Ciborowski, R., Gruszewska, E., & Meredyk, K. (2018). Selected Problems of Economic Theory. Optimum. Economic Studies, (5(89)), 3-22. doi:10.15290/ose.2017.05.89.01