Geneza i charakterystyka prawa zamówień publicznych w Polsce międzywojennej

Abstrakt

Cel – Celem opracowania jest charakterystyka prawa zamówień publicznych w Polsce międzywojennej, która poprzedzona została jego genezą. Istotne znaczenie prawa regulującego proces wydatkowania środków publicznych wynikało z faktu, że środki te w dużej części pochodziły z budżetu państwa, a sektor publiczny był bardzo ważnym klientem na rynku krajowym. Przyjęte rozwiązania musiały uwzględniać problemy gospodarcze państwa polskiego w omawianym okresie.
Metoda badań – Wykorzystano analizę przepisów prawa i materiałów parlamentarnych oraz dokonano przeglądu literatury.
Wynik – Przedwojenne polskie prawo zamówień publicznych tworzone było w trudnej sytuacji gospodarczej państwa. Ustawodawca musiał to uwzględniać i stworzyć odpowiednie warunki na krajo-wym rynku przede wszystkim dla polskich przedsiębiorców. W latach dwudziestych wykorzystywano regulacje prawne dawnych państw zaborczych. Lata trzydzieste przyniosły już ustawodawstwo jednolite dla całego państwa.
Oryginalność / wartość / implikacje / rekomendacje – Zamówienia publiczne są bardzo ważnym elementem finansów publicznych. Zasady je organizujące, zawarte w regulacjach prawnych, stanowią niezbędny element przejrzystości wydatkowania środków publicznych. Przedwojenne prawo zamówień publicz-nych stało się podstawą rozwiązań przyjętych w Polsce po 1989 r.


Artykuł wpłynął 3 maja 2021 r., zaakceptowano 15 czerwca 2021 r.

Bibliografia

Dekret, 1918, Dekret z dnia 7 grudnia 1918 r. w przedmiocie utworzenia Urzędu Rozdzielczego w celu centralizacji zamówień rządowych, Dz.P.P.P. 1918, nr 19, poz. 55.

Dekret, 1919, Dekret w przedmiocie utworzenia Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.P.P.P. 1919, nr 14, poz. 181.

Dostawy i roboty na rzecz związków samorządowych. Zbiór przepisów ogólnych i warunków technicznych, 1939, Samorządowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Encyklopedia historii Drugiej Rzeczypospolitej, 1999, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa.

Głąbiński S., 1933, Zarys nowszego ustawodawstwa skarbowego w Polsce, nakładem autora, Lwów.

Grata P., 2009, Monopole skarbowe w polityce podatkowej Drugiej Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.

Jaśkiewicz Z., 1949, Dostawy i roboty w nowym ujęciu prawnym, Zakład Skarbowości UMK w Toruniu, Toruń.

Kargol T., 2003, Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie w latach 1850-1939. Dzieje – ludzie ‒ polityka, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Kraków.

Kłoczewski Z., 1987, Polska gospodarka wojskowa 1918-1939 (zarys systemu), Wydawnictwo MON, Warszawa.

Landau Z., 1974, Zasięg kartelizacji przemysłu w Drugiej Rzeczypospolitej, „Kwartalnik Historyczny”, t. 81, z. 4, s. 789-817.

Landau Z., 1989, Warunki bytu ludności, [w:] Problemy gospodarcze Drugiej Rzeczypospolitej, Kozłowski K. (red.), Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Partyka K., 1931, Na marginesie przepisów o dostawach wojskowych, „Przegląd Intendencki”, z. 2, s. 20-26.

Pączewski L., 1921, Budżety wojskowe Polski a państwa obcych, „Bellona”, z. 8, s. 715-727.

Piasecki E., 1938, Wezwanie do składania ofert, „Przegląd Intendencki”, z. 3, s. 82-91.

Podolska-Meducka A., 2008, System świadczeń wojennych w Polsce 1918-1921. Przegląd ustawodawstwa, „Przegląd Historyczno-Wojskowy”, nr 5, s. 111-146.

Podolska-Meducka A., 2011, Od wojny do wojny. System świadczeń wojennych w Polsce w latach 1918-1921, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Projekt dekretu o dostawach, 1927, „Przegląd Intendencki”, z. 3.

Przepisy o dostawach i robotach na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz instytucji prawa pub-licznego, 1937, oprac. T. Kołodziej, Poznań.

Przepisy o dostawach wojskowych, cz. I – Dostawy krajowe. Instrukcja z 15 załącznikami, 1923, Ministerstwo Spraw Wojskowych ‒ Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy, Warszawa.

Regulamin Głównego Urzędu Zaopatrywania Armii, Dziennik Rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych, 1919, nr 33, poz. 2936.

Rozporządzenie, 1927, Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 marca 1927 r. o wydzielaniu z administracji państwowej przedsiębiorstw państwowych, przemysłowych, handlowych i górniczych oraz o ich komercjalizacji, Dz.U. R.P. 1927, nr 25, poz. 195.

Rozporządzenie, 1928, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1928 r. w sprawie warunków dopuszczenia zagranicznych spółek akcyjnych albo komandytowo-akcyjnych do działalności na obszarze Rzeczypospolitej, Dz.U. R.P. 1928, nr 103, poz. 919.

Rozporządzenie, 1934, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1934 r. o warunkach dopuszczenia zagranicznych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością do działania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. R.P. 1934, nr 31, poz. 281.

Rozporządzenie, 1937, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1937 r. o dostawach i robotach na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz instytucji prawa publicznego, Dz.U. R.P. 1937, nr 13, poz. 92.

Rybarski R., 1935, Nauka skarbowości, Sekcja Tow. „Bratnia Pomoc”, Warszawa. Sejm RP III okresu, Druk nr 307, Rządowy projekt ustawy o dostawach i robotach państwowych.

Sejm RP III okresu, Druk nr 617, Rządowy projekt ustawy o dostawach i robotach na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz instytucji prawa publicznego.

Sosabowski S., 1927, Gospodarcza konstytucja obrony państwa, „Bellona”, z. 1, s. 43-60.

Sprawozdanie, 1931, Sprawozdanie stenograficzne z 33 posiedzenia Sejmu RP III okresu z dnia 20 października 1931 r.

Sprawozdanie, 1932, Sprawozdanie stenograficzne z 72 posiedzenia Sejmu RP III okresu z dnia 13 grudnia 1932 r.

Sprawozdanie, 1933a, Sprawozdanie stenograficzne z 43 posiedzenia Senatu RP III okresu z dnia 15 lutego 1933 r.

Sprawozdanie, 1933b, Sprawozdanie stenograficzne z 77 posiedzenia Sejmu RP III okresu z dnia 27 stycznia 1933 r.

Stawecki P., 1971, Z dziejów przemysłu wojennego w II Rzeczypospolitej, „Wojskowy Przegląd Historyczny”, nr 3 (cz. II), s. 217-258.

Szymański S., 1937, Bezpośrednie zakupy wojska u producentów rolnych. Wymowa cyfr i wnioski, „Przegląd Intendencki”, z. 3, s. 200-210.

Szymański S., 1938, Zakupy płodów rolnych u producentów. Aktualne dane statystyczne, „Przegląd Intendencki”, z. 3, s. 203-210.

Uchwała, 1920, Uchwała Sejmu RP z dnia 30 stycznia 1920 r. w sprawie uchylenia mocy dekretu z dnia 7 grudnia 1918 r. w przedmiocie utworzenia Urzędu Rozdzielczego w celu centralizacji zamówień rządowych, Dz.U. R.P. 1920, nr 10, poz. 55.

Ustawa, 1919a, Ustawa z dnia 31 lipca 1919 r. w przedmiocie utworzenia Prokura-torii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.P.P.P. 1919, nr 65, poz. 390.

Ustawa, 1919b, Ustawa z dnia 11 kwietnia 1919 r. o utworzeniu Głównego Urzędu Zaopatrywania Armii, Dz.P.P.P. 1919, nr 32, poz. 265.

Ustawa, 1920, Ustawa z dnia 18 grudnia 1920 r. w przedmiocie reorganizacji sprawy zaopatrywania armii, Dz.U.R.P. 1921, nr 6, poz. 33.

Ustawa, 1933, Ustawa z dnia 15 lutego 1933 r. o dostawach i robotach na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz instytucji prawa publicznego, Dz.U. R.P. 1933, nr 19, poz. 127.

Ustawa, 1948, Ustawa z dnia 18 listopada 1948 r. o dostawach, robotach i usługach na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych, Dz.U. R.P. 1948, nr 63, poz. 494.

Zweig F., 1944, Poland between Two Wars. A Critical Study of Social and Economic Changes, Seeker&Warburg, London.

Żelaski S., 1937, Dostawy i roboty dla wojska, „Przegląd Intendencki”, z. 2, dodatek.

Artykuł wpłynął 3 maja 2021 r., zaakceptowano 15 czerwca 2021 r.
Opublikowane
2021-08-27
Jak cytować
Dział
Studia i rozprawy