Comprehensive analysis of the process of population ageing in Poland in the years 1950–2016

  • Ewa Roszkowska Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku

Abstrakt

Cel – Głównym celem opracowania jest określenie dynamiki procesu starzenia się ludności Polski oraz przedstawienie prognoz starzenia się społeczeństwa na podstawie kompleksowej analizy struktury wieku. Wyodrębnionymi składnikami tej struktury są grupy wieku biologicznego: 0-14, 15-64, 65 lat i więcej. Zakres czasowy badań obejmuje lata 1950-2016, natomiast prognoza ludności według wieku została przedstawiona do 2050 r.


Metodologia badania – W ocenie stopnia zaawansowania starzenia się społeczeństwa Polski wykorzystano między innymi współczynnik starości, indeks starości, współczynnik obciążeń ludnością w wieku poprodukcyjnym, miarę podobieństwa struktur, miarę natężenia zmian struktury oraz medianę. W opracowaniu wykorzystano dane GUS.


Wynik – W latach 1950-2016 w Polsce odnotowano zmiany o zróżnicowanym natężeniu w strukturze wieku ludności w grupach wieku: 0-14 lat, 15-64 lat, 65 lat i więcej, w tym stałą tendencję spadku odsetka osób w grupie wieku 0-14 lat oraz stałą tendencję wzrostu odsetka osób w grupie wieku powyżej 65 lat. Zaobserwowano także silną tendencję wzrostową indeksu starości, współczynnika obciążenia osobami w wieku poprodukcyjnym, mediany. Prognozy GUS wskazują, że procesy starzenia się społeczeństwa polskiego mierzone zmianami struktury wieku ludności oraz przesuwaniem się mediany wieku będą kontynuowane ze zwiększonym natężeniem w następnych dekadach.


Oryginalność/Wartość – Wartością dodaną pracy jest wykorzystanie miary podobieństwa struktur oraz natężenia zmian struktury, co łącznie z podejściem opartym na klasycznych miarach, pozwoliło na kompleksową analizę struktury wieku ludności Polski w ujęciu dynamicznym, określenie ilościowego charakteru zmian struktury wieku w czasie, kierunku tych zmian oraz intensywności. Zwrócono także uwagę, że w świetle dokonujących się przekształceń demograficznych priorytetowego znaczenia nabiera koncepcja gospodarki senioralnej rozumianej jako system ekonomiczny ukierunkowany na wykorzystanie potencjału osób starszych i uwzględniający ich potrzeby.


 

Opublikowane
2018-10-01
Jak cytować
Dział
Miscellanea