Branżowe jednostki wzrostu w generowaniu nierówności między państwami Unii Europejskiej

  • Magdalena Cyrek Wydział Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski

Abstrakt

W opracowaniu analizom poddano skalę nierównomierności wytwórczych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Badane dysproporcje w poziomie wartości dodanej brutto na mieszkańca odzwierciedliły zarówno poziom efektywności produkcyjnej, jak i poziom dobrobytu wypracowywanego w danej gospodarce. Tym samym stanowiły podstawę do oceny wewnątrzunijnej spójności społeczno-ekonomicznej i przebiegu procesów konwergencyjnych. Oszacowania poziomu zróżnicowania rozkładu produkcji w ujęciu międzynarodowym zaprezentowano przede wszystkim na podstawie kształtowania się współczynnika Giniego. Prowadzone analizy pozwoliły na ocenę przebiegu procesów integracyjnych w Unii Europejskiej w okresie 2004-2013. Zmiany poziomu współczynnika Giniego wskazały na zmniejszanie się nierównomierności wytwórczych po 2004 roku, jednak zarazem na załamanie się tendencji konwergencyjnych w okresie kryzysowym. W artykule przedmiotem szczególnego zainteresowania stała się kwestia nierównomierności wytwórczych w poszczególnych branżach. Przedstawione analizy umożliwiły identyfikację tych dziedzin gospodarczych, które charakteryzują się najwyższymi dysparytetami międzynarodowymi, jak i tych, w których zróżnicowania wytwórcze są najmniejsze. Do pierwszej z tych grup zaliczono finanse, usługi profesjonalne i informacyjne, natomiast do drugiej rolnictwo, przemysł i tradycyjne usługi. Ponadto, w artykule pozytywnie zweryfikowano tezę badawczą o występowaniu największych nierównomierności wytwórczych w ramach najbardziej dynamicznie rozwijających się branż o cechach biegunów wzrostu. Dostrzeżono dość silne związki między dynamiką przyrostu wartości dodanej brutto per capita a skalą dysproporcji wytwórczych mierzonych współczynnikiem Giniego w poszczególnych branżach. Procesy rozwojowe w Unii Europejskiej przyjmują więc charakter polaryzacyjno-dyfuzyjny. Ich spójny przebieg wymaga zapewnienia warunków absorpcji nowoczesnych rozwiązań w krajach odrabiających dysproporcje rozwojowe.

Opublikowane
2017-05-30
Jak cytować
Dział
Studia i rozprawy