The specificity of state aid in Poland in comparison with European Union countries

Abstrakt

Purpose – The aim of the paper is to identify the directions and instruments of state aid (with the exception of agriculture and the transport sector) used in Poland and to identify their specificities in relation to other countries of the European Union.
Research method – The achievement of the above purpose required the use of research methods such as the analysis of legal acts, the collection and analysis of secondary data and the processing of the collected factual material using descriptive statistical methods. The data source was The State Aid Scoreboard, together with a variety of reports from the Office for Competition and Consumer Protection.
Results – In 2017, the amount of state aid in Poland was twice as high as the average indicator in the European Union (1.51% and 0.76% respectively). Regional development (27.3%) was the main beneficiary of its allocation, while environmental protection was 55.4% in the EU. A specific feature of state aid in Poland is its sustainability, which does not exist to a similar extent in other Member States.
Originality / value – According to the author's knowledge, this is one of the unique research papers devoted to the problem of state aid, especially in the context of the indication of the specific characteristics of state aid in Poland against the background of the countries of the European Union.


Article received on 24 March 2020, accepted on 29 May 2020.

Bibliografia

Act, 2004, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach, 2004, Dz. U. z 2018 r. poz. 461.

Act, 2013, Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, 2013, Dz. U. L 352/1 z 24.12.2013.

Act, 2014, Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w za-stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, 2014, Dz. U. L 187 z 26.06.2014 z późn. zm.

Guide to the application of the European Union rules on state aid, public procurement and the internal market to services of general economic interest, and in particular to social services of general interest, 2013, https://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/new_ guide_eu_rules_procurement_en.pdf [date of entry: 05.03.2020].

Kogut-Jaworska M., 2016, Pomoc publiczna i jej szczególne znaczenie w systemie wsparcia publicznego w Polsce, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 415, s. 187-197, DOI: 10.15611/pn.2016.451.15.

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., 1997, Dz. U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 z późn. zm.

Lissowski O., Usługi publiczne i usługi w interesie ogólnym – koncepcja i niektóre problemy instytucjonalne marketyzacyjnej modernizacji świadczenia usług publicznych w Unii Europejskiej, 2017, „Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej – Organizacja i Zarzą-dzanie”, nr 74, s. 9-27, DOI: 10.21008/j.0239-9415.2017.074.01.

Przygodzka R., Rola sektora publicznego we współczesnych procesach rozwojowych, „Optimum. Studia Ekonomiczne”, 2009, nr 4(44), s. 51-62.

Raport o pomocy de minimis w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2017 roku, 2018, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Warszawa.

Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2017 r., 2018, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Warszawa.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie unowocześnienia polityki w dziedzinie pomocy państwa, 2013, (2012/2920(RSP).

State Aid Scoreboard 2018: Results, trends and observations regarding EU28 State Aid expenditure reports for 2017, 2019, European Commission, Brussels, https://ec. europa.eu/competition/state_aid/scoreboard/state_aid_scoreboard_2018.pdf [date of entry: 10.03.2020].

State Aid Scoreboard, 2018, https://ec.europa.eu/competition/state_aid/scoreboard/ index_en.html [date of entry: 27.02.2020].

TFUE, 2016, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), Dz. Urz. UE 2016, c 202/1.
The 2018 Scoreboard – Concepts and methodology, 2018, https://ec.europa.eu/compe-tition/state_aid/scoreboard/index_en.html [date of entry: 27.02.2020].

TUE, 2016, Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), Dz. Urz. UE 2016, C 202/13.

www 1, https://alebank.pl/ke-lagodzi-przepisy-o-pomocy-publicznej [date of entry: 09.04.2020].

www 2, https://www.politykazdrowotna.com/55331,polska-gigantycznym-benefi-cjentem-ue-w-walce-z-koronawirusem [date of entry: 18.03.2020].

Article received on 24 March 2020, accepted on 29 May 2020.
Opublikowane
2020-12-05
Jak cytować
Dział
Miscellanea