Jak Niemcy obniżają koszty pracy? Efekty dystrybucyjne

Abstrakt

Cel – To próba wyjaśnienia swoistego paradoksu, jakim jest utrzymywanie przez Niemcy przewagi konkurencyjnej przy stosunkowo wysokich łącznych kosztach pracy. Nie ogranicza się ona do czysto ekonomicznej analizy płac jako kosztów, lecz bierze pod uwagę także koszty pozapłacowe, które system zabezpieczeń społecznych implikuje, ale może także moderować.
Metoda badań – Analiza kosztów pracy polega tu na dezagregacji uwzględniającej sektory gospodarki (w części pierwszej) oraz uczestników systemu zabezpieczeń emerytalnych (w części drugiej). Przedmiotem zainteresowania są symptomatyczne efekty dystrybucyjne.
Wnioski – Międzysektorowy i międzyregionalny rozkład nakładów mierzonych płacowymi kosztami pracy wyjaśnia proces „duszenia” uśrednionych (w skali całej gospodarki niemieckiej) jednostkowych kosztów pracy. Mianowicie, konkurencyjne w skali międzynarodowej branże przemysłu stymulują swoich pracowników za pomocą rosnących płac, jednocześnie neutralizując wzrost kosztów płacowych dzięki przechwytywaniu nakładów zarówno z innych sektorów gospodarki narodowej jak z zagranicy. Zajmują one pozycję uprzywilejowaną także w polityce reform emerytalnych, które chronią producentów przed dalszym wzrostem pozapłacowych obciążeń kosztem wzrastającego wkładu pozostałych stron systemu zabezpieczeń emerytalnych, to jest pracowników i budżetu państwa.


Artykuł wpłynął 5 listopada 2019 r., zaakceptowano 5 stycznia 2020 r.

Bibliografia

Dustmann Ch., Fitzenberger B., Schoenberg U., Spitz-Oener A., 2014, Od chorego człowieka Europy do ekonomicznej supergwiazdy: odradzająca się gospodarka Niemiec, "Gospodarka Narodowa", nr 6(274), s.149-172, DOI: 10.33119/GN/100903.

Hausermann S., 2010, The politics of welfare state reform in continental Europe. Modernization in hard times, Cambridge University Press, New York.

Hemerijck A., Eichhorst W., 2010, Whatever happened to the Bismarckian welfare state? From labor shedding to employment-friendly reforms, [in:] Long goodbye to Bismarck? The politics of welfare reforms in continental Europe, Palier B. (ed.), Amsterdam University Press, Amsterdam.

Hinrich K., 2010, A social insurance state withers away. Welfare state reforms in Germany or: attempts to turn around in a Cuel-De-Sac, [in:] Long goodbye to Bismarck? The politics of welfare reforms in continental Europe, Palier B. (ed.) Amsterdam University Press, ProQuest Book Central, Amsterdam.

Jackson G., 2003, Corporate governance in Germany and Japan: liberalization pressures and responses during the 1990s, [in:] The end of diversity? Prospects for German and Japanese capitalism, Streeck W., Yamamura K. (eds.), Cornell University Press, Ithaca and London.

Mazurek-Chwiejczak M., 2016, Opodatkowanie dochodów z pracy w państwach OECD – studium porównawcze, „Przedsiębiorstwo i Region”, nr 8, s. 166-185, DOI: 10.15584/pir.2016.8.15.

Mierzejewski A., 2015, Paradigm shift: the reform of the German public pension system in 2001, „Journal of Policy History”, vol. 27, iss. 4, pp. 695-721, DOI: 10.1017/S0898030615000317.

Owsiak S., 2005, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Płóciennik S., 2012, Od reńskiego do łabskiego kapitalizmu. Systemowe skutki reform ubezpieczeń
społecznych w RFN w latach 2000-2008, Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Towarzystwo Oświatowe, Wrocław.

Priewe J., 2018, A time bomb for the euro? Understanding Germany’s current account surplus, „IMK Studies”, vol. 59, pp. 1-99.

Schmieg E., 2019, Economy, [in:] Germany, Poland and the future of transatlantic community, Balcer A., Blusz K., Schmieg E. (eds.), WiseEuropa and Konrad Adenauer Stiftung, Warszawa.

Sozialstaat Deutchland. Gesichte und Gegenwart, 2010, Becker U., Hockerts H.G., Tanfelde K., Friedrich Ebert Stiftung, Verlag J.H.W. Dietz Nachf. GmbH, Bonn.

Stiglitz J.E., 2004, Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (oryginalnie: Stiglitz J., 2000, Economics of the public sector, W. W. Norton & Co., New York, London).

Streeck W., Trampusch C., 2005, Economic reform and the political economy of the German welfare state, „German Politics”, vol. 14, iss. 2, pp. 174-195, DOI: 10.1080/09644000500154490.

The handbook of West European pension politics, 2007, Immergut E., Anderson K., Schultze I. (eds.), Oxford University Press, Oxford.

Wiss T., 2011, Der Wandel der Alterssicherung in Deutschland. Die Rolle der Sozialpartner, VS Verlag fuer Sozialwissenschaften, Wiesbaden.

www 1, https://data.oecd.org/tax/social-security-contributions.htm [data dostępu: 11.12.2019].

www 2, https://www.lohn-info.de/sozialversicherungsbeitraege2018.html [data dostępu: 24.03.2019].

Artykuł wpłynął 5 listopada 2019 r., zaakceptowano 5 stycznia 2020 r.
Article received on 5 November 2019, accepted on 5 January 2020.
Opublikowane
2021-03-09
Jak cytować
Dział
Studia i rozprawy