WŁADZTWO PODATKOWE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PAŃSTW UE W OBSZARZE PODATKÓW DOCHODOWYCH

  • Małgorzta Mazurek-Chwiejczak Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Abstrakt

Cel – Celem opracowania jest dokonanie oceny zakresu władztwa podatkowego jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego i regionalnego państw UE w odniesieniu do podatków dochodowych, w tym zarówno obciążających dochody osób fizycznych, jak i dochody spółek (korporacji). Analizą objęto 22 państwa UE, które są członkami OECD oraz dodatkowo Wielką Brytanię.


Metoda badańW pracy zastosowano metodę opisową. Ponadto dzięki zastosowaniu metod ilościowych przeprowadzono analizę wydajności fiskalnej podatków dochodowych zasilających budżety jednostek samorządu terytorialnego. W przeprowadzonych analizach posłużono się danymi zgromadzonymi w dwóch elektronicznych bazach danych - OECD Revenue Statistis 2022, jak również prowadzonej przez Komisję Europejską Taxes in Europe Database v3.


Wnioski – Znaczenie fiskalne podatków dochodowych dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego jest bardzo istotne, a wielu państwach wręcz kluczowe. Nie zawsze jednak przekazywaniu samorządom określonych źródeł dochodów towarzyszy dzielenie się władztwem do dysponowania nimi. W większości analizowanych krajów, w których JST są beneficjentami wpływów z podatków dochodowych, mamy do czynienia z udziałami jednostek szczebla lokalnego lub regionalnego w podatkach państwowych. Oznacza to, że władze samorządowe mają ograniczone możliwości wpływania na wysokość dochodów uzyskiwanych z tego źródła.


Oryginalność/wartość/ implikacje /rekomendacje – Tekst został opracowany w oparciu o bogaty materiał źródłowy, obejmujący nie tylko dane dotyczące wysokości uzyskiwanych wpływów, lecz również informacje dotyczące konstrukcji badanych podatków.

Bibliografia

Ambrosiano M.F., Bordignon M., 2006, Normative Versus Positive Theories of Revenue Assingments in Federations, [w:] Ahmad E., Brosio G., Elgar E. (red.), Handbook of Fiscal Federalism, Cheltenham-Massachusetts.
Bird R.M. Bahl R., 2006, Subnational Taxes in Developing -ountries. The Way Forward, „IIB Paper”, no. 16.
Blöchliger H., King D., 2006, Less than you Thought: The Fiscal Autonomy of Sub-Central Governments, OECD Economic Studies, no. 43.
Ebel R.D., Yilmaz S., 2003, On the Measurement and Impact of Fiscal Decentralization, [w:] Alm J., Martinez-Vazquez J. (red.), Public Finance in Developing and Transition Countries: Essays in Honour of Richard M. Bird, Edward Elgar Press, Cheltenham, s. 101-120.
Daugherty S., Harding M., Reschovsky A., 2019, Twenty years of tax autonomy across levels of government: measurement and applications, OECD Working Paper of Fiscal Federalism, no. 29.
Economic Policy Economic Reforms: Going for Growth, 2010, OECD.
Filipiak B., Dylewski M., 2016, Źródła dochodów własnych samorządu województwa w świetle ich samodzielności dochodowej na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, „Annales UMCS. Sectio H”, t. 50(1)
Kobiałka A., 2017, Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, [w:] Sektor finansów publicznych a rozwój gospodac-zy. Problemy i dylematy, Żukowski M. (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin.
Korolewska M., 2021, Samorządowe dochody podatkowe w wybranych państwach Unii Europejskiej, „Studia BAS” nr 1(65), s. 251-281.
Mastalski R., 2009, Prawo podatkowe, C.H. Beck, Warszawa 2009.
Musgrave R.A., Musgrave P.B., 1973, Public finance in theory and practice, McGrow-Hill Book Company, Fourth edition, New York.
Oates W.E., 1972, Fiscal Federalism, Harcourt, Brace, Jovanovich, New York.
Oates W.E., 2006, On the Theory and Practice of Fiscal Decentralization, „IFIR Working Paper”, no. 2006-5.
OECD, 1999, Taxing Powers of State and Local Government, OECD Tax Policy Studies, no. 1, Paris
OECD, 2021, Revenue Statisti-s 2021: The Initial Impa-t of -OVID-19 on OECD Tax Revenues, OE-D Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/6e87f932-en.
Olson M., 1963, The Principle of ‘Fiscal Equivalence’. The Division of Responsibilities Among Different Levels of Government, „The American Economic Review, t. 59(2).
Owens J., Panella G., 1991, Local Government: An International Perspective, North-Holland, Amsterdam.
Poniatowicz M., Dziemianowicz R., 2016, „Annales Universitatis Maria Curie-Skłodowska. Sectio H”, vol. 50(1), s. 295-303, DOI: 10.17951/h.2016.50.1.295
Stiglitz J., 2004, Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa.
Surówka K., 2007, Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Teoria i praktyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Szołno-Koguc, 2021, Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego – aspekty teoretyczne, „Studia BAS” nr 1(65), s. 9-20.
Wyszkowski A., 2010, Podatki pośrednie i dochodowe w systemie podatkowym, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.

www1, https://stats.oecd.org/ [data dostępu: 27.06.2022].
www2, https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/ [data dostępu: 27.06.2022].
Opublikowane
2022-11-16
Jak cytować
Dział
Miscellanea