Nowoczesne technologie jako czynnik konkurencji na lokalnych rynkach usług bankowych (na przykładzie gospodarczego Banku Spółdzielczego Międzyrzecz)

  • Anna Warchlewska Katedra Pieniądza i Bankowości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Sylwia Górna Katedra Pieniądza i Bankowości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest analiza nowoczesnych rozwiązań technologicznych w bankowym sektorze spółdzielczym na rynku lokalnym. W artykule podjęto próbę rozstrzygnięcia, czy wdrażanie nowych technologii w sektorze spółdzielczym przyczynia się do wzrostu ich konkurencyjności.
Metodologia badania – Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykorzystanie bankowości elektronicznej w bankowym sektorze spółdzielczym. W opracowaniu weryfikowana będzie hipoteza badawcza, iż klienci GBS Międzyrzecz dostrzegają rosnącą rolę nowoczesnych technologii. Podstawą do analizy były źródła literatury oraz wyniki badań własnych przeprowadzonych wśród klientów GBS Międzyrzecz. Struktura artykułu jest podporządkowana celowi badawczemu.
Wynik – W postępowaniu badawczym zdiagnozowano, iż klienci GBS Międzyrzecz pomimo dostępu do narzędzi do bankowości elektronicznej nie wykorzystują ich w pełni, co nie pozwala na zmianę dotychczasowej postawy. Wskazuje się niedostateczne wykorzystanie zdalnych kanałów dostępu, podczas gdy świadomość klientów GBS Międzyrzecz, o istotnej roli tej usługi jest na wysokim poziomie.
Wartość – Portfel badanego banku nie obejmował na moment badania usługi biometrii, zatem otrzymane wyniki badań mogą stać się przyczynkiem do ich kontynuacji w celu zniwelowania potencjalnych barier i obaw jej wykorzystywania w przyszłości. Upowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań nie spełni jednakże swojej funkcji bez gruntowego przygotowania zarówno odbiorców, jak i dostawców usług.

Opublikowane
2018-08-01
Jak cytować
Dział
Miscellanea