Instrumenty podatkowe wspierające innowacje i nowe inwestycje

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest charakterystyka instrumentów podatkowych wspierających innowacyjność polskich przedsiębiorstw i stymulujących podejmowanie nowych inwestycji oraz ocena ich wykorzystania.
Metoda badawcza – Zastosowano metodę analizy aktów prawnych oraz źródeł statystycznych.
Wnioski – Stymulowanie innowacji polega na zmniejszeniu podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym o koszty kwalifikowalne działalności B+R. Rodzaj i zakres tych ulg jest zmienny w czasie. Przywileje przyznawane polskiemu przedsiębiorcy są mało skuteczną zachętą do wprowadzania innowacji i nowych inwestycji. Jednym z czynników hamujących procesy wytwarzania i wdrażania innowacji jest niepewność zmieniającego się makrootoczenia przedsiębiorstwa. Przydatnym kryterium oceny polityki innowacyjnej jest wynik analizy kosztów i korzyści wynikających ze stosowania instrumentów fiskalnych. Mierzalnym kosztem stosowania przywilejów jest utrata dochodów podatkowych budżetu państwa, a korzyścią przyszły wzrost innowacyjności gospodarki.
Oryginalność / wartość / implikacje / rekomendacje – Własna ocena skuteczności instrumentów fiskalnych i funkcji stymulacyjnej podatków.


Artykuł wpłynął 2 marca 2021 r., zaakceptowano 4 maja 2021 r.

Bibliografia

Begg D., Fisher S., Vernasca G., Dornbusch R., 2014, Makroekonomia, PWE, Warszawa.

Dworak E., Grzelak M., 2017, Innowacyjność polskiej gospodarki według rankingów między-narodowych, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, nr 104, s. 255-268, DOI: 10.26485/SPE/2017/104/14.

European Innovation Scoreboard 2020, 2020, European Commission, Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experi-mental Development, 2015, OECD.

Gomułowicz A., Małecki J., 2011, Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa. Hall R.E., Taylor J.B., 2007, Makroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Ickiewicz J., 2009, Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.

Janiszewska M., Janiszewski J., 2020, Wykorzystanie regulacji podatkowych w działalności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw, „Studia BAS”, nr 1(61), s. 51-73.

Kosek-Wojnar M., 2012, Zasady podatkowe w teorii i praktyce, PWE, Warszawa. Nasierowski W., 2019, Techniczna sprawność działań proinnowacyjnych w Polsce z perspektywy Unii Europejskiej, „Gospodarka Narodowa”, nr 4(300), s. 79-104, DOI: 10.33119/GN/113063.

Owsiak S., 2017, Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Prawo podatkowe Unii Europejskiej, 2017, Brzeziński B., Kalinowski M. (red.), ODDK, Gdańsk.

Rozporządzenie, 2018, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji, Dz.U. 2018 r., poz. 1713.

Stępień M., 2016, Zarządzanie podatkami w aspekcie ulgi na nowe technologie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia, cz. 1, Opodatkowanie przedsiębiorstw”, nr 5(83), s. 141-150.

Stiglitz J., 2019, Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Ustawa, 1991, Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r., o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350, tj. z 2020 r. poz. 179 ze zm.

Ustawa, 1992, Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86, tj. z 2020 r., poz. 1406.

Ustawa, 1994, Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, Dz.U. 1994 nr 123 poz. 600.

Ustawa, 2018a, Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, Dz.U. z 2018 r., poz. 1162, z 2019 r., poz. 1495.

Ustawa, 2018b, Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. 2018, poz. 1668 ze zm.

Zbroińska B., 2008, Pozafiskalne funkcje podatków w praktyce gospodarczej, „Gospodarka Narodowa”, nr 1-2, s. 91-110.

www 1, https://www.podatki.gov.pl/cit/estonski-cit/ [data dostępu: 30.08.2020].

www 2, https://finanse-arch.mf.gov.pl/web/wp/cit/statystyki/-/document_library_display/tC4b/view/6644001 [data dostępu: 1.09.2020].


Artykuł wpłynął 2 marca 2021 r., zaakceptowano 4 maja 2021 r.
Article received on 2 March 2021, accepted on 4 May 2021.
Opublikowane
2021-05-05
Jak cytować
Dział
Studia i rozprawy