Polityka oparta na klastrach w dokumentach strategicznych regionów Polski Wschodniej

Abstrakt

Cel – Celem niniejszego artykułu jest zidentyfikowanie na podstawie założeń dokumentów strategicznych województw Polski Wschodniej zainteresowania władz regionalnych klastrami, jako instrumentami rozwoju regionalnego, wdrażania innowacji i regionalnych specjalizacji oraz przewidzianego na ich rozwój wsparcia.
Metoda badań – Dla realizacji celu wykorzystano technikę desk research. Analizie poddano dokumenty strategiczne województw: podkarpackiego, podlaskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego, tj. strategie rozwoju regionalnego oraz regionalne strategie innowacji.
Wnioski – Z przeprowadzonej analizy wynika, że pomimo zainteresowania władz klastrami jako narzędziami aktywizującymi rozwój regionów, w większości dokumentów brakuje konkretnych rozwiązań prowadzenia polityki opartej o klastry.

Bibliografia

Boekholt P., Thuriaux B., 1999, Overview of Cluster Policies in International Perspective, A Report for the Dutch Ministry of Economic Affairs, Final Report.

Brodzicki T., Szultka S., 2002, Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw, „Organizacja i kierowanie”, nr 4(10), s. 45-60.

Brodzicki T., Szultka S., Tamowicz P., 2004, Polityka wspierania klastrów. Najlepsze praktyki. Rekomendacje dla Polski, Niebieskie Księgi 2004. Rekomendacje, nr 11, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.

Bucka M., 2017, Wsparcie rozwoju klastrów w Polsce w perspektywie finansowej 2014-2020, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 466, s. 63- 70, DOI: 10.15611/pn.2017.466.06.

Buczyńska G., Frączek D., Kryjom P., 2016, Raport z inwentaryzacji klastrów w Polsce 2015, PARP, Warszawa.

Del Castillo J., Barroeta B., Paton, J., 2012, Converting Smart Specialisation into a Regional Strategy, INFYDE Workig Paper, vol. 2/1, pp. 103-110.

Dzierżanowski M., 2006, Raport otwarcia nt. polskiej polityki klastrowej, PARP, Warszawa.

European Trend Chart on Innovation, Thematic Report – Cluster Policies, 2003, European Commission.
Figiel A., Węgrzynek B., 2013, Polityka rozwoju oparta o klastry (CLUSTER-BASED POLICY – CBP), https://klastrypolskie.pl/news [data wejścia: 22.10.2018].

Foray D., Goddard J., Beldarrain X.G., Landabaso M., McCann P., Morgan K., Nauwelaers C., Ortega-Argilés R., 2012, Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisations (RIS3), Publications Office of the European Union, Luxembourg, European, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/smart_specialisation/smart_ris3_2012.pdf [data wejścia: 15.06. 2017].

Gurba K., 2012, Rola uczelni w klastrach wysokich technologii, „Zarządzanie i Finanse”, r. 10, nr 1, cz. 2, s. 79-90.
Innovation Clusters in Europe. A Statistical Analysis and Overview of Current Policy Support, DG Enterprise and Industry Report, 2007, European Commission.

Kaźmierski J., 2012, Rozwój i zarządzanie strukturami klastrowymi w regionie, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
Ketels Ch., 2009, Clusters, Cluster Policy, and Swedish Competitiveness in the Global Economy, Expert report no. 30 to Sweden’s Globalisation Council, The Globalisation Council, Stockholm, February.

Ketels Ch., 2013, Clusters and Public Policy: Recent Learnings, Current Challenges, Lisbon.

Kierunki i polityka rozwoju klastrów w Polsce, 2009, Ministerstwo Gospodarki, Departament Rozwoju Gospodarki, Warszawa.

Klimczuk-Kochańska, 2012, Polityka rozwoju klastrów w województwie podlaskim – dotychczasowe doświadczenia i kierunki rozwoju, „Optimum. Studia Ekonomiczne”, nr 4(58), s. 155-173.

Komunikat Komisji. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu, 2010, Komisja Europejska, Bruksela, COM (2010)2020, wersja ostateczna.

Kraska E., 2012, Wpływ władz samorządowych na tworzenie i funkcjonowanie klastrów na przykładzie gmin województwa świętokrzyskiego, „Zarządzanie i Finanse”, nr 1, cz. 2 s. 91-98.

Kraska E., 2013, Klastry w polityce regionalnej województwa świętokrzyskiego, „Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae”, nr 1, s. 39-47.

Lisowska A., Rubisz S., 2011, Sektor instytucji publicznych a rozwój klastrów w województwie opolskim, Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o.o, t. 6, Opole.

Maj M., Rychlicki P., 2011, Kierunki rozwoju Województwa Podkarpackiego w oparciu o klastry, Openfield Research & Communications, Opole.

Naussbaum B., 2013, Creative Intelligence. Harnessing the Power to Create, Connect and Inspire, HarperBusiness, New York.

Olko S., 2015, Instrumenty wsparcia klastrów kreatywnych w Polsce i Europie, „Barometr Regionalny”, t. 13, nr 4, s. 113-118.

Pilarska Cz., 2010, Polityka oparta na klastrach w wybranych krajach UE, „Zeszyty Naukowe. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne”, nr 8, s. 89-118.

Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020+ (RIS3), 2016, Zarząd Województwa Podlaskiego, załącznik do uchwały nr 120/1431/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 1 marca 2016.

Plawgo B., 2010, Kierunki rozwoju polityki wspierania klastrów w Polsce, www.pi.gov.pl [data wejścia: 22.10.2018].

Plawgo B., 2014, Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2014. Raport z badania, Polska Agencja Rozwoju przedsiębiorczości, Warszawa.

Porter M.E., 2001, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 roku, 2014, Sejmik Województwa Lubelskiego, załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego nr XLIX/794/2014 z dnia 31 października 2014.

Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020, 2010, Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego, załącznik do uchwały nr XLIII/832/10 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 września 2010.

Rola sektora kultury i przemysłów kreatywnych w rozwoju miast i aglomeracji, 2010, Klasik A. (red.), Prace Naukowe UE w Katowicach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.

Romanowska E., Firgolska A., Hrudeń J., 2014, Strategia inteligentnej specjalizacji w kontekście wybranych regionów Polski, „Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce – teoria i praktyka”, nr 2, s. 55-78.

Ropęga J., 2016, Znaczenie wdrożenia inteligentnych specjalizacji dla rozwoju sektora MŚP, „Management Sciences”, nr 3(28), s. 93-104, DOI: 10.15611/noz.2016.3.07.

Rosenfeld S.A., 2002, Creating Smart System. A Guide to Cluster Strategies in Less Favored Regions. A Report, European Union-Regional Innovation Strategies, Regional Technology Strategies, Carrboro, North Carolina.

Sanetra-Półgrabi S., 2011, Instrumenty wspierania rozwoju regionalnego i ich znaczenie, „Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa”, nr 3, s. 101-110.

Skawińska E., Zalewski R., 2009, Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat-Europa-Polska, PWE, Warszawa.

Soliński T., 2012, Znaczenie klastrów w transferze innowacji i rozwoju turystyki, [w:] Ochrona środowiska w aspekcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Pogórza Dynowskiego, Krupa J., Soliński T. (red.), Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów.

Strategia badań i innowacyjności województwa świętokrzyskiego. Od absorpcji do rezultatów – jak pobudzić potencjał województwa świętokrzyskiego 2014-2020+, 2014, Sejmik Województwa Świętokrzyskiego, załącznik do uchwały nr XL/706/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z 24 lutego 2014.

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025, 2013, Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego, załącznik do uchwały nr XXVIII/553/13 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 25 czerwca 2013.

Strategia rozwoju województwa – Podkarpackie 2020, 2013, Samorząd Województwa Podkarpackiego, 2013, Rzeszów.

Strategia rozwoju województwa lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do roku 2030), 2013, Sejmik Województwa Lubelskiego, uchwała nr XXXIV/559/2013 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 24 czerwca 2013.

Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku, 2013, Zarząd Województwa Podlaskiego, załącznik do uchwały nr 150/2157/2013 Zarządu Województwa Podlaskiego z 19 marca 2013.

Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020, 2013, Sejmik Województwa Świętokrzyskiego, załącznik do uchwały nr XXXIII/589/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 lipca 2013.

Szymoniuk B., 2014, Polityka klastrowa – dobrodziejstwo czy przekleństwo dla polskich klastrów?, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 369, t. 2, s. 212-221, DOI: 10.15611/pn.2014.369.219.

Wierżyński W., 2012, Rzeszowska Dolina Klastrów, www.pi.gov.pl [data wejścia: 20.05.2017].

Woźniak L., Sobkowiak A., Dziedzic S., Kąkol W., Kud K., Woźniak M., Wyrwa D., 2015, Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz Inteligentnej Specjalizacji, Rzeszów.
Opublikowane
2019-07-19
Jak cytować
Dział
Miscellanea