Uprzednie porozumienia cenowe w Polsce i innych państwach członkowskich Unii Europejskiej

Abstrakt

Cel – Ocena funkcjonowania uprzednich porozumień cenowych w Polsce na tle innych państw członkowskich Unii Europejskiej.


Metoda badań – Analiza porównawcza, analiza danych empirycznych (z okresu 2015-2019)
z wykorzystaniem prostych metod statystycznych, analiza aktów prawnych w aspekcie ekonomicznym, studia literatury przedmiotu.


Wnioski – Uprzednie porozumienia cenowe, jako narzędzie minimalizacji ryzyka podatkowego, obowiązują w Polsce w stosunkowo niezbyt długim okresie. Analizą objęto dane z 5 lat. Pozwala to na sformułowanie pozytywnej oceny funkcjonowania uprzednich porozumień cenowych w Polsce
w porównaniu do innych państw członkowskich Unii Europejskich. Na podstawie przeprowadzonej analizy sugerowaną zmianą w funkcjonowaniu jest skrócenie średniego czasu negocjacji uprzednich porozumień cenowych.


Oryginalność/wartość/ implikacje /rekomendacje – Badania dotyczące uprzednich porozumień cenowych nie są rozwinięte, ani w Polsce ani w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, tym samym rezultaty prezentowane w niniejszym artykule można uznać za nowatorskie oraz implikujące do pogłębionych analiz.


 

Bibliografia


 • Arslan S., 2019, Importance Of The Transfer Pricing In Multinational Enterprises, [w:] Economic and Business Issues in Retrospect and Prospect, Meciar M., Gökten K., Eren A.A. (red.), IJOPEC Publication Limited, London.

 • Biernacki K., 2017, Ryzyko podatkowe i instrumenty jego minimalizacji w Polsce, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia. Sectio H”,  nr LI, 5, s. 19-26, DOI: 10.17951/h.2017.51.5.19.

 • Brodzka A., 2018, Automatyczna wymiana informacji o indywidualnych porozumieniach podatkowych – analiza polskich rozwiązań, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 358, s. 33-42.

 • Brychta K., Sulik-Górecka A., 2019, Legal Regulation for Advance Pricing Agreements in the Czech Republic and Poland – a Comparative Case Study, “Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis”, nr 67, 1, s. 209-224, DOI: 10.11118/actaun201967010209.

 • Brzeziński B., 2011, Relacje między administracją podatkową a podatnikami – od konfrontacji do współpracy, „Studia Finansowoprawne”, nr 2, 35-43.

 • Ciupek B., Kaczmarzyk J., Kania P., 2016, Podatki dochodowe jako czynnik ryzyka w międzynarodowych grupach kapitałowych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia. Sectio H”,  nr L, 1, s. 449-458, DOI: 10.17951/h.2016.50.1.449.

 • Eden L., Byrnes W., 2018, Transfer pricing and state aid: the unintended consequences of advance pricing agreements, “Transnational Corporations”, nr 25, 2, s. 9-36.

 • Felis P., 2008, Ryzyko podatkowe podmiotów powiązanych w konstrukcji podatków dochodowych, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, nr 90, s. 26-44.

 • Ioana I., 2017, Advance Pricing Agreements and Double Taxation – Key Concepts in the Context of Transfer Pricing, “Ovidius University Annals, Economic Sciences Series”, nr XVII, 2, s. 565-570.

 • Sołtysik M., 2015, Porozumienie cenowe jako instrument zwiększenia pewności inwestowania w polskim prawie podatkowym, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 120, s. 105-117, DOI: 10.18276/epu.2015.120-08.

 • Sosnowski M., 2016, Transfer Pricing Issues in Taxation of Related Entities, “Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 451, s. 431-447, DOI: 10.15611/pn.2016.451.35.

 • Strategie podatkowe przedsiębiorstw, 2013, Ciupek B., Famulska T. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.

 • Szlęzak-Matusewicz J., 2017, Podatkowa grupa kapitałowa na gruncie podatku od towarów

 • i usług – ryzyko szacowania podstawy opodatkowania, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 87, 3, cz. 2, s. 53-65, DOI: 10.18276/frfu.2017.87/2-05.

 • Szymczak M., 2020, Good Practice for Transfer Pricing in selected OECD Countries, “Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 64, 9, s. 119-130, DOI: 10.15611/pn.2020.9.09.

 • Zbudniewek A., 2007, Problem cen transferowych – dostępne w prawie polskim sposoby unikania konfliktów z urzędami skarbowymi, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, nr 81, s. 133-151.

 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. 2020, poz. 1406.

 • Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych, Dz.U. 2019, poz. 2200.

 • www1, https://www.un.org/development/desa/financing/sites/www.un.org. development.desa.financing/files/2020-03/Manual-TP-2017.pdf [data dostępu: 23.07.2021].

 • www2, https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-2017_tpg-2017-en#page1 [data dostępu: 23.07.2021].

 • www3, https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2016-09/12th-altern_res.pdf [data dostępu: 23.07.2021].

 • www4, https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2016-12/jtpf0152016 enapastatistics.pdf [data dostępu: 23.07.2021].

 • www5, https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2018-03/ 2016_jptf_apa_statistics_en.pdf [data dostępu: 23.07.2021].

 • www6, https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2018-10/statistics_ on_advance_pricing_agreements_2017_en.pdf [data dostępu: 23.07.2021].

 • www7, https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2019-07/apa-and-map-2019-3.pdf [data dostępu: 23.07.2021].

 • www8, https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2021-04/ apas_2019.docx.pdf [data dostępu: 23.07.2021].

 • www9, http://www.russellbedford.pl/o-nas/rb-biuletyn/item/2200-sprawozdanie-o-realizacji-uprzedniego-porozumienia-cenowego-dla-celow-podatku-dochodowego-od-osob-prawnych-apa-c.html [data dostępu: 23.07.2021].

 • www10, https://www.podatki.gov.pl/media/7095/statystyki-stan-na-30-06-2021.pdf [data dostępu: 23.07.2021].

Opublikowane
2022-04-06
Jak cytować
Dział
Miscellanea