INFORMACJE DLA AUTORÓW

Prosimy o zapoznanie i zastosowanie się do zaleceń dla autorów. Prosimy również o przesyłanie wraz z tekstem wypełnionej i podpisanej umowy licencyjnej oraz oświadczenia autora (linki na dole strony)

Zasady przyjmowania i publikowania tekstów

 1. Optimum.Economic studies jest czasopismem ogólnoekonomicznym służącym do dokumentowania dorobku naukowego i wymiany poglądów głównie na tematy związane z metodologią badań ekonomicznych, teorią ekonomii i zarządzania, teorią i praktyką integracji gospodarczej, polityki ekonomicznej, regionalnej i społecznej, ekonomią środowiska i rozwoju zrównoważonego.
 2. Redakcja przyjmuje wyłącznie teksty oryginalne napisane w języku polskim lub angielskim przygotowane specjalnie dla Optimum.Economic studies. Teksty mogą mieć formę artykułów naukowych, sprawozdań z badań, recenzji, informacji o konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych.
 3. Warunkiem zakwalifikowania tekstu do druku są pozytywne opinie recenzentów. Szczegółowe zasady recenzowania publikacji w Optimum.Economic studies są dostępne w zakładce „Recenzowanie”.
 4. W związku z aktualnymi standardami dotyczącymi procedury zabezpieczającej oryginalność publikacji (tzw. zapory ghostwriting), wprowadzonymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla czasopism naukowych, autorzy artykułów złożonych do Optimum.Economic studies są zobowiązani:
  • do ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji).
  • do udzielenia informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure).
 5. Artykuły należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Wraz z tekstem należy przesłać wypełnioną i podpisaną umowę licencyjną oraz oświadczenie autora (linki na dole strony).
 6. Opracowania zakwalifikowane do druku podlegają redakcji naukowej oraz korekcie językowej i technicznej. Dlatego redakcja zastrzega sobie prawo zmian w tytułach, skrótów oraz poprawek redakcyjnych zgodnie ze standardami pisma.

Opłaty

Publikacja w czasopiśmie podlega opłacie w wysokości 360zł. Opłata przeznaczona jest na pokrycie kosztów recenzji. Wniesienie opłaty jest warunkiem przekazania artykułu do recenzentów. W przypadku uzyskania negatywnych recenzji, bądź odrzucenia artykułu przez Redaktora tematycznego (lub Kolegium wydawniczego), opłata nie będzie zwracana.

Dane do przelewu:

Rachunek odbiorcy: 18 1160 2202 0000 0002 4179 4126
Nazwa odbiorcy: Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytet w Białymstoku, ul. Warszawska 63, 15-062 Białystok
Tytuł przelewu: Optimum_NAZWISKO AUTORA_Nazwa Uczelni (skrót)

Wymogi edytorskie

 1. Tekst powinien być wstępnie sformatowany, zgodnie z załączonym poniżej szablonem wydawniczym w edytorze tekstu kompatybilnym z Microsoft Word.
 2. Artykuły naukowe i sprawozdania z badań powinny mieć wyraźnie wyodrębnione części składowe (wstęp, rozdziały, ewentualne podrozdziały, zakończenie). Powinno być do nich dołączone streszczenie zawierające główne tezy artykułu w języku polskim i angielskim oraz słowa kluczowe.
 3. Wielkość artykułu nie powinna przekraczać jednego arkusza wydawniczego (około 40 tys. znaków, czyli około 20 stron maszynopisu), a wielkość streszczenia nie powinna przekraczać 0,5 strony. Rysunki, tabele i wykresy powinny być wykonane w wersji elektronicznej. Należy unikać ich cieniowania.
 4. Informacje w o źródłach w tekście powinny mieć następujący kształt: [J. Kowalski, 2004, s. 14-17], a w przypadku prac zbiorowych: [Makroekonomia…, 2003, s.14-17].
 5. Spis literatury powinien być alfabetyczny w układzie: „autor, tytuł, wydawnictwo, miejsce, rok wydania” lub „tytuł, nazwisko redaktora, wydawnictwo, miejsce, rok wydania”, dokumenty elektroniczne powinny być tak opisane, by bez trudu odnaleźć wskazaną przez autora witrynę, konieczne jest w skazanie daty wejścia na witrynę.

Pliki do pobrania