Wartościowanie jakości powietrza atmosferycznego w Polsce – badanie stałości preferencji w czasie

  • Magdalena Ligus Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Abstrakt

Ekonomia neoklasyczna, stanowiąca podstawę analizy kosztów i korzyści, rozwinęła koncepcję subiektywnej teorii wartości na podstawie użyteczności dobra dla konsumenta. Stąd też możliwość wyceny dóbr nierynkowych, w tym środowiskowych, a także przejście od metod bazujących na cenach rynkowych, do metod bazujących na funkcjach popytu i podaży. Z subiektywnej teorii wartości wynika również to, że wartość dobra oparta na gotowości do zapłaty (willingness to pay – WTP) jest wartością zmienną w czasie. W związku z tym, niezmiernie istotne wydaje się dokonanie oceny stałości preferencji, a co za tym idzie, oceny przydatności wycen dóbr i usług środowiskowych opracowanych w przeszłości w celu kształtowania polityki środowiskowej oraz programów inwestycyjnych ex ante. Celowi temu ma służyć porównanie badań pierwotnych metodą wyceny warunkowej (contingent valuation method – CVM) zrealizowanych w 2007 roku i w 2015 roku, dotyczących wartościowania jakości powietrza w Polsce. Oba badania zostały przeprowadzone na ogólnopolskiej próbie dorosłych mieszkańców Polski (wynoszącej 1000 osób) metodą wywiadu bezpośredniego. Badania zlecono ośrodkom badania rynku i opinii publicznej. Średnia WTP z badania z 2015 roku, po uwzględnieniu wskaźnika inflacji i wzrostu PKB, nadal jest o 3,121 zł wyższa. Daje to średnioroczny wzrost wartości średniej WTP między 2007 a 2015 rokiem o 1,79%. Wydaje się, że ten realny przyrost średniej gotowości do zapłaty za czyste powietrze jest wyrazem zmiany preferencji i wzrostu świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Opublikowane
2017-05-30
Jak cytować
Dział
Miscellanea