Zmiany produktywności w okresie kryzysu COVID-19 w świetle Schumpeterowskiej koncepcji kreatywnej destrukcji

Abstrakt

Cel – Celem rozważań jest analiza zmian produktywności pracy w warunkach pandemii Covid-19 w kontekście Schumpeterowskiej koncepcji kreatywnej destrukcji i prac ekonomistów dotyczących roli innowacji i selekcji rynkowej w okresach kryzysów gospodarczych.


Metoda badań – W teoretycznej części artykułu zastosowano metodę dedukcji. W warstwie empirycznej wykorzystano metody ekonometryczne (modele AR, ARDL) oraz metodę ewometrii.


Wnioski – Zmiany produktywności pracy w okresie pandemii Covid-19 w gospodarce pozbawionej innowacji adaptacyjnych podlegałyby mechanizmom prostej destrukcji, prowadząc w długim okresie do jej stagnacji.


Oryginalność/wartość/implikacje/rekomendacje – Koncepcja destrukcji kreatywnej tworzy alternatywne ramy teoretyczne dla interpretacji zmian produktywności obserwowanych w okresie pandemii Covid-19, otwierając obiecujący kierunek badań nad zachowaniem systemów gospodarczych w warunkach anormalnych. Zgodnie z zaproponowaną koncepcją interwencjonizm państwowy mający na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (lockdown) uruchamia innowacyjne działania dostosowawcze podmiotów prowadzące do przekształcenia procesów typowych dla destrukcji prostej w destrukcję kreatywną. W kontekście koncepcji destrukcji kreatywnej warunkiem koniecznym zainicjowania pokryzysowego wzrostu jest polityka promowania innowacji już w trakcie kryzysu Covid-19, warunkiem wystarczającym natomiast jest oparcie pomocy państwa na kryterium powiązanym z efektywnością.

Bibliografia


 • Beck U., 2012 , Społeczeństwo światowego ryzyka – w poszukiwaniu utraconego bezpieczeństwa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

 • Bendyk E., 2020 , W Polsce czyli wszędzie. Rzecz o upadku i przyszłości świata, Polityka, Warszawa .

 • Czech S., Miszewski M., 2016, Matryca instytucjonalna a funkcjonowanie kapitalistycznych systemów gospodarczych, [ w :] Nowa ekonomia instytucjonalna a nauki o zarządzaniu, S. Rudolf (red.) Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Gdańsk.

 • Gasparski W., 2017 , Ekonomia i zarządzanie z filozoficznej perspektywy – przegląd zagadnień, [ w :] Etyka i ekonomia. W stronę nowego paradygmatu, Mączyńska, J. Sojka (red.) PTE, Warszawa.

 • Godłów-Legiędź J., 2020, Polska transformacja w świetle sporów o rynek, sprawiedliwość i ekonomię, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

 • Hausner J., 2019, Społeczna czasoprzestrzeń gospodarowania. W kierunku ekonomii wartości, Nieoczywiste, GAB Media, Warszawa.

 • Hayek F., 1989, Wolna przedsiębiorczość i porządek konkurencyjny, [ w :] Indywidualizm a porządek ekonomiczny, Znak, Kraków.

 • Kozłowski P., 2016 , Ekonomia jest (i będzie) bardziej społeczna, [ w :] Ekonomia przyszłości, Bałtowski (red.) Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa.

 • Kołodko G.W., 2020, Od ekonomicznej teorii do praktycznej polityki, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.

 • Miszewski M., 2019, Instytucjonalne uwarunkowania urzeczywistnienia wizji gospodarki globalnej, [w:] Ekonomia i polityka, Mączyńska (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa.

 • Pobłocki K., 2017 , Kapitalizm. Historia krótkiego trwania, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa.

 • Rist G., 2015, Urojenia ekonomii, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa.

 • Taleb N.N., 2013, Antykruchość, Kurhaus Publishing, Warszawa. 

 • Wakuluk I.E., 2016, Reformy instytucjonalne Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju, Uniwersytet w Białymstoku Wydział Prawa , Białystok.

Opublikowane
2022-04-06
Jak cytować
Dział
Studia i rozprawy