Modele gospodarki rynkowej a wzrost gospodarczy i jego wahania

Abstrakt

Cel – Celem niniejszego artykułu jest pokazanie wpływu systemu gospodarczego (modelu gospodarczego) na tempo wzrostu gospodarczego oraz jego wahania.
Metoda badań – Wykorzystano różne metody badawcze: analizę opisową, analizę porównawczą funkcjonujących systemów gospodarczych oraz analizę danych statystycznych dotyczących wzrostu gospodarczego w 12 krajach. Analiza ilościowa została oparta na ostatnich dostępnych danych Eurostatu i Banku Światowego.
Wnioski – Tempo wzrostu gospodarczego oraz jego wahania są zróżnicowane w poszczególnych krajach. Jednak między niektórymi z nich istnieje duże podobieństwo. Najczęściej są to kraje o podobnym systemie gospodarczym. Najbardziej zbliżone do siebie są kraje reprezentujące model śródziemnomorski oraz model społecznej gospodarki rynkowej. O pewnym podobieństwie możemy również mówić w przypadku krajów zaliczanych do modelu neoliberalnego, a jego braku w modelu państwa dobrobytu. Najgorzej ze wzrostem gospodarczym oraz jego stabilnością radzą sobie kraje reprezentujące model śródziemnomorski. Z kolei stabilność wzrostu gospodarczego i dobre radzenie sobie z cyklicznością charakterystyczne jest dla państw realizujących model społecznej gospodarki rynkowej.
Oryginalność / wartość – W artykule podjęto zagadnienia, które w są rzadko prezentowane w literaturze.  W pewnym stopniu uzupełnia on więc istniejącą lukę badawczą.


Artykuł wpłynął 20 grudnia 2020 r., zaakceptowano 12 lutego 2021 r.

Bibliografia

Aiginger K., Guger A., 2005, The European socio-economic model. Differences to the USA and changes over time, „WIFO Working Papers”, no. 266, pp. 1-38.

Albert M., 1994, Kapitalizm kontra kapitalizm, Signum, Kraków.

Amable B., 2003, The diversity of modern capitalism, Oxford University Press, Oxford.

Balcerowicz L., 2008, Institutional systems and economic growth, [in:] Challenges of globalization: imbalances and growth, Aslund M., Dąbrowski M, (ed.), Peterson Institute for International Economics, Washington D.C.

Coates D., 2000, Models of capitalism. Growth and stagnation in the Modern Era, Polity Press, Cambridge.

Cwalina P., 2010, Skąd się wzięły różnice we wzroście gospodarczym miedzy Estonią a Słowenią?, [w:] Zagadki wzrostu gospodarczego. Siły napędowe i kryzysy – analiza porównawcza, Balcerowicz L., Rzońca A. (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Dyba K., 2010, Czeski model społeczno-gospodarczy i jego ewolucja od początku transformacji do roku 2007, [w:] Wzrost gospodarczy czy bezpieczeństwo socjalne?, Bieńkowski W., Radło M.J. (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Hall P.A., Soskice D., 2001, Introduction, [in:] Varieties of capitalism. The institutional foundation of comparative advantage, Hall P.A., Soskice D. (ed.), Oxford University Press, Oxford.

Hutton W., 1996, The state we’re in, Vintage, London.

Maszczyk P., 2015, Ewolucja modelu kapitalizmu w Polsce, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 41, s. 107-122.

Miklos I., 2010, Słowacja: historia reform, [w:] Wzrost gospodarczy czy bezpieczeństwo socjalne?, Bieńkowski W., Radło M.J. (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Miller T., Kim A.B., Roberts J.M., 2019, 2019 Index of economic freedom. 25th anniversary edition, The Heritage Foundtion, Washington D.C.

Rapacki R., Gardawski J., Czerniak A., Horbaczewska B., Karbowski A., Maszczyk P., Próchniak M., 2018, Wyłaniające się odmiany kapitalizmu w Europie Środkowo-Wschodniej: przegląd badań, „Ekonomista”, nr 5, s. 523-553.

Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego. Zagadnienia teoretyczne, 2013, Swadźba S. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.

Wojtyna A., 2005, Alternatywne modele kapitalizmu, „Gospodarka Narodowa”, nr 9, s. 1-23.

Zagadki wzrostu gospodarczego. Siły napędowe i kryzysy – analiza porównawcza, 2010, Balcerowicz L., Rzońca A. (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

www 1, http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table [data dostępu: 20.07.2015].

www 2, https://ec.europa.eu/eurostat/data/database [data dostępu: 20.01.2020].

www 3, https://data.worldbank.org/indicators/ [data dostępu: 20.01.2020].

Artykuł wpłynął 20 grudnia 2020 r., zaakceptowano 12 lutego 2021 r.
Article received on 20 December 2020, accepted on 18 February 2020.
Opublikowane
2021-03-09
Jak cytować
Dział
Studia i rozprawy