Warunki bezpieczeństwa żywnościowego Polski (ze szczególnym uwzględnieniem województwa podlaskiego)

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest określenie głównych tendencji w zakresie kształtowania się bezpieczeństwa żywnościowego w gospodarce Polski, ze szczególnym uwzględnieniem w tej kwestii roli województwa podlaskiego.
Metoda badań – Analizę przeprowadzono w oparciu o dane GUS, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz studia literaturowe dotyczące poruszanej problematyki.
Wnioski – W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że ze względu na malejącą liczbę ludności i rosnącą dynamikę produkcji żywności jej fizyczna dostępność nie jest zagrożona. Istotną rolę w produkcji żywności odgrywa województwo podlaskie. Warunek dostępności ekonomicznej żywności zarówno w kraju, jak i w województwie podlaskim nie jest spełniony. Jakość zdrowotna produktów rolno-spożywczych w Polsce jest zróżnicowana i nie ma trwałej tendencji do poprawy, co obliguje do stałego jej monitorowania przez powołane do tego celu instytucje. W ostatnich latach zwiększa się także liczba zafałszowań żywności. Przedstawione w artykule tendencje w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego dowodzą, że problematyka jest ważna i ciągle aktualna. Mimo braku wyraźnych zagrożeń dla poziomu tego bezpieczeństwa w Polsce należy mieć na uwadze fakt, że nie jest to sytuacja stała i niezmienna, także w przyszłym okresie.

Bibliografia

Analiza poziomu ubóstwa w województwie podlaskim w latach 2015-2016, 2017, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Białystok.

Aneks do opracowania sygnalnego „Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2017”, 2018, GUS, https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5487/14/5/1/aneks_zasieg_ubostwa_ekonomicznego_w_polsce_w_2017.pdf [data wejścia: 27.09.2018].

Ćwieluch J., 2011, Ile mamy w magazynach na wypadek kataklizmu? Stoliczku nakryj się, „Polityka”, 28 marca, nr 2800.

Innowacje w służbie zrównoważonego wzrostu: biogospodarka dla Europy, 2012, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Komisja Europejska, Bruksela, httpec.europa.euresearchbioeconomypdf201202_innovatingsustainablegrowth.pl.
pdf [data wejścia 28.09.2017].

Jakość życia w Polsce, 2015, GUS, Warszawa.

Kowalczyk S., 2014, Bezpieczeństwo i jakość polskiej żywności, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu”, t. 16, z. 4, s. 147-152.

Kowalczyk S., 2016, Bezpieczeństwo i jakość żywności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kozłowska-Burdziak M., 2014, Instytucjonalny wymiar bezpieczeństwa żywności w Polsce, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu”, t. 16, z. 4, s. 153-158.

Kraciuk J., 2015, Bezpieczeństwo żywnościowe z perspektywy krajów słabo i wysoko rozwiniętych, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu”, t. 17, z. 3, s. 205-209.

Kwasek M., 2016, Zrównoważona konsumpcja żywności sposobem na zmniejszenie marnotrawstwa żywności, IERiGŻ-PIB, Jachranka.

Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym, 2006-2018, GUS, Warszawa.

Małysz J., 2009, Ekonomiczna interpretacja bezpieczeństwa żywnościowego, [w:] Bezpieczeństwo żywności w erze globalizacji, Kowalczyk S. (red.), SGH, Warszawa.

Marzęda-Młynarska K., 2014, Globalne zarządzanie bezpieczeństwem żywnościowym na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Ocena stanu sanitarnego województwa podlaskiego za 2017 rok, 2018, Państwowa Inspekcja Sanitarna Województwa Podlaskiego, Białystok.

Polska nie ma właściwych rezerw strategicznych, 2016, http://www.farmer.pl/finanse/polska-nie-ma-wlasciwych-rezerw- strategicznych,62564,1.html [data wejścia: 21.06.2016].

Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi w okresie styczeń-kwiecień 2018 roku, 2018, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Warszawa, http://www.kowr.gov.pl/uploads/pliki/analizy/handel_zagraniczny/Handel%20zagraniczny%20za%204%20miesi%C4%85ce%202018%20r.pdf [data wejścia: 16.10.2018].

Prawie 11 procent mieszkańców województwa podlaskiego żyje w skrajnej nędzy, 2016, http://www.wspolczesna.pl/wiadomosci/region/a/dane-gus-prawie-11-procmieszkancow-woj-podlaskiego-zyje-w-skrajnej-nedzy,10121620 [data wejścia: 12.05.2016].

Prognoza ludności na lata 2014-2050, 2014, GUS, Warszawa.

Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2015-2016, 2017, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Warszawa.

Rocznik statystyczny województwa podlaskiego, 2017, Urząd Statystyczny w Białymstoku.

Rolnictwo, 2007-2018, GUS, Warszawa.

Rolnictwo w województwie podlaskim w 2016 roku, 2017, Urząd Statystyczny w Białymstoku, Białystok.

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 315/93 z dnia 8 lutego 1993 roku, ustanawiające procedury Wspólnoty w odniesieniu do substancji skażających w żywności, Dz.Urz. L 37 z 13.02.1993 r.

Sprawozdania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Stan sanitarny kraju, 2011-2018, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Główny Inspektorat Sanitarny, Warszawa.

Stan sanitarny kraju, 2007-2018, GIS, Warszawa.

Sustainable Agriculture Foresty and Fisheries in the Bioeconomy a Challenge for Europe, 2015, European Commission, Brussels.

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 roku, 2015, GUS, Warszawa.

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, Dz.U.2006 nr 171, poz. 1225.

Wiśniewska M., 2011, Jakość i bezpieczeństwo żywności, [w:] Zarządzanie jakością żywności, Systemy, Koncepcje, Instrumenty, Wiśniewska M., Malinowska E., Difin, Warszawa.

Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. Analiza bezpieczeństwa żywnościowego Polski, 2015, Kwasek M. (red.), IERiGŻ-PIB, Warszawa.
Opublikowane
2019-07-19
Jak cytować
Dział
Studia i rozprawy