INFORMACJE DLA AUTORÓW

Prosimy o zapoznanie i zastosowanie się do zaleceń dla autorów. Prosimy również o:

- przesyłanie wraz z tekstem wypełnionej i podpisanej umowy licencyjnej oraz oświadczenia autora (linki na dole strony);

- zamieszczenie ORCID (https://orcid.org/register) przy nazwisku Autora.

Zasady przyjmowania i publikowania tekstów

 1. Optimum.Economic Studies jest czasopismem ogólnoekonomicznym służącym do dokumentowania dorobku naukowego i wymiany poglądów głównie na tematy związane z metodologią badań ekonomicznych, teorią ekonomii i zarządzania, teorią i praktyką integracji gospodarczej, polityki ekonomicznej, regionalnej i społecznej, ekonomią środowiska i rozwoju zrównoważonego.
 2. Redakcja przyjmuje wyłącznie teksty oryginalne napisane w języku polskim lub angielskim przygotowane specjalnie dla Optimum. Economic Studies. Teksty mogą mieć formę artykułów naukowych, sprawozdań z badań, recenzji, informacji o konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych.
 3. Warunkiem zakwalifikowania tekstu do druku są pozytywne opinie recenzentów. Wszystkie artykuły publikowane w Optimum. Economic Studies są recenzowane przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów, zgodnie z wymogami Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego. Zasady recenzowania publikacji są dostępne na stronie Redakcji  zasady recenzowania.
 4. W związku z aktualnymi standardami dotyczącymi procedury zabezpieczającej oryginalność publikacji (tzw. zapory ghostwriting), wprowadzonymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla czasopism naukowych, autorzy artykułów złożonych do Optimum. Economic Studies są zobowiązani:
  - do ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji);
  - do udzielenia informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure).
 5. Artykuły należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Wraz z tekstem należy przesłać (dostępne na stronie Redakcji) wypełnione i podpisane: umowę licencyjną, oświadczenie autora (linki na dole strony).
 6. Opracowania zakwalifikowane do druku podlegają redakcji naukowej oraz korekcie językowej i technicznej. Dlatego Redakcja zastrzega sobie prawo zmian w tytułach, skrótów oraz poprawek redakcyjnych zgodnie ze standardami pisma.

Opłaty

Publikacja w czasopiśmie Optimum. Economic Studies podlega opłacie w wysokości 360zł. (opłata za recenzje). Wniesienie opłaty jest warunkiem przekazania artykułu do Recenzentów. W przypadku uzyskania negatywnych recenzji, bądź odrzucenia artykułu przez Redaktora tematycznego (lub Kolegium wydawniczego) opłata nie będzie zwracana.

Dane do przelewu:

Rachunek odbiorcy: 18 1160 2202 0000 0002 4179 4126
Nazwa odbiorcy: Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytet w Białymstoku, ul. Warszawska 63, 15-062 Białystok
Tytuł przelewu: Optimum_NAZWISKO AUTORA_Nazwa Uczelni (skrót)

Wymogi edytorskie

 1. Tekst powinien być wstępnie sformatowany, zgodnie z załączonym poniżej szablonem wydawniczym w edytorze tekstu kompatybilnym z Microsoft Word.
 2. Teksty przesyłane do Redakcji powinny mieć wyraźnie wyodrębnione części składowe (wstęp, rozdziały, ewentualne podrozdziały, podsumowanie, literaturę). Powinny być do nich dołączone w języku polskim i angielskim: streszczenie (zawierające: cel, metodę badań, wyniki, oryginalność/wartość - zapis zgodny z zapisem w szablonie wydawniczym); słowa kluczowe (tj. istotne terminy z tytułu i abstraktu; należy unikać określeń ogólnych, terminów w liczbie mnogiej oraz pojęć wielowyrazowych (unikać, na przykład, "i", "z");  konkretne słowa kluczowe można znaleźć w Google Trends i Google AdWords); kody klasyfikacji JEL.
 3. Wielkość artykułu nie powinna przekraczać 30 tys. znaków, a wielkość streszczenia 0,5 strony.
 4. Rysunki, tabele i wykresy powinny być wykonane w wersji elektronicznej. Należy unikać ich cieniowania.
 5. Informacje w o źródłach w tekście powinny mieć następujący kształt: [Kowalski, 2018, s. 14-17], a w przypadku prac zbiorowych: [Makroekonomia…, 2018, s.14-17].
 6. Spis literatury powinien być alfabetyczny w układzie: autor, rok wydania, tytuł, wydawnictwo, miejsce wydania lub tytuł, nazwisko redaktora, rok wydania, wydawnictwo, miejsce wydania, dokumenty elektroniczne powinny być tak opisane, by bez trudu odnaleźć wskazaną przez autora witrynę, konieczne jest w skazanie daty wejścia na witrynę.

Pliki do pobrania