Pandemia COVID-19 z perspektywy ekonomii złożoności

Abstrakt

Cel – Wskazanie, że ekonomia złożoności proponuje bardziej adekwatny opis zjawisk gospodar-czych i podstawę strategii działania w walce z pandemią COVID-19 niż ekonomia tradycyjna, co może być początkiem przełomu w rozwoju nauk ekonomicznych.
Metoda badawcza – Analiza literatury przedmiotu oraz wnioskowanie dedukcyjne.
Wnioski – Przyjęcie perspektywy ekonomii złożoności w opisie zjawisk towarzyszących pandemii pozwala na wiarygodne wyjaśnienie problemów i ograniczeń polityki walki z koronawirusem oraz daje interesującą podstawę do wdrożenia strategii działania przynoszącej szansę na wykorzystanie obecnego kryzysu w celu uruchomienia procesów rozwoju gospodarczego bardziej adekwatnych do współczesnych wyzwań gospodarczych, ekologicznych i społecznych, a także do rewizji dotychczasowego dorobku nauk ekonomicznych.
Oryginalność / wartość / implikacje / rekomendacje – Artykuł jest głosem w dyskusji o ekonomicznych aspektach pandemii oraz o teorii ekonomii, stanowi też autorską interpretację tez ekonomii złożoności w kontekście problemu COVID-19.


Artykuł wpłynął 16 kwietnia 2021 r., zaakceptowano 16 czerwca 2021 r.

Bibliografia

Alves C., Kvangraven I., 2020, Changing the narrative: economics after the COVID-19, „Review of Agrarian Studies”, vol. 10(1), pp. 147-163, DOI: DOI: 10.22004/ag. econ.308093.

Banaszyk P., Deszczyński P., Gorynia M., Malaga K., 2021, Przesłanki modyfikacji wybranych koncepcji ekonomicznych na skutek pandemii COVID-19, „Gospodarka Narodowa”, nr 1(305), s. 53-86, DOI: 10.33119/GN/132485.

Brown S., Eisenhardt K.M., 1998, Competing on the edge. Strategy as a structured chaos, Harvard Business School Press, Boston.

Czaja S., Becla A., Włodarczyk J., Poskrobko T., 2012, Wyzwania współczesnej ekonomii. Wybrane problemy, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Daly H., 1993, Steady-state economics urban opportunity, Island Press, Washington. Hommes C., 2013, Behavioral Rationality and Heterogeneuos Expectations in Compex Economic System, Cambridge University Press, Cambridge.

Jakimowicz A., 2010, Źródła niestabilności struktur rynkowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Jakimowicz A., 2011, Dynamika nieliniowa w badaniach ekonomicznych, „Didactic of Mathematics”, nr 8(12), s. 39-54.

Jakimowicz A., 2017, Nowa ekonomia. Systemy złożone i homo compositus, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kiełczewski D., 2020, Mainstream economics versus heterodox economics – between dispute and dialogue, „Optimum. Economic Studies” nr 2(100), s. 121-131, DOI: 10.15290/ oes.2020.02.100.09.

Kirman A., 2018, Ekonomia złożoności, [w]: Pomyśleć ekonomię od nowa, Hülsmann J.G, Young S. (red.), Wydawnictwo Heterodox, Poznań.

Krupski R., 2010, Istota i krytyka koncepcji organizacji działającej na krawędzi chaosu, „Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości”, nr 14(1), s. 5-12.

Leszek P., 2011, Problematyka wiedzy w naukach społecznych: o jednym z powodów zawodności ekonomii głównego nurtu w wyjaśnianiu rzeczywistości gospodarczej, [w:] Pod prąd głównego nurtu ekonomii, Machaj M. (red.), Instytut Ludwiga von Misesa, Wrocław, http: mises/pl/blog/2017/02/16/leszek-problematyka-wiedzy-w-naukach-społecz-nych/ [data dostępu: 15.05.2021].

Manson S.M., 2001, Simplifying complexity: a review of complexity theory, „Geoforum”, vol. 32(3), pp. 405-414, DOI: 10.1016/S0016-7185(00)00035-X.

Mantegna R.N., Stanley H.E., 2000, An introduction to econophysics – correlation and complexity in finance, Cambridge University Press, Cambridge.

Maryniak P., 2016, Ewolucja teorii użyteczności, DOI: 10.2139/ssrn.2862763, https:// papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2862763 [data dostępu: 14.05. 2021].

Mitchell M., 2020, The analogies we live by are shaping our thoughts about our current situa-tion, Santa Fe Institute, Santa Fe.

Orrell D., 2010, Economyths, Icon Books, London.

Rosser J.B., 2004, Complexity in economics, Edward Elgar, Cheltenham.

Rosser J.B., 2008, Debating the role of econophysics, „Nonlinear Dynamics Psychology and Life Sciences”, vol. 12(3), pp. 311-323.

Safarzyńska K., 2020, Koronawirus a złożoność: trzy lekcje z ekonomii, „Krytyka Polityczna”, https://krytykapolityczna.pl/gospodarka/koronowirus-zlozonosc-lekcje-z-ekonomii/ [data dostępu: 14.05.2021].


Artykuł wpłynął 16 kwietnia 2021 r., zaakceptowano 16 czerwca 2021 r.
Opublikowane
2021-08-27
Jak cytować
Dział
Studia i rozprawy