Uwarunkowania finansowania twórców i artystów w Polsce

Abstrakt

Cel – Celem rozważań jest analiza sytuacji finansowo-ekonomicznej artystów i twórców w Polsce ze zwróceniem szczególnej uwagi na formy zatrudnienia oraz zaplecze socjalne.
Metoda badań – Artykuł ma charakter przeglądu różnych źródeł historycznych przedstawiających sytuację i uwarunkowania finansowania twórców i artystów w Polsce od 2010 r. W artykule zastosowano analizę krytyczną literatury przedmiotu z zakresu rynku pracy artystów i twórców oraz ich finansowania.
Wnioski – Sektor kultury, a tym samym artyści i twórcy będący na rynku pracy w Polsce stanowią nie tylko ważną grupę społeczną, ale także ważny element gospodarki. Finansowanie twórców i artystów w Polsce wydaje się, że nie jest wystarczające, zważywszy na ich wkład w gospodarkę kraju.

Bibliografia

Baran J., Lewandowski P., 2017, Znaczenie gospodarcze sektora kultury w Polsce w latach 2008-2015, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa.

Bauman Z., 2011, Kultura w płynnej nowoczesności, Narodowy Instytut Wizualny, Warszawa.

Berniak-Woźny J., Wilks D.C., 2017, The Role of CSR In Corporate Social Capital Creation, “Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers’ Demands”, vol. 16, pp. 11-27.


Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe, www.culturalpolicies.net [data wejścia: 28.12.2016].

Creative Artists, Market Development and State Policies, 2001, Raport Europejskiego Instytutu Badawczego ERICarts, Bonn.

Gałka J., Grodny S., Olszewska D., Tompolska A., 2012, Potencjał małopolskich przemysłów kreatywnych, Narodowe Centrum Kultury, Kraków, https://www.obserwatorium.-malopolska.pl/wp-content/uploads/2016/05/Przemys%C5%82y_-kreatywne.pdf [data wejścia: 20.12.2016].

Grochowski M., Dudek-Mańkowska S., Fuhrmann M., Zegara T., 2012, Sektor kreatywny w województwie pomorskim i kujawsko-pomorskim. Raport z badań, Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Gdańsk.

Ignatowski R., Wójcik-Jurkiewicz M., 2016, Raportowanie spółek w zakresie społecznie odpowiedzialnego biznesu, [w:] Instrumenty polityki społecznej, Ignatowski G., Sułkowski Ł., Dobrowolski Z. (red.), Difin, Warszawa, s. 124-142.

Jagodzińska J., 2013, Charakterystyka działalności kulturalnej w Polsce po transformacji ustrojowej, [w:] Kultura a rozwój, Hausner J., Karwińska A., Purchla J. (red.), Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, s. 127-160.

Jagodzińska K., 2013a, Szkolnictwo artystyczne i sytuacja artysty w Polsce, [w:] Kultura a rozwój, Hausner J., Karwińska A., Purchla J. (red.), Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, s. 161-174.

Kaczmarek S., 2017, Professional path of musician graduating from college in Europe mainly of Germany, England and Poland, [w:] Professional musician: between art, education and management, Sternal M. (red.), Akademia Muzyczna, Kraków, s. 27-54.

Kaczmarek S., Posłuszna J., 2018, Culture and its Creators – Challenges and Financial Issues, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej”, nr 2, s. 20-23, DOI: 10.5604/01.3001.0012.4272.

Kaczmarek S., Posłuszna J., 2018a, Forms of financing the cultural sector in Poland against the background of solutions from selected European countries, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej”, nr 4, s. 11-16, DOI: 10.5604/01.3001.0013.0386.

Kaczmarek S., Posłuszna J., 2018b, Marzenia a rzeczywistość – kariery współczesnych muzyków, „Annales”, vol. 30, no. 1, Sekcja „J”, s. 132-147, DOI: 10.17951/j.2018.31.1.133-147.

Kaliszewski A., 2012, Główne nurty w kulturze XX i XXI wieku, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.

Lewandowski P., Mućk J., Skrok Ł., 2010, Znaczenie gospodarcze sektora kultury – wstęp do analizy problemu.

Raport końcowy, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa.

Michalczuk G., 2013, Zasoby niematerialne jako czynnik wartości przedsiębiorstwa. Luka informacyjna sprawozdawczości finansowej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.

Posłuszna J., 2008, Muzyka i jej korzenie, [w:] Pomiędzy wpływem społecznym a manipulacją, Kwiatkowska G.E. (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 29-40.

Posłuszna J., 2008a, Nonkonformizm sztuki na ławie oskarżonych, [w:] Niezależni i ulegli. Studia o nonkonformizmie, Bernacka R.E. (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 81-90.

Raport o stanie kultury, 2009, Fatyga B. (red.), Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa.

Rynek pracy artystów i twórców w Polsce. Raport z badań, 2013, Ilczuk D. (red.), Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bydgoszcz-Warszawa.

Schweder R.A., 2003, Mapy zasad moralnych, zarozumiałość pierwszego świata i nowi ewangeliści, [w:] Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw, Harisson L.E., Huntington S.P. (red.), Zysk – S-ka, Poznań, s. 250-272.

Słaby T., 2005, Rynek pracy w kulturze 1998-2002, Instytut im. Adama Mickiewicza, Warszawa.

Szulborska-Łukaszewicz J., 2015, Artysto Scen Polskich, powiedz nam z czego żyjesz...?, ZASP – Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji, Kraków.

The Status of Artists in Europe. Culture and education, 2006, Raport Europejskiego Instytutu Badawczego European Institute for Comparative Cultural Research (ERICarts), Bonn.

Throsby D., Thompson B., Whiters G., 1983, Measuring Community Benefits from the Arts Research Paper 261, Masquarie University, Sydney.

Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z 25 października 1991 r., Dz.U. 2001, nr 13, poz. 123 z pózn. zm.

Wójcik-Bubała J., Jacenko M., Wójcik-Jurkiewicz M., 2017, The importance of accountability for innovation development viewed through the mediating role of intellectual capital, “Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers’ Demands”, vol. 16, pp. 319-331.

Wójcik-Jurkiewicz M., 2011, Kapitał intelektualny w teorii i praktyce rachunkowości, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 41, s. 321-329.

Wójcik-Jurkiewicz M., Karczewska M., 2017, Możliwości współpracy biznesu z jednostkami kultury w aspekcie zastosowań nowych technologii, [w:] Biznes w kulturze – kultura w biznesie. Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, Reformat B., Kwiecień A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 171-180.

Żak K., 2017, Dostęp do kultury via technologie informacyjno-komunikacyjne: Polska na tle Unii Europejskiej, [w:] Biznes w kulturze – kultura w biznesie. Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, Reformat B., Kwiecień A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 9-20.

www 1, http://www.ideedlatanca.pl/ [data wejścia: 24.05.2019].

www 2, http://wyborcza.pl/1,76842,14620493,Po_co_placic_artystom__Przeciez_ maja_promocje.html [data wejścia: 10.02.2018].

www 3, http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34861,11768722,Dzien_bez_sztuki___strajk_artystow.html [data wejścia: 10.02.2018].

www 4, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,11774608,Uwaga___strajk_artystow____Nawet_najbardziej_znanych.html [data wejścia: 10.02.2018].
www 5, http://ela.nauka.gov.pl/ [data wejścia: 24.05.2019].
Opublikowane
2019-07-19
Jak cytować
Dział
Miscellanea