Ekonomiczne skutki powrotu do niższego wieku przechodzenia na emeryturę

  • Filip Wnęk Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Abstrakt

Opracowanie przedstawia bieżące wyniki badań dotyczących ekonomicznych skutków obecnej polityki emerytalnej polskiego rządu, którą rozpoczęto w 2016 roku, polegającej na obniżeniu wieku emerytalnego, a także skutków potencjalnych działań przeciwnych do tej polityki. Przeprowadzone przez autora badania obejmują studium literatury oraz statystyczną analizę danych pochodzących z katalogów baz OECD. Artykuł stanowi próbę analizy, w tym m.in. analizę czynników wpływających na powstanie negatywnych ekonomicznych skutków reform emerytalnych. Celem pracy jest wskazanie potencjalnych zagrożeń wynikających z obniżenia wieku przechodzenia na emeryturę w Polsce, a także potencjalnych efektów takiego działania. W tym celu jako hipotezę badawczą przyjęto stwierdzenie, iż ekonomiczne skutki obniżenia wieku przechodzenia na emeryturę będą, w obecnej sytuacji demograficzno-gospodarczej, negatywne dla polskiej gospodarki. W pierwszej części pracy zaprezentowano wpływ wieku przechodzenia na emeryturę na rynek pracy, a także skonfrontowano powszechnie panującą opinię o pozytywnym wpływie wcześniejszego przechodzenia na emeryturę na stopę zatrudnienia osób młodych (15-24 lat) z zebranymi danymi ekonomicznymi. Wykonano dwa badania bazujące na regresji, wykorzystując dane liczbowe dotyczące 34 państw będących członkami OECD, średniej wszystkich krajów wchodzących w skład OECD, średniej wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz średniej wartości dla krajów będących w Strefie Euro (Euro Area). Wyniki badań nie potwierdziły wskazań opinii publicznej, która stała w opozycji do postawionej głównej hipotezy badawczej. W kolejnej części przenalizowano koincydencję wieku przechodzenia na emeryturę z sytuacją demograficzną kraju i wydolnością jego systemu emerytalnego. Konkluzje wynikające z opracowanych przez autora analiz potwierdzają sformułowaną hipotezę badawczą wraz z hipotezami pomocniczymi, wskazując jednocześnie metody działań gwarantujące odwrócenie niekorzystnych estymowanych konsekwencji w sferze społecznej i gospodarczej, m.in. za pomocą powrotu do koncepcji podwyższenia wieku emerytalnego jako strategii zwiększającej dobrobyt obywateli kraju.

Opublikowane
2018-08-01
Jak cytować
Dział
Studia i rozprawy