Procesy urbanizacji w strefie zewnętrznej Białegostoku

Abstrakt

Cel – Przedstawienie wybranych zagadnień związanych z urbanizacją strefy otaczającej miasto na podstawie literatury przedmiotu oraz analiza procesów suburbanizacji na obszarach stanowiących strefę zewnętrzną Białegostoku ze względu na zmiany ludnościowe, użytkowanie gruntów i rozwijającą się tam działalność gospodarczą.
Metoda badań – W artykule wykorzystano metodę opisową i metody statystyczne.
Wnioski – Wskazanie funkcji terenów podmiejskich Białegostoku oraz określenie charakteru procesu suburbanizacji.
Oryginalność /wartość – Artykuł eksponuje problematykę strefy zewnętrznej miast, co wpisuje się w dostrzeganą obecnie potrzebę szerszych analiz tego typu obszarów.

Bibliografia

Besussi E., Chin N., Batty M., Longley P., 2010, The Structure and Form of Urban Settlements, [in:] Remote Sensing of Urban and Suburban Areas, Rashed T., Jürgens C. (eds.), Springer, London-New York.

Besussi E., Chin N., Batty M., Longley P., 2010, The Structure and Form of Urban Settlements, [in:] Remote Sensing of Urban and Suburban Areas, Rashed T., Jürgens C. (eds.), Springer, London-New York.

Borucińska-Bieńkowska H., 2015, Metropolizacja jako proces urbanizacji gmin Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego, [w:] Społeczne i ekonomiczne aspekty urbanizacji i metropolizacji, Malikowski M., Palak M., Halik J. (red.), Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.

Brezdeń P., Szmytkie R., 2017, Procesy koncentracji działalności przemysłowej w strefie podmiejskiej na przykładzie Dolnego Śląska, „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego”, nr 31(2), s. 56-74, DOI: 10.24917/20801653.312.4.

Brzeziński C., 2010, Procesy suburbanizacji obszarów podmiejskich na przykładzie gmin powiatu pabianickiego. Zmiany przestrzenne, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica”, nr 245, s. 169-177.

Celińska-Janowicz D., 2011, Ocena wpływu polityki spójności 2004-2006 na przeciwdziałanie negatywnym skutkom suburbanizacji, „Studia Regionalne i Lokalne”, wydanie specjalne, s. 98-122.

Cohen B., 2004, Urban Growth in Developing Countries: A Review of Current Trends and a Caution Regarding Existing Forecasts, “World Development”, vol. 32 (1), pp. 23-51, DOI: 10.1016/j.worlddev.2003.04.008.

Collis Ch., Felton E., Graham P., 2010, Beyond the Inner City: Real and Imagined Places in Creative Place Policy and Practice, “The Information Society”, vol. 26, iss. 2, pp. 104-112, DOI: 10.1080/01972240903562738.

Gałka J., Warych-Juras A., 2011, Regionalne uwarunkowania suburbanizacji w Polsce, „Studia Miejskie”, t. 3, s. 147-157.

Gallent N., 2006, The Rural–Urban Fringe: A New Priority for Planning Policy?, “Planning, Practice & Research”, vol. 21, no. 3.

Gonda-Soroczyńska E., 2009, Przemiany strefy podmiejskiej Wrocławia w ostatnim dziesięcioleciu, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich”, nr 4.

Heffner K., 2016, Proces suburbanizacji a polityka miejska w Polsce, [w:] Miasto – region – gospodarka w badaniach geograficznych. W stulecie urodzin Profesora Ludwika Straszewicza, Marszał T. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Kaczmarek T., 2017, Dynamika i kierunki rozwoju suburbanizacji rezydencjalnej w aglomeracji poznańskiej, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Geographica Socio-Oeconomica”, nr 27, s. 81-89, DOI: 11089/22102.

Kryteria delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich, 2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

Krzysztofik R., Runge J., 2011, Delimitacja regionu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii „Silesia”, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec.

Lin G.C.S., 2007, Reproducing Spaces of Chinese Urbanisation: New City-based and Landcentred Urban Transformation, “Urban Studies”, vol. 44, iss. 9, pp. 1827-1855, DOI: 10.1080/00420980701426673.

van Leeuwen E. S., 2010, Urban-Rural Interactions Towns as Focus Points in Rural Development, Springer Heidelberg, Dordrecht-London-New York.

Maciejuk M., 2015, Suburbanizacja miast średniej wielkości w Polsce na przykładzie regionu jeleniogórskiego w latach 1995-2013, „Studia Miejskie”, nr 20, s. 141-153.

Malesza H., Szewrański S., Kazak J., 2016, Małe miasto a obszary wiejskie w strefie suburbialnej – studium przypadku gminy Oborniki Śląskie, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 279, s. 25-36.

Martyniuk-Pęczek J., Martyniuk O., 2013, Wpływ procesu suburbanizacji na rozwój przedsiębiorstw sektora MŚP w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 752 (102), s. 96-105.

Mrozik K., Idczak P., 2015, Suburbanizacja w wybranych gminach wiejskich bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, nr 42 (2), s. 183-194.

Musiał-Malagó M., 2014, Procesy suburbanizacji obszarów podmiejskich Krakowa, „Zeszyty Naukowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie”, nr 12(936), s. 63-77, DOI: 10.15678/ZNUEK.2014.0936.1205.

Parteka T., Martyniuk-Pęczek J., 2018, Gniazda przedsiębiorczości w strefie podmiejskiej metropolii, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 504, s. 100-111, DOI: 10.15611/pn.2018.504.10.

Parysek J.J., 2008, Urbanizacja i niektóre współczesne idee, koncepcje i modele planowania rozwoju miast, [w:] Współczesne kierunki i wymiary procesów urbanizacji, Słodczyk J., Śmigielska M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2016-2020, 2015, Juchnowiec Kościelny.

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Zabłudów na lata 2007-2013, 2007, Zabłudów.

Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2004 r., 2004, GUS, Warszawa.

Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2005 r., 2005, GUS, Warszawa.

Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2006 r., 2006, GUS, Warszawa.

Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2007 r., 2007, GUS, Warszawa.

Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2008 r., 2008, GUS, Warszawa.

Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2009 r., 2009, GUS, Warszawa.

Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2010 r., 2010, GUS, Warszawa.

Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2011 r., 2011, GUS, Warszawa.

Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2012 r., 2012, GUS, Warszawa.

Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2013 r., 2013, GUS, Warszawa.

Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2014 r., 2014, GUS, Warszawa.

Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2015 r., 2015, GUS, Warszawa.

Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2016 r., 2016, GUS, Warszawa.

Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2017 r., 2017, GUS, Warszawa.

Program Rozwoju Lokalnego Gminy Turośń Kościelna na lata 2016-2020, 2015, Turośń Kościelna.

Rajman J., 2003, Geografia ludności i osadnictwa. Słownik terminologiczny, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.

Rynio D., 2006, Funkcje policentrycznych i monocentrycznych aglomeracji miejskich w układach przestrzennych (szkic), [w:] Przemiany przestrzeni miast i stref podmiejskich, Słodczyk J., Klimek R. (red.), Uniwersytet Opolski, Opole.

Salvati L., Carlucci M., 2014, Urban Growth and Land-Use Structure in Two Mediterranean Regions: An Exploratory Spatial Data Analysis, SAGE Open, vol. 4 (4), pp. 1-13, DOI: 10.1177/2158244014561199.

Scott A.J., Carter C., Reed R., Larkham P., Adams D., Morton N., Waters R., Collier D., Crean C., Curzon R., Forster R., Gibbs P., Grayson N., Hardma M., Hearle A., Jarvis D., Kennet M., Leach K., Middleton M., Schiessel N., Stonyer B., Coles R., 2013, Disintegrated development at the rural–urban fringe: Re-connecting spatial planning theory and practice, “Progress in Planning”, vol. 83, pp. 1-52, DOI: 10.1016/j.progress.2012.09.001.

Serafin P., 2016, Rozlewanie się miast na przykładzie Nowego Sącza w województwie małopolskim, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 443, s. 204-219, DOI: 10.15611/pn.2016.443.18.

Śleszyński P., 2015, Obszar Metropolitalny Warszawy a rozwój Mazowsza. Wybrane wyniki badań prowadzonych w projekcie „Trendy Rozwojowe Mazowsza”, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 3(61), s. 43-66, DOI: 10.7366/1509499536103.

State of the world population 2007: Unleashing the potential of urban growth, 2007, UNFPA, https://www.unfpa.org/publications/state-world-population-2007 [data wejścia: 21.09.2017].

Strategia Rozwoju Gminy Wasilków na lata 2012-2020, 2012, Wasilków.

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Supraśl na lata 2016-2022, 2015, Supraśl.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Czarna Białostocka, 2003, Białystok.

Sullivan W.C., Lovell S.T., 2006, Improving the visual quality of commercial development at the rural–urban fringe, “Landscape and Urban Planning”, vol. 77 (1), pp. 152-166, DOI: 10.1016/j.landurbplan.2005.01.008.

Szukalski P., 2015, Suburbanizacja obszarów wielkomiejskich w Polsce, „Demografia i Gerontologia Społeczna – Biuletyn Informacyjny”, nr 4.

Szymańska D., 2007, Urbanizacja na świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Tian L., Ge B., Li Y., 2017, Impacts of state-led and bottom-up urbanization on land use change in the peri-urban areas of Shanghai: Planned growth or uncontrolled sprawl?, “Cities”, vol. 60, part B, pp. 476-486, DOI: 10.1016/j.cities.2016.01.002.

Twardzik M., 2016, Rozwój nowoczesnego handlu w małych miastach i obszarach wiejskich w strefie zewnętrznej metropolii (przykład województwa śląskiego), „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 279.

Venanzoni G., Carlucci M., Salvati L., 2017, Latent sprawl patterns and the spatial distribution of businesses in a southern European city, “Cities”, vol. 62, pp. 50-61, DOI: 10.1016/j.cities.2016.12.008.

Ward C.D., Shackleton Ch.M. 2016 Natural Resource Use, Incomes, and Poverty Along the Rural-Urban Continuum of Two Medium-Sized, South African Towns, “World Development”, vol. 78.

Węcławowicz G., Bański J., Degórski M., Komornicki T., Korcelli P., Śleszyński P., 2006, Przestrzenne zagospodarowanie Polski na początku XXI wieku, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, Warszawa.

Zborowski A., Raźniak P., 2013, Suburbanizacja rezydencjonalna w Polsce – ocena procesu, „Studia Miejskie”, t. 9, s. 37-50.

Zintegrowana Strategia Rozwoju Gminy Choroszcz na lata 2016-2025, 2016, Choroszcz.

Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Łapy, 2011, Łapy.
www 1, http://www.bof.org.pl [data wejścia: 21.09.2017].

www 2, https://geo.stat.gov.pl [data wejścia: 21.09.2017].

www 3, http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/Tables.aspx [data wejścia: 21.09.2017].

www 4, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/ [data wejścia: 15.10.2017].

www 5, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/ [data wejścia: 17.10.2017].

www 6, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/ [data wejścia: 06.11.2017].

www 7, http://bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl/f100c0bb176646e/bbd45be3f9d1e1c/2014.html, Rejestr decyzji pozwoleń na budowę 2013; Rejestr decyzji pozwoleń na budowę 2014(nr 1-250); Rejestr decyzji pozwoleń na budowę 2014 (nr 251-1112); Rejestr decyzji pozwoleń na budowę 2014 (nr 1113-2010); Rejestr decyzji pozwoleń na budowę 2015 (I-V); Rejestr decyzji pozwoleń na budowę 2015 (IV-IX); Rejestr decyzji pozwoleń na budowę 2015 (X-XII); Rejestr decyzji pozwoleń na budowę 2016 (I-V) [data wejścia: 13-14.11.2017].
Opublikowane
2019-07-19
Jak cytować
Dział
Miscellanea