Współczesne wyzwania ekologiczne – w kierunku homo oecologicus?

  • Bernadeta Baran Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Abstrakt

Celem artykułu jest wskazanie, że „zrównoważona przyszłość”, jako efekt realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, nie jest realna w obliczu skali i tempa przeobrażeń w środowisku. Trwałości ekosystemów, tak poważnie naruszonych, nie uda się przywrócić bez zmiany obecnych wzorców produkcji i konsumpcji. Szerzenie idei społecznej odpowiedzialności biznesu i konsumpcji zrównoważonej opartej na proekologicznych stylach życia może stanowić punkt wyjścia w procesie kreowania pozytywnych zmian w relacji człowiek – środowisko. Niemniej jednak warunkiem pozytywnych zmian jest ugruntowanie tzw. głębszej świadomości ekologicznej, której istotą jest, odmienny od współcześnie akceptowanego, paradygmat rozumienia świata przyrody oraz miejsca i roli człowieka w środowisku.

Opublikowane
2018-05-20
Jak cytować
Dział
Studia i rozprawy