Cel i funkcje zamówień publicznych

Abstrakt

Cel – Zamówienia publiczne, to umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, które dotyczą dostaw, usług i robót budowlanych [Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, 2018, art. 2, pkt 13]. Odgrywają one znaczącą rolę w wymianie dóbr i usług oraz realizują cel optymalnego wydatkowania środków publicznych. W artykule przedstawiono cele regulacji zamówień publicznych, jak również sposób ujmowania tematyki funkcji prawa zamówień publicznych.
Metoda badań – Dokonano przeglądu literatury przedmiotu oraz wykorzystano analizę przepisów prawa.
Wnioski – Wskazano główne cele powołania systemu zamówień publicznych oraz usystematyzowano przypisywane funkcje systemowi zamówień publicznych.
Implikacje /rekomendacje – Cel i funkcje zamówień publicznych są istotne z punktu widzenia podmiotów wydatkujących środki publiczne, jak i realizujących kontrakty publiczne. Istotne jest, aby zmienić podejście do funkcji zamówień publicznych, gdyż nie należy ich tylko i wyłącznie rozpatrywać, jako efektywne  wykorzystywanie środków publicznych poprzez nabywanie towarów i usług po jak najniższej cenie.

Bibliografia

Choi J., 2010, A study of the role public procurement – can public procurement make society better?, The International Public Procurement Conference, Seoul, South Kore.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz.UE, L 94/65).

Kocowski T., 2013, Kontrola postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, [w:] Kontrola zamówień publicznych, Kocowski T., Sadowy J. (red.), Urząd Zamówień Publicznych, Wrocław-Warszawa.

Komunikat Komisji KOM (2001)566, Official Journal 333, 28/11/2001 P. 0027 – 0041, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX%3A52001DC056 [data wejścia: 15.10.2001].

Łacny J., 2014, Zasada należytego zarządzania finansami w Unii Europejskiej – przestrzeganie unijnych przepisów budżetowych, „Kontrola Państwowa”, t. 59, nr 3(356), s. 104-118.

Lisowski A., 2006, Potrzeby społeczne i ich diagnozowanie, [w:] Polityka społeczna, Kurzynowski A. (red.), SGH, Instytut Gospodarstwa Społecznego, Warszawa.

Lissowski O., 2009, Zarządzanie publiczne i zamówienia publiczne – kierunki modernizacji instytucjonalnej w Unii Europejskiej i na świecie, Wydawnictwo Naukowe CONTACT, Poznań.

Lissowski O., 2013, Efektywność zamówień publicznych, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, Katowice.

McCrudden Ch., 2004, Using public procurement to achieve social outcomes, “Natural Resources Forum”, vol. 28, pp. 257-267.

Niczyporuk J., 2013, Przedmiot zamówień publicznych, [w:] System zamówień publicznych w Polsce, Sadowy J. (red.), Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa.

Nowicki H., 2011 System zamówień publicznych jako regulacja prawna kreująca innowacyjność, [w:] Nowe podejście do zamówień publicznych – zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Doświadczenie polskie i zagraniczne, Niczyporuk J., Sadowy J., Ubranek M. (red.), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.

Nowicki H., 2013, Wprowadzenie do systemu zamówień publicznych, [w:] System zamówień publicznych w Polsce, Sadowy J. (red.), Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa.

Panasiuk A., 2005, Prawno-ekonomiczne aspekty udzielania zamówień publicznych wpływające na ograniczenie swobody kontraktowania, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa.

Panasiuk A., 2007, Publicznoprawne ograniczenia przy udzielaniu zamówień publicznych, Bydgoszcz-Warszawa.

Piotrowska A., 2014, Funkcje zamówień publicznych – organ administracji jako „inteligentny klient”, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 2(926), s. 137-152.

Pokrzywniak J., Baehr J., Kwieciński T., 2006, Wprowadzenie do systemu zamówień publicznych, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa-Katowice.

Przeszło E., 2017, Zamówienia publiczne, aspekty społeczne a gospodarka rynkowa, „Gdańskie Studia Prawnicze”, t. 37, s. 305-316.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002.

Trepte P., 2004, Regulating procurement. Understanding the ends and means of public procurement regulations, Oxford Uniwersity Press, New York.

Tubisz R., Trojanowska A., 2011, Zamówienia publiczne jako stymulator innowacyjności oraz zrównoważonego rozwoju gospodarczego – w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) – wybrane zagadnienia, [w:] Nowe podejście do zamówień publicznych – zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Doświadczenia polskie i zagraniczne, Niczyporuk J., Sadowy J., Ubranek M. (red.), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.

Ujdak-Dyńka B., 2015, Zamówienia publiczne jako instrument optymalizacji wydatków publicznych, [w:] Efektywność zarządzania zasobami organizacyjnymi, Lenik P. (red.), Prace Naukowo-Dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia, z. 68, s. 257-275.

Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r o zamówieniach publicznych (tekst pierwotny: Dz.U. nr 76, poz. 344).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986).

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2009 nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020).

Walczak W., 2010, Konkurencyjność przedsiębiorstw a zamówienia publiczne, „Master of Business Administration”, nr 6 (115), s. 86–97.

Wieloński M., 2012, Realizacja interesu publicznego w prawie zamówień publicznych, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

Zdebel-Zygmunt A., Rokicki J., 2014, System zamówień publicznych w Polsce, Difin, Warszawa.

www 1, https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0019/35344/Informacjadot.-kontroli-przeprowadzonych-w-2016-roku.pdf [data wejścia: 22.01.2019].
Opublikowane
2019-07-19
Jak cytować
Dział
Miscellanea