Ordoliberalizm a dynamika społeczno-gospodarcza

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest polemika z poglądami o rzekomym statycznym charakterze ordoliberalizmu, na którego gruncie – zdaniem krytyków – nie podejmuje się kwestii związanych z dynamiką ładu społeczno-gospodarczego. Rozważania zmierzają do weryfikacji hipotezy, iż ordoliberalni myśliciele uwzględniali tę problematykę implicite w swych programach badawczych.
Metoda badań – polega na krytycznej analizie prac najbardziej reprezentatywnego przedstawiciela myśli ordoliberalnej – W. Euckena – z perspektywy wyżej wymienionego celu opracowania. Wymaga to studiowania niemiecko- polsko- oraz anglojęzycznych publikacji autorów zaliczanych do głównego nurtu ordoliberalizmu.
Wyniki uzyskane z przeprowadzonych badań literaturowych pozwoliły pozytywnie zweryfikować hipotezę o występowaniu w ordoliberalnej teorii konkurencyjnego ładu gospodarczego elementów dynamiki gospodarczej. Badania tego rodzaju implikują powrót myślenia w kategoriach ładu do ekonomii, a tym samym stanowią wkład do teorii, w ramach których poszukiwane są możliwości przezwyciężenia kryzysu zarówno w realnej sferze gospodarki, jak i teorii ekonomii.

Bibliografia

Böhm F., Eucken W., Großmann-Doerth H., 1936/2008, Unsere Aufgabe, [w:] Grundtexte zur Freiburger Tradition der Ordnungsökonomik, Goldschmidt N., Wohlgemuth M. (Hrsg.), Mohr Siebeck, Tübingen.

Eucken W., 1932, przedruk 1997, Staatliche Strukturwandlungen und die Krisis des Kapitalismus, „ORDO Jahrbuch für die Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft”, Lucius§Lucius, Stuttgart, Bd. 48, s. 5-24.

Eucken W., 1989, Die Grundlagen der Nationalökonomie, Aufl. 9., Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York-London.

Eucken W., 2004, Grundsätze der Wirtschaftspolitik, Aufl. 7., Mohr Siebeck, Tübingen.

Eucken W., 2005, Nationalökonomie wozu?, Aufl. 5., Klett-Cota, Stuttgart.

Galbraith J.K., 2011, Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.

Grabska A., Moszyński M., Pysz P., 2014, Stanowiony i spontaniczny ład gospodarczy w procesie transformacji systemowej Polski i byłej NRD, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, Instytut Badań Gospodarczych, Toruń.

Hayek F.A., 1991, Der Weg zur Knechtschaft, Verlag Bonn Aktuell, München.

Herder-Dorneich Ph., 1991, Ist eine Dynamisierung der Ordnungstheorie möglich? Der Beitrag der Neuen Politischen Ökonomie zur Weiterentwicklung der Ordnungstheorie, „ORDO: Jahrbuch für die Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft”, Lucius§Lucius, Stuttgart, Bd. 42, s. 353-361.

Heuss E., 1989, Die Grundlagen der Nationalökonomie vor 50 Jahren und heute, „ORDO: Jahrbuch für die Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft”, Bd. 40, Lucius§Lucius, Stuttgart.

Hobsbawm E., 2007, Historiker und Ökonomen der prolongierte Methodenstreit, [w:] Wie viel Geschichte braucht die Ökonomie, Matis H. (Hrsg.), Gerhard Senft, Erhard Löcker, Wien.

Klaus V., 1995, Tschechische Transformation und europäische Integration: Gemeinsamkeiten von Visionen und Strategien, Neue-Presse Verlags-GmBH, Passau.

Moszyński M., 2012, Koncepcje ładu stanowionego Waltera Euckena i ładu spontanicznego Friedricha Augusta von Hayeka – próba analizy porównawczej, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”, Ekonomia XLIII, nr 2, s. 121-133.

Moszyński M., 2016, Niemiecki model Społecznej Gospodarki Rynkowej – perspektywa rynku pracy, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.

Pysz P., 2008, Społeczna gospodarka rynkowa. Ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Pysz P., 2014, Stanowiony i spontaniczny ład gospodarczy w procesie rynkowej transformacji systemowej – teoretyczny schemat analizy porównawczej, [w:] Ład gospodarczy a współczesna ekonomia, Pysz P., Grabska A., Moszyński M. (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Pysz P., Jurczuk A., Moszyński M., 2016, Relacja stanowionego i spontanicznego ładu gospodarczego – od ujęcia statycznego do ujęcia dynamicznego, „Ekonomista”, nr 6, s. 799-822.

Röpke W., 1942, Die Gesellschaftskrisis der Gegenwart, Eugen Rentsch Verlag, Erlenbach, Zürich.

Schumpeter J.A., 1993, Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie, Aufl. 7., Francke Verlag, Tübingen Basel.

Streissler E., 1989, Carl Menger (1840-1921), [w:] Klassiker des ökonomischen Denkens, Zweiter Band von Karl Marx bis John Maynard Keynes, Starbatty J. (Hrsg.), C.H. Beck, München.

Vanberg V., 2002, F.A. Hayek und die Freiburger Schule, Freiburger Diskussionspapiere zur Ordnungsökonomik, 02/1.

Wilkin J., 2016, Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Opublikowane
2019-04-02
Jak cytować
Dział
Studia i rozprawy