Marnotrawstwo żywności - problem pomiaru i dostępności danych

Abstrakt

Cel – Podstawowym celem opracowania jest przedstawienie problemu marnotrawstwa żywności jako rzeczywistego i istotnego problemu, który nie został dotąd rozwiązany przez instytucje międzynarodowe i krajowe. Najbardziej istotny wydaje się problem braku ujednoliconej i dokładnej metodyki mierzenia tego zjawiska na poziomie krajowym, która jest niezbędna w celu podjęcia odpowiednich kroków przeciwdziałających marnotrawstwu żywności.
Metoda badań – Artykuł stanowi przegląd obecnego stanu wiedzy i dostępnych statystyk opisujących skalę marnotrawstwa żywności. Na wstępie marnotrawstwo żywności zostało zdefiniowane w oparciu o międzynarodowe porozumienia, dokumenty i badania. Następnie, na podstawie różnych opracowań i źródeł danych, przytoczono szacunkowe wielkości marnowanej żywności w skali światowej oraz w krajach Unii Europejskiej.
Wnioski – Przeprowadzona analiza dostępnych materiałów przekonuje, że marnotrawstwo na świecie jest ogromne oraz zróżnicowane zarówno geograficznie, jak i w zależności od etapu życia produktu żywnościowego.
Implikacje /rekomendacje – Artykuł implikuje konieczność podjęcia prac nad ujednoliceniem klasyfikacji i metodyki gromadzenia reprezentatywnych danych. Takie działania powinny stanowić priorytet dla organizacji biorących udział w debacie na temat problemu marnotrawstwa żywności.

Bibliografia

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów, 2015, Komisja Europejska, https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c2b5929d-999e-11e5-3b7-01aa75ed71a1.0011.02/DOC_1&format=PDF [data wejścia:14.06.2018].

Estimates of European food waste levels, 2016, FUSIONS, https://www.eufusions.org/phocadownload/Publications/Estimates%20of%20European%20food%20waste%20levels.pdf [data wejścia: 14.06.2018].

Food wastage footprint. Full-cost accounting. Final Report, 2014, FAO, http://www.fao.org/3/a-i3991e.pdf [data wejścia: 14.06.2018].

Food wastage footprint. Impacts on natural resources. Summary Report, 2013, FAO, http://www.fao.org/docrep/018/i3347e/i3347e.pdf [data wejścia: 14.06.2018].

Global Compact Network Poland. Cele Zrównoważonego Rozwoju – Sustainable Development Goals, 2018, http://ungc.org.pl/sdg/sustainable-develompent-goals [data wejścia: 05.12.2018].

Pairon M., Roberti de Winghe M., 2015, The “food waste plug-in” – reference year 2012. Project description and outputs, https://circabc.europa.eu/sd/a/ec3f307e-1107-4d5e-8f7e-12d2ff43b464/20150702_FW_plugin.docx [data wejścia: 14.06.2018].

Preparatory study on food waste across EU 27. Final Report, 2011, European Communities, http://ec.europa.eu/environment/eussd/pdf/bio foodwaste_report.pdf [data wejścia: 14.06.2018].

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 849/2010 z dnia 27 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk odpadów, 2010, Komisja Europejska, http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX: 32010R0849&from=EN [data wejścia: 14.06.2018].

Śleszyński J., 2016, Footprinting, czyli mierzenie śladu pozostawionego w środowisku, „Optimum. Studia Ekonomiczne”, nr 1(79), s. 56-73, DOI: 10.15290/ose.2016.01.79.04.

Śleszyński J., 2016a, The principles of sustainability, „Ekonomia i środowisko”, nr 4(59), s. 10-21.

The state of food security and nutrition in the world, 2018, FAO, http://www.fao.org/stateof-food-security-nutrition/en/ [data wejścia: 14.06.2018].

Zambrzycki B., 2018, Food Waste monitoring in the amended Waste Framework Directive, https://circabc.europa.eu/sd/a/ea036dff-0f62-44a2-a44c-012d8d25dd24/10.2%20DG%20Sante_Food%20waste%20for%20ESTAT%2012%20Mar%202018.pdf [data wejścia: 14.06.2018].
Opublikowane
2019-07-19
Jak cytować
Dział
Studia i rozprawy