Społeczne zamówienia publiczne

  • Katarzyna Wińska-Rużewicz absolwentka studiów doktoranckich na Uniwersytecie Gdańskim
  • Mariusz Zaborowski Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska

Abstrakt

Cel – Zamówienia publiczne, to umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, które dotyczą dostaw, usług i robót budowlanych. W artykule przedstawiono pojęcie i genezę społecznych zamówień publicznych, ich rozwój w polskim systemie zamówień publicznych oraz wykorzystywanie klauzul społecznych przez zamawiających Metodologia badań – Dokonano przeglądu literatury przedmiotu oraz wykorzystano analizę przepisów prawa. Jednocześnie przeprowadzono częściową analizę wykorzystywania klauzul społecznych oparając się na raporcie NIK. Wynik – Podkreślono, powołując się na dane z przeprowadzonej kontroli przez NIK, że promowanie społecznych zamówień nie przynosi pożądanych rezultatów. Oryginalność/Wartość – Społeczne zamówienia publiczne istotnie mogą wpływać na przedsiębiorców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne, czy też zatrudniających osoby będące członkami grup społecznie marginalizowanych.

Opublikowane
2018-08-01
Jak cytować
Dział
Studia i rozprawy