Dziemianowicz, R., Kargol-Wasiluk, A., Wildowicz-Giegiel, A., & Wyszkowski, A. (2018). Tax Expenditures as An Example of Fiscal Illusion. Optimum. Economic Studies, (5(89)), 85-98. doi:10.15290/ose.2017.05.89.06