17.10, Lizbona.

Braudel F., 2013, Dynamika kapitalizmu, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa.

Chang H.-J., 2011, 23 Things They Don't Tell You about Capitalism, Penguin Books, London.

Encyklopedia PWN: hasło kapitalizm, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/kapitalizm;3920039.html [data wejścia: 4 września 2017].

Eucken W., 2005, Podstawy polityki gospodarczej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.

Galbraith J.K., 1992, Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna, PWE, Warszawa.

Hayek F., 1998, Indywidualizm i porządek ekonomiczny, Znak, Kraków.

Hayek F., 2005, Droga do zniewolenia, Arcana, Kraków.

Hayek F., 2011, Konstytucja wolności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Hodgson G.M., 2001, The evolution of capitalism from the perspective of institutional and evolutionary economics, [w:] Capitalism in Evolution Global Contentions – East and West, Hodgson M.G., Itoh M., Yokokawa N. (red.), Edward Elgar Publishing Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA.

Hodgson G.M., 2015, Conceptualizing Capitalism: Institutions, Evolution, Future, University of Chicago Press, Chicago.

Ingham G., 2011, Kapitalizm, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.

Kassner M., 2017, Gospodarka jako zinstytucjonalizowany proces. Instytucjonalizm Karla Polanyiego i jego etyczne konsekwencje, „Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym”, vol. 20, nr 2, s. 45-61.

Klementewicz T., 2016, Świat urządzony według potrzeb korporacji, wywiad Krzysztofa Pilawskiego, „Przegląd”, 1-7.02.

Kostro K., 1997, Ekonomiczna aktywność państwa w teorii Friedricha Augusta von Hayeka, „Ekonomista”, nr 1.

Kostro K., 2001, Hayek konta socjalizm. Debata socjalistyczna a rozwój teorii społeczno-ekonomicznych Friedricha Augusta von Hayeka, Wydawnictwo DiG, Warszawa.

Krippner G.R., 2005, The financialization of the American economy, “Socio-Economic Review”, vol. 3(2), pp. 173-208.

Krippner G.R., 2011, The Political Origins of the Rise of Finance, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London, England.

Leszczyński A., 2013, Skok w nowoczesność. Polityka wzrostu w krajach peryferyjnych 1943-1980, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.

Magnusson L., Strath B., 2016, A Brief History of Political Economy. Tales of Marx, Keynes and Hayek, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK; Nothhampton, MA, USA.

Miszewski M., 2018, Aksjologiczne podstawy kapitalizmu i pojęcie ładu instytucjonalnego, [w:] Zrozumieć kapitalizm. Podejście ewolucyjno-instytucjonalne, Ząbkowicz A., Miszewski M., Chmielnicki P., Czech S. (red.), Forum Myśli Instytucjonalnej, Sosnowiec-Kraków.

Polanyi K., 1957, The Economy as Instituted Process, [w:] Trade and Market in Early Empires. Economies in History and Theory, Polanyi K., Arensberg C.M., Pearson H.W. (ed.), The Free Press, Glencoe, Illinois.

Polanyi K., 2010, Wielka transformacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Smith A., 2015, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 1 i 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Streeck W., 2009, Re-Forming Capitalism. Institutional Change in the German Political Economy, Oxford University Press, Oxford.

Streeck W., 2012, How to Study Contemporary Capitalism?, “European Journal of Sociology”, vol. 53, iss. 1, pp. 1-28, DOI: 10.1017/S000397561200001X.

Streeck W., 2014, Buying Time: The Delayed Crisis of Democratic Capitalism, translated by Patrick Camiller, Verso Books, New York.

Szulczewski G., 2017, Społeczny charakter ekonomii w ujęciu F.A. Hayeka, [w:] Świat pracy: instytucje i wartości, Gardawski J., Towalski R. (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

The New Encyclopaedia Britannica 1991, vol. 2, Micropaedia, (15th edition), Encyclopaedia Britannica, Inc., Chicago.

Wallerstein I., 2004, World-systems Analysis, Duke University Press, Durham and London.

Weber M., 2002, Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Wilkin J., 2016, Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania. Humanistyczna perspektywa ekonomii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Wray L.R., 2011, Minsky’s Money Manager Capitalism and the Global Financial Crisis, Levy Economics Institute of Bard College, Working Paper no. 661.

Pobrania

Opublikowane

2019-02-05

Numer

Dział

Studia i rozprawy