Ocena poziomu ładu gospodarczego województw Polski w 2015 r.

Abstrakt

Cel – Ocena poziomu ładu gospodarczego województw w Polsce w 2015 r. z wykorzystaniem dwóch metod: PLS oraz TOPSIS.
Metoda badań –
Zastosowano dwie metody – PLS z hierarchią zmiennych ukrytych oraz metodę porządkowania liniowego TOPSIS. Wykorzystano dane GUS za rok 2015.
Wnioski –
Uzyskano uporządkowanie liniowe województw dla ładu gospodarczego oraz dla obszarów go definiujących. Zastosowanie różnych metodologii dało zbliżone wyniki co do zgodności znaków i siły korelacji pomiędzy ładem a obszarami charakteryzującymi rozwój gospodarczy i innowacyjność. W pozostałych przypadkach otrzymano zgodność jedynie co do znaku korelacji.
Oryginalność/wartość –
Zastosowano metody PLS i TOPSIS do analizy ładu gospodarczego. Zbadano siłę związku pomiędzy obszarami definiującymi ład a ładem gospodarczym. Za pomocą metody PLS zweryfikowano, które indykatory są stymulantami, a które destymulantami. Porównano otrzymane wyniki z opisem typu zmiennych objaśniających przedstawionych przez GUS.

Bibliografia

Bal-Domańska B., 2016, Wybrane problemy budowy zestawów wskaźników zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym i regionalnym na przykładzie banku danych lokalnych, „Optimum. Studia Ekonomiczne”, nr 1 (79), s. 149-164, DOI: 10.15290/ose. 2016.01.79.10.

Borys T., 2014, Wybrane problemy metodologii pomiaru nowego paradygmatu rozwoju – polskie doświadczenia, „Optimum. Studia Ekonomiczne”, nr 3 (69), s. 3-21, DOI: 10.15290/ose.2014.03.69.01.

Czaja S., Becla A., 2017, Rozumienie rozwoju zrównoważonego i trwałego (rozwoju zintegrowanego) a sposoby jego pomiaru – wybrane problemy metodologiczno-metodyczne, „Optimum. Studia Ekonomiczne”, nr 4 (88), s. 12-25, DOI: 10.15290/ose.2017.04.88.02.

Drabarczyk K., 2017, Zrównoważony rozwój województw – analiza porównawcza, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie”, nr 25, t. 2, s. 23-34, DOI: 10.17512/znpcz.2017.1.2.02.

Fura B., 2015, Zróżnicowanie poziomu rozwoju zrównoważonego województw Polski z wykorzystaniem analizy wielowymiarowej, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 44, s. 108-117, DOI: 10.15584/nsawg.2015.4.1.10.

Hwang C.L., Yoon K., 1981, Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications, Springer-Verlag, New York.

Młodak A., 2006, Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa. Perło D., 2014, Modelowanie zrównoważonego rozwoju regionów, Trans Humana, Białystok.

Perło D., Roszkowska E., 2011, Zastosowanie wybranych metod klasyfikacji do analizy zrównoważonego rozwoju, „Zeszyty Naukowe”, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, nr 176, s. 108-118.

Rogowski J., 1990, Modele miękkie. Teoria i zastosowanie w badaniach ekonomicznych, Dział Wydawnictw Filii UW w Białymstoku, Białystok.

Roszkowska E., Misiewicz E.I., Karwowska R., 2014, Analiza poziomu zrównoważonego rozwoju województw Polski w 2010 roku, „Ekonomia i Środowisko”, nr 2, s. 168-190.

System under Indirect Observations. Causality – Structure – Prediction, 1982, Jöreskog K.G., Wold H. (ed.), North Holland, Amsterdam-New York-Oxford, t. 2, r. 1.

Śleszyński J., 2007, Wskaźniki trwałego rozwoju Unii Europejskiej, [w:] Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska w gospodarce, Kiełczewski D., Dobrzańska B. (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.

Telega I., 2011, Rozwój zrównoważony regionów Polski – próba oceny, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 225, s. 77-92. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, 2011, GUS, Katowice.

www 1, http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf [data wejścia: 12.11. 2018].

www 2, www.bdl.stat.gov.pl [data wejścia: 3.09.2018].

www 3, http://wskaznikizrp.stat.gov.pl [data wejścia: 4.09.2018].
Opublikowane
2019-07-19
Jak cytować
Dział
Studia i rozprawy