Wpływ czwartej rewolucji przemysłowej na innowacyjność usług

Abstrakt

Cel – Artykuł poświęcony jest czwartej rewolucji przemysłowej i innowacyjności usług. Przedstawiono w nim istotę Przemysłu 4.0, podjęto próbę wskazania zjawisk występujących w obszarze usług będących efektem dyfuzji nowych technologii, porównano usługi oraz produkcję w odniesieniu do innowacji. Podano także praktyczne przykłady obszarów implementacji nowych technologii w usługach.
Metoda badań – Metodą badawczą była analiza literatury z zakresu czwartej rewolucji przemysłowej, studium przypadku – formy i obszary zastosowania w praktyce oraz własna obserwacja zmian, jakie zachodzą na rynku usług w kontekście nowych technologii.
Wnioski – Obecnie sektor usług i jego potencjał innowacyjny determinowany jest nowymi techno-logiami, które w coraz większym stopniu w sposób bezpośredni i pośredni oddziałują na oferowane usługi i procesy usługowe, implikując tym samym ciągłą ich ewolucję.
Oryginalność / wartość / implikacje / rekomendacje – Zakładając, że rozwój nowych technologii 4.0 będzie postępował, powstaje konieczność intensyfikacji badań interdyscyplinarnych nad problemem innowacyjności usług w świetle szybkiego generowania nowych rozwiązań i zacierania się granicy pomiędzy produktem a usługą.


Artykuł wpłynął 16 lutego 2021 r., zaakceptowano 26 kwietnia 2021 r.

Bibliografia

Ayres R.U., 1986, Technological protection and piracy: some implications for policy, „Techno-logical Forecasting and Social Change”, vol. 30(1), pp. 5-18, DOI: 10.1016/0040-1625(86)90052-1.

Christensen C.M., 2010, Przełomowe innowacje – możliwości rozwoju czy zagrożenie dla przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

den Hertog P., 2000, Knowledge-intensive business services as co-producers of innovation, „International Journal of Innovation Management”, vol. 4(4), pp. 491-528, DOI: 10.1142/S136391960000024X.

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2016-2018, 2019, GUS, Warszawa– Szczecin.

Kline S.J., Rosenberg N., 1986, An overview of innovation, [in:] The positive sum strategy: harnessing technology for economic growth, Landau R., Rosenberg N. (eds.), National Academy Press, Washington.

Li G., Hou Y., Wu A., 2017, Fourth industrial revolution: technological drivers, impacts and coping methods, „Chinese Geographical Science”, vol. 27, pp. 626-637, DOI: 10.1007/s11769-017-0890-x.

Miller M., 2016, Internet rzeczy: jak inteligentne telewizory, samochody, domy i miasta zmieniają świat, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Podręcznik OSLO 2018. Zalecenia dotyczące pozyskiwania, prezentowania i wykorzystywania danych z zakresu innowacji. Pomiar działalności naukowo-technicznej i innowacyjnej, 2020, GUS, Warszawa–Szczecin.

Popławski K., Bajczuk R., 2019, Przemysł 4.0. Nowa polityka przemysłowa Niemiec, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa.

Schumpeter J.A., 2003, Capitalism, socialism and democracy, Routledge, London–New York.

Schwab K., 2016, The fourth industrial revolution, World Economic Forum, Geneva, Switzerland.

Skalfist P., Mikelsten D., Teigens V., 2020, Sztuczna inteligencja: czwarta rewolucja przemysłowa, Cambridge Stanford Books, e-book.

Szukalski S.M., 2018, Wybrane aspekty innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, [w:] Innowacje i trendy we współczesnej gospodarce, Szukalski S.M., Wodnicka M., Wentura-Dudek B. (red.), FIDAS, Kraków.

Ustundag A.E. Cevikcan, 2017, Industry 4.0. managing The digital transformation, Springer International Publishing, Switzerland.

Wodnicka M., 2019, Technologie blockchain przyszłością logistyki, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, t. 41(1), s. 43-54, DOI: 10. 25944/znmwse.2019.01.4354.

Wyszkowska-Kuna J., 2016, Usługi biznesowe oparte na wiedzy. Wpływ na konkurencyjność gospodarki na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

www 1, https://ibs.org.pl/app/uploads/2018/06/IBS_Policy_Paper_02_2018_pl. pdf [data dostępu: 3.09.2020].

www 2, http://www.wnp.pl/wiadomosci/jakub-dzik-wiceprezes-impela-pracownicy -z-zagranicy-pomaga-nam-wzrastac-gospodarczo,297301.html [data dostępu: 25.08.2020].

www 3, https://www.accenture.com/_acnmedia/Accenture/next-gen-4/tech-vision -2017/pdf/Accenture-TV17-Short.pdf?la=en [data dostępu: 25.09.2020].

www 4, https://ccnews.pl/2017/02/15/sztuczna-inteligencja-zmieni-caly-sektor-bpo/ [data dostępu: 25.08.2020].

www 5, https://przemysl-40.pl/index.php/2020/01/03/5g-roboty-medyczne-i-roz-szerzona-rzeczywistosc/ [data dostępu: 3.09.2020].

Artykuł wpłynął 16 lutego 2021 r., zaakceptowano 26 kwietnia 2021 r.
Opublikowane
2021-06-15
Jak cytować
Dział
Studia i rozprawy