O czasopiśmie

Czasopismo Optimum. Economic Studies jest wydawane od początku 1998 roku. Do końca 2017 roku ukazywało się jako dwumiesięcznik pod nazwą Optimum. Studia Ekonomiczne. Od roku 2018 roku jest wydawane jako kwartalnik (ISSN 1506-7637). Jest czasopismem ogólnopolskim w którym drukują autorzy z ośrodków akademickich z kraju i ze świata. Publikowane są artykuły, raporty z badań, sprawozdania z konferencji, recenzje.  Misją czasopisma jest stworzenie pluralistycznego forum wymiany opinii naukowych na najważniejsze i najbardziej aktualne tematy związane z ekonomią, zarządzaniem i finansami.

W 2017 roku radakcja Optimum. Economic Studies  zrealizowała zadanie pt. Wdrożenie otwartego systemu do obsługi czasopism Open Journal Systems dla czasopisma Optimum. Studia Ekonomiczne (w ramach umowy nr 548/P-DUN/2016) finansowane ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Od 01.06.2017 roku do 31.12.2018 roku redakcja Optimum. Economic Studies zrealizowała zadanie pt. Zwiększenie poziomu umiędzynarodowienia czasopisma OPTIMUM. Studia Ekonomiczne, poprzez zwiększenie liczby artykułów w języku angielskim, a także upowszechnienie w skali międzynarodowej wyników badań naukowców, w tym pracowników Uniwersytetu w Białymstoku (w ramach umowy nr 771/P-DUN/2017) finansowane ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Od 03.06.2019 roku do 31.12.2020 roku redakcja Optimum. Economic Studies zrealizowała zadanie pt. Specjalistyczne tłumaczenie i korekta językowa artykułów naukowych w Optimum. Economic Studies (w ramach umowy nr 878/P-DUN/2019) finansowane ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

W 2019 roku czasopismo Optimum. Economic Studies otrzymało wsparcie MNiSW w ramach projektu Wsparcie dla Czasopism Naukowych.

Optimum. Economic Studies znajduje się  na liście czasopism naukowych MNiSW z liczbą punktów 70

Czasopismo jest indeksowane w bazach danych:

Od 2023 r. wersją pierwotną czasopisma jest wersja on-line dostępna na stronie internetowej redakcji. Wszystkie artykuły publikowane w Optimum. Economic Studies  są recenzowane przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów (w systemie podwójnej ślepej recenzji) zgodnie z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), które są opisane w zakładce Recenzowanie.

Lista recenzentów  oceniających artykuły w danym roku jest publikowana w ostatnim numerze czasopisma oraz na stronie internetowej.

ISSN: 1506-7637

DOI: 10.15290/oes.

DOI do 2017 roku: 10.15290/ose.

Czasopismo Optimum. Economic Studies ukazuje się w wolnym dostępie (open access). Oznacza to, że cała zawartość czasopisma jest dostępna nieodpłatne dla użytkowników: osób prywatnych i instytucji.

Creative Commons Attribution 4.0 International License.