Podstawowe problemy pozasądowego rozwiązywania sporów między przedsiębiorcą a konsumentem

  • Teresa Mróz Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku

Abstrakt

Pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich jest elementem polityki ochrony konsumenta w ramach integracji europejskiej. Na początku tekstu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 [Rozporządzenie…, 2013] znalazło się stwierdzenie, że konsumenci to najważniejsi uczestnicy rynku wewnętrznego, zatem powinni w nim zajmować kluczową pozycję. Oceniając atrakcyjność rynkową przedsiębiorcy, konsument bierze pod uwagę nie tylko jakość oferowanych produktów i usług, ale także sposób rozwiązywania sporów z udziałem konsumentów. W tym kontekście nie ulega wątpliwości, że ochrona konsumenta leży nie tylko w interesie jego samego, ale jest istotnym czynnikiem z racji funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku towarów i usług. Przedmiotem artykułu jest analiza podstawowych problemów i nowych regulacji prawnych dotyczących pozasądowych metod rozwiązywania sporów między przedsiębiorcą a konsumentem. Liczba regulacji prawnych związanych z ochroną konsumenta wciąż rośnie, rośnie także zakres obowiązków przedsiębiorcy wobec konsumenta. Ten stan rzeczy może zakłócać prawidłowe relacje między interesami przedsiębiorcy a interesami konsumenta. Mnogość regulacji komplikuje status prawny konsumenta jako ostatniego ogniwa w procesie wymiany dóbr i usług. Zwiększenie zakresu realnej ochrony interesów konsumenta, a pośrednio i przedsiębiorcy jest możliwe dzięki szerszemu wykorzystaniu pozasądowych metod rozwiązywania sporów między konsumentem a przedsiębiorcą. Metody te mogą być korzystne dla obu podmiotów rynku, o czym traktują przedstawione niżej rozważania. W związku z tym, że rozważania zawarte w artykule przede wszystkim wiążą się z zasadami funkcjonowania instytucji prawnych, przytoczone dane mają charakter ilustracyjny.

Opublikowane
2017-08-28
Jak cytować
Dział
Studia i rozprawy