KIERUNKI WYDATKOWANIA ŚRODKÓW W RAMACH FUNDUSZY SOŁECKICH W LATACH 2010–2021 ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Abstrakt

Cel – Celem niniejszego artykułu jest analiza zmienności kierunków wydatkowania środków wskazywanych przez mieszkańców gmin w ramach funduszy sołeckich na przestrzeni lat 2010-2021.


Metoda badań – W artykule zastosowano metodę opisową z elementami analizy danych sprawozdawczych pochodzących z baz Ministerstwa Finansów dotyczących wydatków gmin w ramach funduszy sołeckich.


Wnioski – na podstawie badań zidentyfikowano kierunki wydatkowania środków w ramach funduszy sołeckich w wybranych gminach (działy 921, 926, 900, 600, 750, 754 oraz 801). Głównymi były wydatki z działów 921 oraz 900, przy czym zdiagnozowano istotne wahania w ich poziomie i częstości występowania w poszczególnych gminach w długim okresie. Duże różnice w udziale wydatków poszczególnych działów w kolejnych latach mogą sugerować, iż mieszkańcy zgłaszali do finansowania projekty dla nich najistotniejsze w danej chwili.


Oryginalność/wartość/ implikacje /rekomendacje – Przeprowadzona analiza jest pierwszą w literaturze próbą oceny zmian w kierunkach wydatkowania środków na poziomie poszczególnych gmin w tak długim okresie. Wskazuje ona, iż analiza kierunków wydatków środków z funduszy sołeckich nie powinna odnosić się do krótkich przedziałów czasowych, przede wszystkim ze względu na zaobserwowane wahania w poziomie tych wydatków w poszczególnych latach. Jednocześnie wskazuje ona na konieczność dalszych szczegółowych badań nad długookresowymi zmianami w kierunkach wydatków z tych funduszy na poziomie samych sołectw

Bibliografia

Bednarska-Olejniczak D., Olejniczak J., Svobodová L., 2020, How a Participatory Budget Can Support Sustainable Rural Development—Lessons From Poland, „Sustainability”, nr 12(7), s. 1–29. https://doi.org/10.3390/su12072620
Creighton J. L., 2005, The Public Participation Handbook: Making Better Decisions Through Citizen Involvement, Josey Bass. A Wiley Imprint, San Francisco.
European governance—A white paper, Pub. L. No. C 287 COM(2001) 428 final (2001), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52001DC0428 [data dostępu 12.04.2022].
Feltynowski M., 2019, The village fund as a support tool in spatial planning activities: A case study of Poland, „European Spatial Research and Policy”, nr 26(2), s. 257–268, https://doi.org/10.18778/1231-1952.26.2.12
Feltynowski M., 2020, Local initiatives for green space using Poland’s Village Fund: Evidence from Lodzkie voivodeship, „Bulletin of Geography. Socio-economic Series”, nr 50, s. 31–41.
Feltynowski M., Rzeńca A., 2019, Solecki Fund as Instrument in the Hands of Rural Development Policy Makers, [w:] Infrastructure and Environment, Krakowiak-Bal A., Vaverkova M. (red.), Springer International Publishing, Cham.
Głod-van de Sanden U., 2017, Fundusz sołecki jako forma realizacji zadań gminy przez sołectwa, „Acta Iuris Stetinensis”, nr 17, s. 109-135, DOI:10.18276/ais.2017.17-09
Gulińska E., Składanek B., 2017, Budżet partycypacyjny jako przejaw demokracji uczestniczącej w samorządzie terytorialnym, „Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne”, nr 1, s. 30–40.
Hennig K., Biesiacki W., Pintara M., 2018, Funkcjonowanie Funduszu Sołeckiego w latach 2010-2017. Analiza prawno-statystyczna i postulaty de lege ferenda, „Opinie i analizy. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego”, nr 38, https://www.nist.gov.pl/nauka-i-badania/opinie-i-analizy-nr-38,1424.html, [data dostępu: 19.03.2020].
Kaczurak-Kozak M., 2017, Ujęcie funduszu sołeckiego w systemie rachunkowości gminy, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 88 (1), s. 97–104.
Kołodziejczyk D., 2016, Budżet partycypacyjny jako innowacyjny instrument współzarządzania lokalną strefą publiczną, „Studia KPZK PAN”, nr 173, s. 103-113.
Kowalczyk R., 2014, Wybrane problemy gospodarki finansowej jednostek pomocniczych gminy, „Prawo”, nr 316(1), s. 69–77.
Krawczyk P., 2011, Fundusz sołecki instrumentem realizacji rozwoju sołectw, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach Seria: Administracja i Zarządzanie”, nr 89, s. 227–235.
Leśniewska-Napierała K., 2019, Budżet obywatelski jako nowy instrument partycypacji społecznej na obszarach wiejskich w Polsce, „ Studia Obszarów Wiejskich”, nr 53, s.77-93.

Łukowiak D., 2020, Prawne formy bezpośredniego udziału mieszkańców w zarządzaniu finansami wspólnoty samorządowej, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego”, nr 1, s. 64–80.
Olejniczak J., Bednarska-Olejniczak D., 2019, Public participation in rural municipalities, [w:] Proceedings of the 10th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy: Economics, Balcerzak A. P., Pietryka I. (red.), Instytut Badań Gospodarczych, Olsztyn.
Olejniczak J., Bednarska-Olejniczak, D., 2019a, Solecki Fund as a Kind of Participatory Budget for Rural Areas Inhabitants in Poland, [w:] Vision 2025: Education Excellence and Management of Innovations through Sustainable Economic Competitive Advantage, Soliman K. S. (red.), International Business Information Management Association, Madrid.
Owsiak K., 2016, Wykorzystanie wybranych narzędzi public governance przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce a wzrost partycypacji społecznej, „Studia Ekonomiczne”, nr 294, s. 109–120.
Paczocha M., 2009, Fundusz sołecki jako narzędzie realizacji zadań gminy przez sołectwa, „Finanse Komunalne”, nr 7–8, s. 5-27.
Pięta P., 2020, Budżet partycypacyjny a fundusz sołecki, „Samorząd Terytorialny”, nr 9, s. 27–36.
Ptak A., 2015, Lokalna społeczność w procesie tworzenia funduszu sołeckiego, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 1(59), s. 138–153, https://doi.org/10.7366/1509499515907.
Sołectwo – studium prawnoustrojowe, 2017, Gołębiowska A., Zientarski P. (red.), Kancelaria Senatu RP, Warszawa.
Sześciło D., Wilk B., 2018, Can Top Down Participatory Budgeting Work? The Case of Polish Community Fund, „Central European Public Administration Review”, nr 16(2), s. 179–192. https://doi.org/10.17573/cepar.2018.2.09
Trykozko R., 2014, Model uprawnień jednostki pomocniczej w procesach planowania i wykonywania budżetu gminy, Sieć obywatelska–Watchdog Polska, Warszawa.
Trykozko R., 2018, Fundusz sołecki „Finanse Komunalne”, nr 11, s. 45–54.
Wójcik M., 2014, Fundusz sołecki w świetle nowych regulacji prawnych, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu”, nr 2(4), s. 103–114.
Opublikowane
2022-11-16
Jak cytować
Dział
Miscellanea