Recenzowanie

ZASADY RECENZOWANIA PUBLIKACJI W OPTIMUM. STUDIA EKONOMICZNE

1.
Komitet Redakcyjny ocenia artykuł pod względem merytorycznym i formalnym.

2.
Do oceny każdej publikacji powołanych zostaje, co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.

3.
Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review proces), w pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów.

4.
Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

5.
Kryteria zakwalifikowania lub odrzucenia publikacji są dostępne w załączniku formularz recenzji.

6.
Kontroli poprawności stosowanych przez Autorów metod statystycznych dokonuje redaktor statystyczny.

7.
Lista recenzentów oceniających artykuły w danym roku jest publikowana w ostatnim numerze czasopisma oraz na stronie internetowej. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawniane.

8.
Redakcja podkreśla, iż „ghostwriting” (wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w publikacji) oraz „guest authorship” (wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji) jest uznane za przejaw nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane.

9.
Procedura recenzowania artykułów w czasopiśmie jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, opisanymi w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce„, Warszawa 2011.

 

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami etycznymi

Formularz recenzji w formacie .doc