Prowzrostowe i nieprowzrostowe wydatki sektora finansów publicznych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej

  • Zbigniew Karmela Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki

Abstrakt

Celem artykułu było wyodrębnienie prowzrostowych, neutralnych i nieprowzrostowych grup wydatków sektora finansów publicznych, a także dokonanie analizy porównawczej ich aktualnej struktury oraz dynamiki w latach ubiegłych w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej. Badanie dotyczyło 28 krajów dla okresu 1996-2015. Podział na prowzrostowe i nieprowzrostowe wydatki publiczne został oparty na dostępnej literatury przedmiotu oraz estymacji za pomocą modelu z efektami stałymi. Przegląd przytoczonej literatury nie dał jednoznacznej odpowiedzi na to, które z grup wydatków publicznych mają charakter prowzrostowy, wobec czego przyjęto pewne upraszczające założenia, bazując na wynikach modelu z efektami stałymi. Na podstawie przeprowadzonej estymacji do grup wydatków prowzrostowych zaliczono: usługi ogólnopaństwowe, obronę narodową, bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz sprawy gospodarcze, natomiast nieprowzrostowymi grupami wydatków okazały się: ochrona środowiska, rekreacja, kultura i religia oraz ochrona socjalna. Ustalone kryterium wyodrębnienia wydatków publicznych stanowiło podstawę do weryfikacji hipotezy o wypieraniu prowzrostowych wydatków publicznych przez nieprowzrostowe. Ustalono, że od 2011 roku w Polsce wydatki nieprowzrostowe zaczęły wypierać prowzrostowe.

Opublikowane
2018-05-26
Jak cytować
Dział
Studia i rozprawy